Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 126

Advertising
background image

50

Het overzichtsmenu van Memory Stick Home Page selecteren

Druk op

of op

om het menu-element met de schermaanwijzer te markeren en druk

vervolgens op OK. De geselecteerde optie wordt met de schermaanwijzer in het geel
gemarkeerd.

Optie

Beschrijving

Diapresentatie

Speelt een diapresentatie af van beelden van de “Memory Stick”.
Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk “De “Memory Stick”
diapresentatie gebruiken” op bladzijde 55.

Optie

Toont het Optie menu. U kunt één van de volgende opties selecteren.
File:

geeft de volgende opties weer.

Sorteer:

Sorteert het beeldenbestand op bestandnaam of op

vernieuwingsdatum in op- of aflopende volgorde.

Filter:

Filtert alleen de stilstaande beelden (Still) of de

filmbeelden (Movie) uit de inhoud.

De Sorteer/Filter functies kunnen alleen geactiveerd
worden wanneer Digi. Camera Mode op Uit ingesteld is.
Filterinformatie wordt in Memory Stick Home Page
weergegeven.

Memory Stick

: Geeft het type aan en de benutte en resterende

capaciteit van de in gebruik zijnde “Memory Stick”.

Kies folder

Hiermee kunt u een speciale map voor “Memory Stick” selecteren.
Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk “Een map selecteren
die u op de “Memory Stick” wilt bekijken” op bladzijde 51.

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising