Εισαγωγή, Πίνακας περιεχοµένων, Γενική περιγραφή – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 229: Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά, Σύστηµα των µενού της οθ νης

Advertising
background image

3

GR

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτή την έγχρωµη τηλε ραση Sony µε Οθ νη απ
Πλάσµα.

Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλε ραση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτ το
εγχειρίδιο και φυλάξτε το για να µπορείτε να ανατρέξετε σε αυτ στο µέλλον.

Χρησιµοποιούµενα σύµβολα σε αυτ το εγχειρίδιο:

Πίνακας περιεχοµένων

Καν νες ασφάλειας

.............................................................................................................................. 5

Προφυλάξεις

........................................................................................................................................ 12

Έλεγχος των παρεχ µενων αξεσουάρ

......................................................................................... 14

Γενική περιγραφή

Γενική παρουσίαση της συσκευής της τηλε ρασης µε οθ νη πλάσµατος

........................ 15

Γενική παρουσίαση των πλήκτρων και των ενδείξεων της µονάδας λήψης

...................... 16

Γενική παρουσίαση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

...................................................... 17

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο

................................................................... 19

Σύνδεση της τηλε ρασης πλάσµατος στη µονάδα λήψης

..................................................... 20

Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο

............................................................................................ 22

Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

Ενεργοποίηση και αυτ µατος συντονισµ ς της τηλε ρασης

............................................... 23

Σύστηµα των µενού της οθ νης

Εισαγωγή και χρήση του συστήµατος των µενού

..................................................................... 26

Pύθµιση Eικ νας

................................................................................................................................ 26

Pύθµιση Ήχου

..................................................................................................................................... 28

Έλεγχος Oθ νης

............................................................................................................................... 30

Λειτουργίες

......................................................................................................................................... 33

Pύθµιση

................................................................................................................................................ 37

Xρονοδιακ πτης

................................................................................................................................ 41

Kατάσταση Συσκευής

......................................................................................................................... 44

“Memory Stick”

Πληροφορίες σχετικά µε το “Memory Stick”

................................................................................ 45

Εγκατάσταση και αφαίρεση εν ς “Memory Stick”

.................................................................... 48

Χρήση του “Memory Stick” (Αρχική Σελίδα Memory Stick)

................................................... 49

....... Σηµαντικές πληροφορίες.

....... Πληροφορίες για τη λειτουργία.

1,2 .......... Αλληλουχία των οδηγιών που

πρέπει να εκτελεστούν.

... Τα σκιασµένα πλήκτρα του

τηλεχειριστηρίου, δείχνουν τα
πλήκτρα που θα πρέπει να
πιεστούν για την εκτέλεση των
διαφ ρων οδηγιών.

........ Πληροφορίες για το αποτέλεσµα

των οδηγιών.

OK

(συνεχίζεται)

Πίνακας περιεχοµένων

Advertising