Προσωπικ ς υπολογιστήςl – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 299

Advertising
background image

73

GR

∆εν είναι δυνατ ν να εργαστείτε
µε το µενού.

Ακούγεται ένας παράξενος
θ ρυβος

• Αν η επιλογή που επιθυµείτε να εφαρµ σετε εµφανίζεται σε

χρώµα ανοικτ , δεν είναι δυνατ ν να την επιλέξετε.

Το περίβληµα της
τηλε ρασης κάνει µικρούς
θορύβους.

• Οι αλλαγές της θερµοκρασίας στο δωµάτιο, προκαλούν στο

περίβληµα της τηλε ρασης, ορισµένες φορές, διαστολές και
συστολές, γεγον ς που µπορεί να είναι αιτία δηµιουργίας
ελαφρών θορύβων. Αυτ δεν σηµαίνει κακή λειτουργία.

Η τηλε ραση εκπέµπει µια
βοή.

• Ο ανεµιστήρας της τηλε ρασης βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτ

δεν σηµαίνει κακή λειτουργία.

Η τηλε ραση παρουσιάζει
ένα θ ρυβο τικ - τακ.

• Με το άναµµα της τηλε ρασης ενεργοποιείται ένα ηλεκτρικ

κύκλωµα στο εσωτερικ της. Αυτ δεν σηµαίνει κακή
λειτουργία.

Ακούγεται ένας βοερ ς
θ ρυβος στο βάθος της
τηλε ρασης.

• Μπορεί να παρουσιαστεί ένας θ ρυβος λ γω της υπέρτασης

κατά τη στιγµή ενεργοποίησης της τηλε ρασης. Αυτ δεν
σηµαίνει κακή λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.

• Επαληθεύστε αν το πλήκτρο του επιλογέα της συσκευής απ το

τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη σωστή θέση, σύµφωνα µε τη
συσκευή που θέλετε να ελέγξετε (συσκευή βίντεο, τηλε ραση
ή DVD).

• Αν µε το τηλεχειριστήριο δεν µπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή

βίντεο ή το DVD, έστω και αν ο επιλογέας της συσκευής
βρίσκεται στη σωστή θέση, καταχωρήστε εκ νέου τον
απαραίτητο κωδικ , µε τον τρ πο που αναφέρεται στο
κεφάλαιο “Προγραµµατισµ ς του τηλεχειριστηρίου για τον
έλεγχο µιας συσκευής βίντεο ή εν ς DVD” στη σελίδα 66.

• Αλλάξτε τις µπαταρίες.

Αναβοσβήνει η ένδειξη

(ενεργοποιηµένη / προσωρινή
απενεργοποίηση) της
τηλε ρασης.

• Συµβουλευτείτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις Sony.

Προσωπικ ς υπολογιστήςl

Πρ βληµα

Πιθανές λύσεις

΄Έλλειψη εικ νας

Αν εµφανιστεί στην οθ νη το
µήνυµα NO INPUT SIGNAL, ή
αν η ένδειξη

(ενεργοποιηµένη /
προσωρινή απενεργοποίηση)
φωτιστεί σε κίτρινο χρώµα.

• Ελέγξτε αν το καλώδιο του βίντεο είναι σωστά συνδεδεµένο και

αν λες οι επαφές είναι σταθερά τοποθετηµένες στις υποδοχές
τους.

• Βεβαιωθείτε τι οι επαφές της σύνδεσης 15-Dsub της εισ δου

του βίντεο, δεν έχουν στραβώσει ή βουλιάξει.

Προβλήµατα που δηµιουργούνται απ τον συνδεδεµένο
υπολογιστή
• Ο υπολογιστής βρίσκεται στη θέση εξοικον µησης ηλεκτρικής

ενέργειας. ∆οκιµάστε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο απ το
πληκτρολ γιο του υπολογιστή.

• Βεβαιωθείτε αν η τροφοδ τηση του υπολογιστή είναι

ενεργοποιηµένη, στο “On”.

• Βεβαιωθείτε τι η κάρτα γραφικών είναι καλά τοποθετηµένη στο

κατάλληλο bus.

Αν εµφανιστεί στην οθ νη το
µήνυµα OUT OF SCAN
RANGE .

Προβλήµατα που δηµιουργούνται απ τον συνδεδεµένο
υπολογιστή
• Ελέγξτε αν η γκάµα συχνοτήτων βρίσκεται µέσα στα

προκαθορισµένα ρια για την οθ νη. Αν αντικαταστήσατε µια
παλιά οθ νη µε αυτήν την τηλε ραση, επανασυνδέστε την
αχρησιµοποίητη οθ νη και ρυθµίστε τη γκάµα συχνοτήτων στις
ακ λουθες παραµέτρους:

• Οριζ ντια: 15,6 - 90 kHz
• Κάθετα: 48 – 85 Hz

Πρ βληµα

Πιθανές λύσεις

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising