Σύνδεση εξωτερικών συσκευών, Συνδέσεις στο µπροστιν µέρος της µονάδας λήψης, Συνεχίζεται) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 287: Βιντεοκάµερα s vhs/hi8/dvc, Πρ σθετες πληροφορίες

Advertising
background image

61

GR

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Συνδέσεις στο µπροστιν µέρος της µονάδας λήψης

Ακολουθώντας τις οδηγίες που στη συνέχεια αναφέρονται, µπορείτε να συνδέσετε στην
τηλε ραση µια µεγάλη σειρά εξωτερικών συσκευών (τα καλώδια σύνδεσης δεν
παρέχονται).

6

5

4

3

2

1

6

6

6

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

MENU

PC

OK

L/G/S/I R/D/D/D

Βιντεοκάµερα S
VHS/Hi8/DVC

i

Ακουστικά

Προσωπικ ς
υπολογιστής

Για να
αποφύγετε
θορύβους τις
εικ νας, µη
συνδέετε
ταυτ χρονα
εξωτερικές
συσκευές στις
υποδοχές

E

και

F.

6

5

4

3

2

1

6

6

6

PC

PROG

PROG

MENU

PC

OK

L/G/S/I R/D/D/D

MEMORY STICK

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising