Σύνδεση της κεραίας και τoυ βίντεο, Vídeo, Εγκατάσταση – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 248

Advertising
background image

22

Σύνδεση της κεραίας και τoυ βίντεο

•Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τροφοδ τησης, που παρέχεται, για τη συσκευή της

τηλε ρασης (Τύπου C-4, Τύπου BF ή Τύπου C-5, συµβουλευτείτε τη σελίδα 14).

•Χρησιµοποιήστε το παρεχ µενο οµοαξονικ καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας.

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

OUT

IN

Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση
µιας συσκευής βίντεο, συµβουλευτείτε το τµήµα
“Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ” στη σελίδα 61.

Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδ τησης στο δίκτυο
µέχρι να πραγµατοποιήσετε λες τις συνδέσεις.

Vídeo

Συνδέστε το παρεχ µενο
οµοαξονικ καλώδιο.

Συνδέστε το παρεχ µενο
καλώδιο τροφοδ τησης
(Τύπου C-4, Τύπου BF ή
Τύπου C-5, µε γείωση
ασφαλείας).

Το καλώδιο Euro Connector παρέχεται κατ πιν
παραγγελίας.

Σύνδεση µιας κεραίας

Σύνδεση µιας συσκευής βίντεο σε µια κεραία

Συνδέστε το παρεχ µενο
καλώδιο τροφοδ τησης
(Τύπου C-4, Τύπου BF ή
Τύπου C-5, µε γείωση
ασφαλείας).

Εγκατάσταση

Advertising