Συνεχίζεται) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 250

Advertising
background image

24

4

Το µενού Xώρα θα εµφανιστεί αυτ µατα στην

οθ νη της τηλε ρασης.

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε τη χώρα που

πρ κειται να χρησιµοποιηθεί η τηλε ραση και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Αν η χώρα, στην οποία πρ κειται να
χρησιµοποιηθεί η τηλε ραση, δεν
εµφανίζεται στον κατάλογο, επιλέξτε το
“ χι” στη θέση µιας χώρας.

Αν αλλάξετε την επιλογή της χώρας, µετά
πρέπει πάντα να εκτελείτε το Pύθ. Pολογιού
(Ρύθµιση του ρολογιού).

5

Το µενού Pύθ. Pολογιού θα εµφανιστεί αυτ µατα

στην οθ νη της τηλε ρασης.
α) Πιέστε το

ή το

για να ρυθµίσετε την ώρα

και στη συνέχεια πιέστε το

.

β) Πιέστε το

ή το

για να ρυθµίσετε τα λεπτά

και στη συνέχεια πιέστε το

.

γ) Πιέστε το

ή το

για να ρυθµίσετε την

ηµέρα της εβδοµάδας και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο OK στο σήµα της ώρας.

Το ρ λ ι µπαίνει σε λειτουργία.

Αν ρυθµίσετε το ρολ ι, µετά πρέπει πάντα
να εκτελείτε το Aυτ µ. Συντονισµ ς.

6

Το µενού Aυτ µ. Συντονισµ ς εµφανίζεται στην

οθ νη της τηλε ρασης. Πιέστε το πλήκτρο OK για
να επιλέξετε το Ναι.

7

Η τηλε ραση αρχίζει για σας αυτ µατα την

αναζήτηση και την αποθήκευση λων των
διαθέσιµων καναλιών (τηλεοπτικών σταθµών).

Αυτή η διαδικασία µπορεί να καθυστερήσει
ορισµένα λεπτά. Σας παρακαλούµε να κάνετε
υποµονή και να µην πατήσετε κανένα πλήκτρο
κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας,
αντίθετα δεν θα περατωθεί ο αυτ µατος
συντονισµ ς.

Αν δεν βρεθεί κανένα κανάλι κατά τη διάρκεια
του αυτ µατου συντονισµού, στην οθ νη θα
εµφανιστεί ένα νέο µενού και θα σας ζητήσετε
να συνδέσετε την κεραία. Συνδέστε την κεραία
(δείτε τη σελίδα 22) και πιέστε το OK. Η
διαδικασία του αυτ µατου συντονισµού θα
αρχίσει ξανά απ την αρχή.

Μετά τον εντοπισµ και την αποθήκευση λων
των καναλιών, που µπορούν να συντονιστούν,
θα εµφανιστεί αυτ µατα στην οθ νη το µενού
Ταξιν µηση Προγρ/των, το οποίο θα σας
επιτρέψει να αλλάξετε τη σειρά που
εµφανίζονται τα κανάλια στην οθ νη.

OK

Xώρα

Επιλογή χώρας

χι

United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich

OK

Pύθ. Pολογιού

0 0 : 0 0 :

0 0

∆ευ

OK

Θέλετε να αρχίσετε τον

αυτ µατο συντονισµ ;

Ναι

χι

OK

Aυτ µ. Συντονισµ ς

Πρ γραµµα :
Σύστηµα :
Κανάλι :

Αναζήτηση...

01
I
C23

∆εν βρέθηκε κανένα κανάλι.

Παρακαλούµε συνδέστε κεραία

Επιβεβαίωση

Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

(συνεχίζεται)

Advertising