Πλήκτρο του µενού πλήκτρα / / / πλήκτρο ok – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 242

Advertising
background image

16

Γενική παρουσίαση των πλήκτρων και των
ενδείξεων της µονάδας λήψης

6

5

4

3

2

1

6

6

6

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

MENU

PC

OK

L/G/S/I R/D/D/D

MENU

OK

PROG

PROG

6

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

5

Ένδειξη ενεργοποίησης /

προσωρινής απενεργοποίησης
(Standby)

∆ιακ πτης

ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης

IΈνδειξη του

χρονοδιακ πτη

Σχισµή για το
“Memory Stick”

Λαµπάκι
πρ σβασης του
“Memory Stick”

2

Πλήκτρο ελέγχου

της έντασης + / -

Πλήκτρο

εισ δου του
επιλογέα της
συσκευής

Πλήκτρο

λειτουργίας TV

Ενδείξεις του επιλογέα εισ δων
συσκευής

Για την επισκ πηση της εικ νας της
συνδεδεµένης συσκευής, πιέστε
επανειληµµένα το

µέχρι να

φωτιστεί η αντίστοιχη ένδειξη
εισ δου. Για περισσ τερες
λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το
κεφάλαιο “Χρήση εξωτερικών
συσκευών ” στη σελίδα 65.

Ένδειξη λειτουργίας TV

1

Ένδειξη 1 (Είσοδος 1)

2

Ένδειξη 2 (Είσοδος 2)

3

Ένδειξη 3 (Είσοδος 3)

4

Ένδειξη 4 (Είσοδος 4)

5

Ένδειξη 5 (Είσοδος 5)

6

Ένδειξη 6 (Είσοδος 6)

PC

Ένδειξη του προσωπικού

υπολογιστή

MEMORY

Ένδειξη του Memory Stick

STICK

Πλήκτρο του
µενού

Πλήκτρα

/

/

/

Πλήκτρο OK

*

Για περισσ τερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις µπροστινές
συνδέσεις, συµβουλευτείτε το
κεφάλαιο “Σύνδεση εξωτερικών
συσκευών ” στη σελίδα 61.

PROG Πλήκτρο επιλογής κανα
(τηλεοπτικ ς σταθµ ς) επ µεν
προηγούµενο + / -

Μπροστινές
συνδέσεις *

Γενική περιγραφή

Advertising