Λειτουργίες, Εξοικ. ενέργειας, Hχείο – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 259: Συνεχίζεται)

Advertising
background image

33

GR

Λειτουργίες

Το µενού “Λειτουργίες” σας
επιτρέπει να αλλάξετε ορισµένες
ρυθµίσεις της τηλε ρασης.

Εξοικ. Ενέργειας

Η επιλογή “Εξοικ. Ενέργειας” σας επιτρέπει να περιορίσετε την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυτής της τηλε ρασης.

Προς τούτο:

1

Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Μείωση.

Αν σβήσετε την τηλε ραση ενώ είναι ενεργοποιηµένη η θέση Power Saving,
την επ µενη φορά που θα ανάψετε την τηλε ραση αυτή θα συνεχίσει να είναι
ενεργοποιηµένη.

Αν επιλέξετε τη θέση “PC/ΠΑΙXΝΙ∆Ι” ή “Προσωπική” στο µενού “Pύθµιση
Eικ νας” (σελίδα 26), εσείς µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της εικ νας,
ακ µη και αν το Power Saving είναι στη θέση On . Θα πρέπει να έχετε υπ ψη

τι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει ταν αυξάνετε το Aντίθεση

ή το Φωτειν τητα.

Hχείο

Η επιλογή “ Hχείο” σας επιτρέπει να ελέγχετε τον ήχο των ηχείων
της τηλε ρασης ταν σε αυτή συνδέετε µια εξωτερική συσκευή
audio,

Επιλ.:

Ρυθ.:

Έξοδος:

OK

MENU

Λειτουργία :
Aντίθεση :
Φωτειν τητα :
Xρώµα :
Xροιά :
Oξύτητα :
Mείωση Θορύβου :
∆υναµική Eικ να :
Xρωµ. T νος :
∆ι ρθωση Xρωµ. :
∆ι ρθωση Γάµµα :
Mηδενισµ ς

Ζωντανή
80
0
0
0
0
Auto
Ναι
Ψυχρ
Ναι
Yψηλ

Pύθµιση Eικ νας

Ρυθ.:

Έξοδος:

OK

MENU

Επιλ.:

Εξοικ. Ενέργειας :
Hχείο :
Φάση :
Έξοδος Ήχου :
Προφύλαξη Oθ νης
Έξοδος AV3 :
Έξοδος AV4 :
SmartLink :
Επιλογή Εισ. AV4 :
Xρώµα Μενού :
Logo Φωτισµένο :

Kανονικ
Kύριο
Αντιστροφή
Μεταβλητ

Auto
Auto
AV3
Auto
Λευκ
Ναι

Λειτουργίες

Επιλ.:

Ρυθ.:

Πίσ.:

OK

Έξοδος:

MENU

Εξοικ. Ενέργειας :
Hχείο :
Φάση :
Έξοδος Ήχου :
Προφύλαξη Oθ νης
Έξοδος AV3 :
Έξοδος AV4 :
SmartLink :
Επιλογή Εισ. AV4 :
Xρώµα Μενού :
Logo Φωτισµένο :

Kανονικ
Kύριο
Αντιστροφή
Μεταβλητ

Auto
Auto
AV3
Auto
Λευκ
Ναι

Λειτουργίες

m

,

Σύστηµα των µενού της οθ νης

(συνεχίζεται)

Προς τούτο:
1
Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το

.

2 Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε την έξοδο που επιθυµείτε

Kύριο:

Ο ήχος της τηλε ρασης εκπέµπεται µέσω των ηχείων της τηλε ρασης.

Kεντράρισµα:

ταν στους ακροδέκτες CENTRE SPEAKER IN της τηλε ρασης συνδεθεί

ένας εξωτερικ ς ενισχυτής, τα ηχεία της τηλε ρασης εκπέµπουν τον ήχο
απ τον ενισχυτή σαν κεντρικ ηχείο.

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση, πιέζοντας τα πλήκτρα την

έντασης Á

+/- απ το τηλεχειριστήριο.

χι.

Ο ήχος της τηλε ρασης δεν εκπέµπεται µέσω των ηχείων της.

Advertising