Χρήση εξωτερικών συσκευών – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 291

Advertising
background image

65

GR

Χρήση εξωτερικών συσκευών

.

Αν η συσκευή εγγραφής DVD είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή

4/

και στις

υποδοχές

Y, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

του

5

, επιλέξτε την υποδοχή εισ δου χρησιµοποιώντας

την επιλογή “Επιλογή Εισ. AV4” στο µενού “Λειτουργίες” (σελίδα 36).

Για τη σύνδεση µιας µονοφωνικής συσκευής

Συνδέστε το βύσµα RCA στην είσοδο L / G / S / I και επιλέξτε το σήµα εισ δου

5

χρησιµοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες. Συµβουλευτείτε το τµήµα “Pύθµιση Ήχου“ και
επιλέξτε το “∆ιφ. ήχος” “A” στην οθ νη του µενού Ρύθµιση του ήχου (σελίδα 29).

1

Συνδέστε την προαιρετική συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή της τηλε ρασης έτσι πως

αναφέρθηκε στις σελίδες 61, 62 και 63.

2

Ανοίξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει.

3

Για την επισκ πηση της εικ νας της συνδεδεµένης συσκευής, πιέστε επανειληµµένα το
πλήκτρο

µέχρι να εµφανιστεί στην οθ νη το κατάλληλο σήµα εισ δου. Την ίδια στιγµή

που πιέζετε επανειληµµένα το πλήκτρο

, στη µονάδα λήψης ανάβει η αντίστοιχη

ένδειξη της επιλεγµένης εισ δου.

Σύµβολο

Ένδειξη της
επιλεγµένης
εισ δου

Σήµατα εισ δου

1

ή

2

1

ή

2

Σήµα εισ δου ήχου / εικ νας µέσω του Euro connector

H.

1

ή

2

1

ή

2

Σήµα εισ δου RGB µέσω του Euro connector

H

.

Αυτ το σύµβολο εµφανίζεται µ νον αν είναι
συνδεδεµένη µια είσοδος RGB

.

3

ή

4

3

ή

4

Σήµα εισ δου ήχου / εικ νας µέσω του Euro connector

I

ή

N.

3

3

Σήµα εισ δου S Video µέσω του Euro connector

I.

4

4

Σήµα εισ δου RGB µέσω του Euro connector

N

.

Αυτ το σύµβολο εµφανίζεται µ νον αν είναι
συνδεδεµένη µια είσοδος RGB.

5

5

Σήµα εισ δου εικ νας σε συσκευές µέσω των
υποδοχών

L

Y, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

και σήµα εισ δου ήχου

µέσω της υποδοχής

K.

6

6

Σήµα εισ δου εικ νας µέσω της υποδοχής RCA

F

και

σήµα εισ δου ήχου µέσω της υποδοχής

G.

6

6

Σήµα εισ δου S Video µέσω της υποδοχής RCA

E

του S Video και σήµα εισ δου ήχου µέσω της
υποδοχής

G.

PC PC

Σήµα εισ δου RGB µέσω της σύνδεσης

B

15 Dsub

και σήµα εισ δου ήχου µέσω της σύνδεσης

C.

MEMORY
STICK

MEMORY
STICK

Είσοδος δεδοµένων µέσω εν ς “Memory Stick”
τοποθετηµένο στην υποδοχή “Memory Stick”

A.

4

Για να επιστρέψετε στην κανονική εικ να της τηλε ρασης, πιέστε το πλήκτρο

απ το

τηλεχειριστήριο.

Θα φωτιστεί η ένδειξη

στη µονάδα λήψης.

S

S

S

Πρ σθετες πληροφορίες

Advertising