Γενική περιγραφή των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 243

Advertising
background image

17

GR

Γενική περιγραφή των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

Πλήκτρα

Περιγραφή

1

1

1

1 Προσωρινή

απενεργοποίηση
της τηλε ρασης:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να
απενεργοποιήσετε προσωρινά την
τηλε ραση (οι ενδείξεις

ενεργοποίησης /

προσωρινής απενεργοποίησης (standby)
στην τηλε ραση και στη µονάδα λήψης, θα
φωτιστούν σε κ κκινο χρώµα). Πιέστε ξανά
για ενεργοποιήσετε την τηλε ραση απ την
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης
(standby).

Για εξοικον µηση ενέργειας
συνίσταται να απενεργοποιείτε
πλήρως την τηλε ραση ταν δεν τη
χρησιµοποιείτε.

Αν δεν υπάρχει τηλεοπτικ σήµα και δεν
πατηθεί κάποιο πλήκτρο, για ορισµένο
χρονικ διάστηµα, η τηλε ραση περνά
αυτ µατα σε κατάσταση προσωρινής
αναµονής (standby) (Αυτ µατη
απενεργοποίηση, σελ 43).

2

2

2

2 Ενεργοποίηση /

απενεργοποίηση
της συσκευής
βίντεο ή του DVD:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή βίντεο ή το DVD .

3

3

3

3 Επιλογή της

πηγής εισ δου:

Πιέστε επανειληµµένα αυτ το πλήκτρο
µέχρι να εµφανιστεί στην οθ νη το σύµβολο
της πηγής εισ δου που επιθυµείτε.

4

4

4

4 Για την

επισκ πηση του
Αρχική Σελίδα
Memory Stick
(επισκ πηση
εικ νας του
“Memory Stick”):

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να δείτε το
Αρχική Σελίδα Memory Stick (επισκ πηση
εικ νας του “Memory Stick”). Για
περισσ τερες λεπτοµέρειες,
συµβουλευτείτε το τµήµα “Χρήση της
επισκ πησης της εικ νας του “Memory
Stick”, στη σελίδα 52.

5

5

5

5 Επιλογή

καναλιών:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να επιλέξετε
κανάλια. Για κανάλια µε έναν αριθµ δύο
ψηφίων, καταχωρίστε το δεύτερο ψηφίο µετά
απ 2,5 δευτερ λεπτα.

Πλήκτρα

Περιγραφή

6

6

6

6 α) Αν ο επιλογέας Συσκευής

βρίσκεται στη θέση TV:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να δείτε το τελευταίο επιλεγµένο
κανάλι (παραµένει ενεργοποιηµένο κατά τη διάρκεια 5
δευτερολέπτων τουλάχιστον).

β) Αν ο Επιλογέας Συσκευής

βρίσκεται στη θέση VCR
(Βίντεο):

Για µια συσκευή βίντεο Sony µε αριθµούς προγράµµατος µε δύο
ψηφία, πως για παράδειγµα 23, πιέστε πρώτα το -/-- και στη
συνέχεια τους αριθµούς 2 και 3.

7

7

7

7 α) Av o επιλoγέας της

Συσκευής βρίσκεται στη
θέση VCR (Βίντεο) ή DVD:

Πιέστε αυτ τo πλήκτρo για vα γράψετε προγράµµατα.

β) Av o επιλογέας της
Συσκευής βρίσκεται στη θέση
TV:

Πιέστε αυτ το πλήκτρo για vα επανέλθετε στις ρυθµίσεις εικ νας
και ήχου του εργοστασίου. Θα γίνει επίσης επανεκκίvηση της
συσκευής σαv vα ήταν η πρώτη ενεργοποίηση της ίδιας.

8

8

8

8 Απαλοιφή της εικ νας:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για την απαλοιφή της εικ νας. Απαλείφεται
µ νο η εικ να ενώ ο ήχος παραµένει ενεργοποιηµένος. Πιέστε το
ξανά για την επαναφορά της.

9

9

9

9 Εµφάνιση του ρολογιού:

Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να εµφανιστεί το ρολ ι στην οθ νη της
τηλε ρασης. Πιέστε το ξανά για να ακυρώσετε την εντολή.

Η εικ να του ρολογιού εξαφανίζεται αυτ µατα 5 λεπτά µετά
απ την ενεργοποίησή της.

OK

PROG

MENU

TV

VIDEO

Γενική περιγραφή

(συνεχίζεται)

Advertising