Συνδέσεις στο πίσω µέρος της µονάδας λήψης, Συνεχίζεται), Συσκευή βίντεο αποκωδικοποιητής – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 288: Συσκευή εγγραφής dvd, Πρ σθετες πληροφορίες

Advertising
background image

62

Συνδέσεις στο πίσω µέρος της µονάδας λήψης

*

Το “PlayStation” είναι ένα προϊ ν της Sony Computer Entertainment, Inc.

*

Το “PlayStation” είναι εµπορικ σήµα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment, Inc.

**

Για να µπορείτε να ελέγξετε και άλλες συσκευές Sony µε το τηλεχειριστήριο της
τηλε ρασης, συνδέστε τον ακροδέκτη εισ δου CONTROL S IN της συσκευής στον
ακροδέκτη εξ δου CONTROL S OUT της τηλε ρασης, µε το καλώδιο CONTROL S

.

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

1

2

Σύστηµα AV
συµπαγές /
Ενισχυτής.

Sub - woofer
(SA-WD100)

Αποκωδικοποιητής

“PlayStation”*

Συσκευή
Hi Fi

**

Συσκευή βίντεο

Αποκωδικοποιητής

DVD

Συσκευή
εγγραφής DVD

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising