Καν νες ασφαλείας – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 231

Advertising
background image

5

GR

Καν νες Ασφαλείας

Προς αποφυγή κινδύνων

Καλώδιο τροφοδ τησης και καλώδιο κεραίας
ή καλώδιο οπτικών ινών

ταν µεταφέρετε τη

συσκευή πρέπει να
αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδ τησης και το
καλώδιο κεραίας ή
καλώδιο οπτικών ινών.
∆εν πρέπει ποτέ να µετακινείτε την τηλε ραση
µε τα καλώδια τροφοδ τησης και εικ νας
συνδεδεµένα. Αυτ θα µπορούσε να
δηµιουργήσει ζηµιές στα καλώδια και να
προξενήσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν η
τηλε ραση πέσει κάτω ή αν προκληθεί σε αυτήν
ζηµιά, φροντίστε για τον άµεσο έλεγχ της απ
ειδικευµένο προσωπικ .

Ιατρικές
συµβουλές

Η µονάδα αυτή δεν
πρέπει να
τοποθετηθεί σε
χώρους που
χρησιµοποιούνται
ιατρικές συσκευές. Θα µπορούσε να
σηµάνει την κακή λειτουργία αυτών των
ιατρικών συσκευών.

Για την τηλε ραση µε την οθ νη
πλάσµατος

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της
οθ νης στον τοίχο
πρέπει να γίνει απ
ειδικευµένο προσωπικ .
Μια λανθασµένη
εγκατάσταση µπορεί να
σηµάνει κίνδυνο για τη συσκευή σε περίπτωση
σεισµού κ.λ.π.

Μεταφορά

Η µεταφορά αυτής της
τηλε ρασης µε οθ νη
πλάσµατος απαιτεί δύο
ή και περισσ τερα
άτοµα. Βεβαιωθείτε τι
η µεταφορά της εκτελείτε τουλάχιστον απ
δύο άτοµα. Κατά την µετακίνησή της
πρέπει να αποφύγετε τα κτυπήµατα και
τους υπέρµετρους κραδασµούς, µπορεί να
πέσει και να πάθει ζηµιά ή να προξενήσει
σοβαρούς τραυµατισµούς.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising