Λίστα πρoγραµµάτωv, Συνεχίζεται), Εικ νες για διάφορα θέµατα – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 285: Δείτε το “κλειδιά εικ νας ” στην επ µενη σελίδα), Ηµεροµηνία, Yπενθύµηση, Nextview

Advertising
background image

59

GR

∆ιασύνδεση “Λίστα πρoγραµµάτωv” (εικ να 1):

∆ιασύνδεση “Eπισκ πηση τoυ συv λoυ” (εικ να 2):

1

Εικ νες για διάφορα
θέµατα

(δείτε το “Κλειδιά

εικ νας ” στην επ µενη
σελίδα)

4

Eγγραφή

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µ νο αν η
τηλε ραση είναι συνδεδεµένη µε ένα βίντεο
το οποίο διαθέτει SmartLink και
προγραµµατισµ µέσω χρονοδιακ πτη.

Αν επιθυµείτε να γράψετε το πρ γραµµα που

επιλέξατε, πιέστε το κ κκινο πλήκτρο απ το
τηλεχειριστήριο.

2

Ηµεροµηνία

3

Λίστα πρoγραµµάτωv

5

Yπενθύµηση

Αν επιθυµείτε να σας υπενθυµίζει η τηλε ραση τι το
πρ γραµµα που έχετε επιλέξει είναι έτοιµο να
αναµεταδοθεί, πιέστε το πράσινο πλήκτρο απ το
τηλεχειριστήριο. Στην προβλεπ µενη για την
αναµετάδοση του προγράµµατος ώρα, θα εµφανιστεί
ένα µήνυµα στην οθ νη προειδοποιώντας τι το
πρ γραµµα είναι έτοιµο για να αναµεταδοθεί.

Οι επιλογές “ Eγγραφή” και “Υπενθύµηση” θα εµφανιστούν στην οθ νη µ λις
επιλέξετε ένα πρ γραµµα, αλλά δεν θα εµφανιστούν στην περίπτωση που
παρακολουθείτε τη λειτουργία του NexTView σε ένα κανάλι της τηλε ρασης που δεν
είναι προµηθευτής του NexTView.

Οι επιλογές “ Eγγραφή” και “Υπενθύµηση” δεν θα είναι διαθέσιµες αν το πρ γραµµα
που επιλέξατε έχει ήδη αρχίσει.

01

∆ ε υ

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

00 : 30
01 : 30
05 : 30
06 : 30
07 : 30
08 : 30
09 : 30
10 : 30

S o n g s f r o m t h e s h o w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w
O c l o c k n e w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w

0 2

Tρ ι

0 3

Tε τ

0 4

Π ε µ

0 5

Π α ρ

0 6

Σ α β

07

K υ ρ

7 : 07 : 01

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

E γ γ ρ α φ ή

Yπενθύµηση

4

5

1

2

3

01

∆ ε υ

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

00 : 30
01 : 30
05 : 30
06 : 30
07 : 30
08 : 30
09 : 30
10 : 30

S o n g s f r o m t h e s h o w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w
O c l o c k n e w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w

0 2

Tρ ι

0 3

Tε τ

0 4

Π ε µ

0 5

Π α ρ

0 6

Σ α β

07

K υ ρ

7 : 07 : 01

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

E γ γ ρ α φ ή

Yπενθύµηση

01

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

07

9 : 15 : 0 3

9 : 0 0

9 : 3 0

10 : 0 0

M a g a z i n e

| S o n g s f r o m t h e s h o w s

W e a t h e r F o r e c a s t | M i k e ' s s h o w

E u r o n e w s | F a n t a s y f i l m | S t a r W a r s

H o m e S h o p p i n g E u r o p e | E u r o S p o r t s

N e w s | A r t s s h o w | M a g a z i n e

L a r r y K i n g ' s l i v e | E u r o S p o r t s

E u r o m a g a z i n e | E u r o S p o r t s

H o m e S h o p p i n g E u r o p e | E u r o n e w s

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

E γ γ ρ α φ ή

Yπενθύµηση

∆ ε υ

Tρ ι

Tε τ

Π ε µ

Π α ρ

Σ α β

K υ ρ

1

2

3

4

5

NexTView

(συνεχίζεται)

Advertising