Έλεγχος oθ νης, Aυτ µατο φορµά, Συνεχίζεται) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 256: Αφού επιλέξετε τη θέση, πιέστε το, Απ το τηλεχειριστήριο

Advertising
background image

30

Έλεγχος Oθ νης

Το µενού “ Έλεγχος Oθ νης” σας
επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
της οθ νης.

Aυτ µατο
Φορµά

Η επιλογή “ Aυτ µατο Φορµά” σας επιτρέπει να αλλάξετε
αυτ µατα τη σχέση της µορφής της οθ νης.

Προς τούτο:

1

Αφού επιλέξετε τη θέση, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι (αν επιθυµείτε να

είναι έτοιµη η τηλε ραση για να προσαρµοστεί αυτ µατα στη
µορφή της οθ νης σύµφωνα µε το σήµα της εκποµπής), ή το

χι (αν επιθυµείτε να έχετε την επιλογή).

Έστω και αν εσείς έχετε επιλέξει το Ναι ή το χι στη θέση “Aυτ µατο Φορµά”
, οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να αλλάξετε τη µορφή της εικ νας πιέζοντας
επανειληµµένα το

απ το τηλεχειριστήριο.

Επιλ.:

Ρυθ.:

Έξοδος:

OK

MENU

Λειτουργία :
Aντίθεση :
Φωτειν τητα :
Xρώµα :
Xροιά :
Oξύτητα :
Mείωση Θορύβου :
∆υναµική Eικ να :
Xρωµ. T νος :
∆ι ρθωση Xρωµ. :
∆ι ρθωση Γάµµα :
Mηδενισµ ς

Ζωντανή
80
0
0
0
0
Auto
Ναι
Ψυχρ
Ναι
Yψηλ

Pύθµιση Eικ νας

Ρυθ.:

Έξοδος:

OK

MENU

Επιλ.:

Aυτ µατο Φορµά :
Φορµά Oθ νης :
Μέγεθος/Mετατ πιση Oθ νης
Pύθµιση Πίξελ

Ναι
Smart

Έλεγχος Oθ νης

Επιλ.:

Ρυθ.:

Πίσ.:

OK

Έξοδος:

MENU

Aυτ µατο Φορµά :
Φορµά Oθ νης :
Μέγεθος/Mετατ πιση Oθ νης
Pύθµιση Πίξελ

Ναι
Smart

Έλεγχος Oθ νης

m

,

Σύστηµα των µενού της οθ νης

(συνεχίζεται)

Advertising