Για την έναρξη του slide show, Για τη διακοπή του αυτ µ. προβολή – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 281

Advertising
background image

55

GR

Χρήση του “Memory Stick” Αυτ µ. Προβολή

Το “Αυτ µ. Προβολή” σας επιτρέπει να δείτε µία σειρά απ τις εικ νες που εµπεριέχονται
στο “Memory Stick “.

Για την έναρξη του Slide Show

‘Oταν ρυθµίξετε το “Προώθ. ∆ιαφαν.” σε “Aυτ µατη”

Οι εικ νες αλλάζουν αυτ µατα. ταν επιλέγεται ένα αρχείο µε εικ νες σε κίνηση, αυτ
αναπαράγεται αυτ µατα και µετά την αναπαραγωγή, εµφανίζεται αυτ µατα η επ µενη εικ να
απ εκείνη στην οποία έγινε η διακοπή.

Το “Αναπαρ. Ταινιών” δεν αναπαράγεται ταν ρυθµίζετε το Προώθ. ∆ιαφαν. σε Αυτ µατη.

ταν ρυθµίζετε το “Προώθ. ∆ιαφαν.” σε “Xειροκίνητη”

Πιέστε το

ή το

για να προωθήσετε ή να οπισθοδροµήσετε στις εικ νες.

:

Εµφανίζεται η επ µενη εικ να.

:

Εµφανίζεται η προηγούµενη εικ να.

ταν βλέπετε µία σταθερή εικ να σε ολ κληρη την οθ νη, µπορείτε να κάνετε τις εικ νες να

µετακινηθούν µε τον ίδιο τρ πο που προαναφέρθηκε.

ταν επιλέγεται µία εικ να σε κίνηση

Η εικ να σε κίνηση δεν αναπαράγεται και εµφανίζεται το “Αναπαρ. Ταινιών ” . Για
περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του “Αναπαρ. Ταινιών ” , συµβουλευτείτε το
κεφάλαιο “Αναπαραγωγή µίας εικ νας σε κίνηση (Αναπαρ. Ταινιών) στη σελίδα 54.
Πιέστε το

για να εµφαvιστεί η επ µενη εικ να.

Για τη διακοπή του Αυτ µ. Προβολή

Αν επιθυµείτε να διακ ψετε το “Αυτ µ. Προβολή” , εκτελέστε τα ακ λουθα για να
επιστρέψετε στο “Memory Stick Home ” .

Αν ρυθµίσετε το “Προώθ. ∆ιαφαν.” σε “Αυτ µατη”.

Πιέστε το OK.

Αν ρυθµίσετε το “Προώθ. ∆ιαφαν.” σε “Xειροκίνητη”

Πιέστε το OK για να δείτε το µενού του πίνακα και στη συνέχεια πιέστε το

ή το

για να

επιλέξετε το Επιστροφή.

1

Τοποθετείστε ένα “Memory Stick” το οποίο περιέχει τις εικ νες που επιθυµείτε να δείτε.

2

Πιέστε το “Memory Stick”.
Στην οθ νη εµφανίζεται το “Αρχική Σελίδα Memory Stick”.

3

Πιέστε το

ή το

για να επιλεγεί το Επιλογή Φακέλου και στη συνέχεια πιέστε το OK.

Το µενού Επιλογή Φακέλου θα εµφανιστεί .

4

Πιέστε το

για να επιλέξετε τον πίνακα και στη συνέχεια πιέστε το

ή το

για να

επιλέξετε έναν φάκελο που θέλετε να δείτε. Στη συνέχεια πιέστε το OK.

Θα εµφανιστεί ένας πίνακας µε εικ νες σε µικρ µέγεθος απ εκείνες που εµφανίζονται

στον επιλεγµένο φάκελο.

5

Πιέστε το

ή το

για να επιλεγεί το Αυτ µ. Προβολή και στη συνέχεια πιέστε το OK .

Εµφανίζεται το µενού του πίνακα του Αυτ µ. Προβολή. Τώρα µπορείτε να ενεργοποιήσετε
οποιαδήποτε απ τις ακ λουθες επιλογές. Πιέστε το

ή το

για ενεργοποιήσετε τις

επιλογές και στη συνέχεια πιέστε το OK.

Προώθ. ∆ιαφαν.: Τοποθετεί αυτ µατα ή χειροκίνητα τις εικ νας.
∆ιάστηµα: Επιλέγει την περίοδο χρ νου επισκ πησης µίας εικ νας, απ 5

δευτερ λεπτα, 10 δευτ., 30 δευτ., 1 λεπτ ., 5 λεπτά, µέχρι 10 λεπτά.
Αυτ ς ο χρ νος είναι κατά προσέγγιση. ταν το Προώθ. ∆ιαφαν.: είναι
ρυθµισµένο σε Xειροκίνητη, αυτή η λειτουργία δεν είναι
ενεργοποιηµένη.

Αν µία σταθερή εικ να είναι µεγάλου µεγέθους, µπορεί να χρειαστεί περισσ τερος
χρ νος, για να εµφανιστεί, απ εκείνον ο οποίος ρυθµίστηκε στο ∆ιάστηµα και είναι
δυνατ ν να εµφανιστεί στη διαδοχή. Αν παρουσιαστεί αυτή η εκδοχή, αυξήστε την
περίοδο χρ νου που έχει ρυθµιστεί στο ∆ιάστηµα.

6

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Εκτέλεση και στη συνέχεια πιέστε το OK.

“Memory Stick”

(συνεχίζεται)

Advertising