Σηµαντική προειδοποίηση – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 239

Advertising
background image

13

GR

Για την οθ νη πλάσµατος PDP

Σας παρακαλούµε να έχετε υπ ψη τι η οθ νη PDP είναι κατασκευασµένη µε τεχνολογία
µεγάλης ακρίβειας. Παρ λα αυτά, µπορούν συνέχεια να εµφανίζονται σε αυτή µαύρα σηµάδια
ή φωτεινά γυαλιστερά σηµάδια (κ κκινα, µπλε ή πράσινα) καθώς και γραµµές µε
αναµεµειγµένα χρώµατα ή αναλαµπές. Αυτ δεν είναι κακή λειτουργία.

Για το χειρισµ του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο πρέπει να το χρησιµοποιείτε µε προσοχή. Πρέπει να προσέχετε να µην
πέσει και να µην το πατήσετε καθώς και να µη χυθεί κανένα υγρ επάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερµ τητας, ή σε θέσεις που µπορεί

να δεχτεί τις ακτίνες του ήλιου, αλλά ούτε και σε χώρους µε υγρασία.

Τρ πος χειρισµού και καθαρι τητας της επιφάνειας της οθ νης της τηλε ρασης

Η οθ νη αυτής της τηλε ρασης έχει ενσωµατωµένη µια επιφάνεια απ ένα υλικ εναντίον της
αντανάκλασης. Προς αποφυγή φθοράς της επιφάνειας, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που στη
συνέχεια αναφέρονται. Μην πιέζετε και µη γρατζουνάτε την οθ νη µε σκληρά αντικείµενα και
µην εκτοξεύετε τίποτα εναντίον αυτής. Θα µπορούσατε να προξενήσετε κάποια ζηµιά.
• Βεβαιωθείτε τι αποσυνδέσατε απ το δίκτυο το καλώδιο τροφοδ τησης, που είναι

συνδεδεµένο στη µονάδα λήψης, πριν αρχίσετε να την καθαρίζετε.

• Μην ακουµπάτε την επιφάνεια της οθ νης µετά απ τη συνεχή λειτουργία της για αρκετ

χρ νο, γιατί η επιφάνεια θα είναι ζεστή.

• Η οθ νη αυτής της τηλε ρασης έχει ενσωµατωµένη µια επιφάνεια απ ένα υλικ εναντίον

της αντανάκλασης. Σας συµβουλεύουµε να µην ακουµπάτε πολύ την επιφάνεια της οθ νης.

• Πρέπει να καθαρίζετε την οθ νη µε το ύφασµα καθαρισµού που σας παρέχεται, ή µε ένα

µαλακ ύφασµα νοτισµένο µε ένα ελαφρ διάλυµα απορρυπαντικού.

• Ποτέ µη χρησιµοποιείτε υλικά που θα µπορούσαν να χαράξουν την οθ νη καθώς και σκ νες

ή διαλυτικά πως οιν πνευµα ή βενζίνη. Αυτού του είδους τα υλικά θα µπορούσαν να
προξενήσουν ζηµιές στην επιφάνεια της οθ νης.

Καθαρισµ ς του περιβλήµατος

• Βεβαιωθείτε τι αποσυνδέσατε απ το δίκτυο το καλώδιο τροφοδ τησης, που είναι

συνδεδεµένο στη µονάδα λήψης, πριν αρχίσετε να το καθαρίζετε.

• Πρέπει να καθαρίζετε το περίβληµα της τηλε ρασης µε το ύφασµα καθαρισµού που σας

παρέχεται, ή µε ένα µαλακ ύφασµα νοτισµένο µε ένα ελαφρ διάλυµα απορρυπαντικού.

• Πρέπει να γνωρίζεται τι, αν για τον καθαρισµ της τηλε ρασης χρησιµοποιηθούν πτητικά

διαλυτικά πως, οιν πνευµα, αραιωτικά προϊ ντα, βενζίνη ή εντοµοκτ να, ή αν βρίσκεται σε
επαφή για αρκετ χρ νο µε αντικείµενα απ ελαστικ ή βινύλιο, θα µπορούσαν να
αλλοιωθούν ορισµένα απ τα τµήµατα της συσκευής ή να φθαρθεί η επιφάνεια του υλικού
εναντίον της αντανάκλασης που φέρει η οθ νη.

• Mε το πέρασµα του χρ νου, µπορεί vα συσσωρευτεί σκ νη στα διάκενα αερισµού. H

συσσωρευµένη σκ νη µπορεί vα καταστήσει λιγ τερο αποτελεσµατική τη λειτουργία
αερισµού του ανεµιστήρα που είναι ενσωµατωµένος στη συσκευή. Για την πρ ληψη αυτού,
σας συµβουλεύουµε vα αφαιρείτε περιοδικά τη σκ νη (µια φορά τον µήνα), µε τη χρήση µιας
ηλεκτρικής σκούπας.

Σηµαντική προειδοποίηση

ταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ένα υψ µετρο µεγαλύτερο των 2.400 µ. (ατµοσφαιρική

πίεση χαµηλ τερη των 750 hPa), αυτή η επιφάνεια πλάσµατος της οθ νης µπορεί να
παρουσιάσει έναν ελαφρ θ ρυβο, σαν αποτέλεσµα της διαφοράς της ατµοσφαιρικής πίεσης
µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού των επιφανειών. Αυτ το γεγον ς δεν
χαρακτηρίζεται σαν ένα ελάττωµα και δεν καλύπτεται απ την περιορισµένη εγγύηση. Αυτ ς
ο θ ρυβος είναι χαρακτηριστικ αποτέλεσµα οποιασδήποτε οθ νης µε επιφάνεια πλάσµατος.

Καν νες ασφαλείας

Advertising