Εγκατάσταση και µεταφορά – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 232

Advertising
background image

6

Εγκατάσταση και µεταφορά

Εξαερισµ ς

Μην καλύπτετε τις οπές
εξαερισµού του επίπλου της
τηλε ρασης. Μπορεί να
δηµιουργηθεί υπερθέρµανση και
κίνδυνος πυρκαγιάς. Για έναν
καλ αερισµ της συσκευής
πρέπει να ακολουθείτε τις ακ λουθες
συµβουλές:
• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή προς τα

πίσω ή σε µια της πλευρά.

• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή ανάποδα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε

τάπητες ή επάνω σε κάποιο κρεβάτι.

• Μην καλύπτετε τη συσκευή µε υφάσµατα,

πως για παράδειγµα µε κάποια κουρτίνα,

ούτε µε εφηµερίδες, κ.λ.π.

Χρήση σε
εξωτερικ χώρο

Μην τοποθετείτε τη
συσκευή σε
εξωτερικ χώρο. Αν
είναι εκτεθειµένη
στη βροχή, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς
ή και ηλεκτροπληξίας. Αν οι ακτίνες του
ήλιου πέφτουν κατευθείαν επάνω στη
συσκευή, αυτή µπορεί να ζεσταθεί
υπέρµετρα και να πάθει ζηµιά.

Οχήµατα και οροφές

Μην τοποθετείτε τη
συσκευή σε ένα χηµα
και µην την κρεµάτε
στην οροφή. Οι
κραδασµοί του
οχήµατος µπορεί να την
κάνουν να πέσει και να προξενήσει
τραυµατισµούς.

Γιοτ ή ιστιοφ ρο
σκάφος

Μην τοποθετείτε
αυτή τη συσκευή
σε γιοτ ή σε
ιστιοφ ρο σκάφος.
Κατά την έκθεσή
της στο νερ της θάλασσας µπορεί να
υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς και να
παρουσιαστούν ζηµιές στη συσκευή.

Νερ και υγρασία

Μη χρησιµοποιείτε την τηλε ραση κοντά σε
νερά, πως για παράδειγµα κοντά στη µπανιέρα
ή στο ντους. Κατά τη διάρκεια της βροχής η
συσκευή πρέπει να είναι προστατευµένη.
Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή και
ηλεκτροπληξίας.

Για την τηλε ραση µε την οθ νη
πλάσµατος

Αξεσουάρ επιλογής

Κατά την εγκατάσταση της
οθ νης πλάσµατος, µε τη χρήση
µιας βάσης ή εν ς στηρίγµατος
για το κρέµασµά της στον τοίχο,
συµβουλευτείτε τις ακ λουθες
προειδοποιήσεις. Αντίθετα µπορεί να πέσει η
συσκευή και να προξενήσει σοβαρούς
τραυµατισµούς.

• Κατά την εγκατάσταση της συσκευής

βεβαιωθείτε τι ακολουθήσατε τις οδηγίες
συναρµολ γησης που παρέχονται µαζί µε τη
βάση της.

• Βεβαιωθείτε τι τοποθετήσατε σωστά τα

στηρίγµατα της βάσης.

Πτώση

Τοποθετείστε την
τηλε ραση µε την οθ νη
πλάσµατος επάνω σε µια
σταθερή και σίγουρη βάση.
Μην κρεµάτε τίποτα επάνω
στην οθ νη. Η συσκευή µπορεί να πέσει
απ τη βάση ή απ το στήριγµα
προξενώντας ζηµιές ή σοβαρά τραύµατα.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising