Σύνδεση µιας εξωτερικής συσκευής hi fi, Σύνδεση µιας συσκευής βίντεο, Y, p – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 289: Για τη σύνδεση εν ς sub - woofer, M 5 w/g/w/g, Συνεχίζεται)

Advertising
background image

63

GR

Σύνδεση µιας συσκευής βίντεο:

Για τη σύνδεση µιας συσκευής βίντεο συµβουλευτείτε το κεφάλαιο “Σύνδεση της κεραίας και
της συσκευής βίντεο ” στη σελίδα 22. Σας συµβουλεύουµε να συνδέσετε το βίντεο
χρησιµοποιώντας το καλώδιο του Euro connector. Συντονίστε το σήµα δοκιµής του βίντεο στο
πρ γραµµα της τηλε ρασης µε τον αριθµ “0”, χρησιµοποιώντας τη λειτουργία “Xειροκίνητο
Πρ γραµµα ” . Για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον χειροκίνητο προγραµµατισµ ,
δείτε τη σελίδα 39, στάδιο A).
Συµβουλευτείτε επίσης το βιβλίο οδηγιών του βίντεο για να δείτε µε ποι ν τρ πο µπορείτε να
έχετε το κανάλι δοκιµής του σήµατος βίντεο.

Σύνδεση εν ς βίντεο ή µιας συσκευής εγγραφής DVD που διαθέτουν
SmartLink:

Αν έχετε συνδεδεµένο έναν αποκωδικοποιητή στον Euro connector

3/

, ή ένα βίντεο συνδεδεµένο σε αυτ ν τον Euro connector :

Επιλέξτε τη θέση “Xειροκίνητο Πρ γραµµα ” µέσα απ το µενού “Pύθµιση ” και αφού
επιλέξετε τη θέση “Aποκωδ/ποιητής*” , επιλέξτε το “Ναι ” (πιέζοντας το

ή το

).

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε ένα απ τα κωδικοποιηµένα σήµατα.

*

Αυτή η επιλογή θα εµφανιστεί µ νο σε εξάρτηση απ τη χώρα που επιλέχθηκε στο µενού
“Γλώσσα / Xώρα ”.

Αν έχετε συνδέσει µια συσκευή εγγραφής DVD στον Euro connector

4/

LΤο σήµα απ µια συσκευή εγγραφής DVD έχει µια µορφή 576p. Αν επιθυµείτε να δώσετε
σήµα µε αυτήν τη µορφή, συνδέστε τη συσκευή εγγραφής DVD στην υποδοχή

4/

και

στις υποδοχές

Y, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

του

5

. Επιλέξτε το “Λειτουργίες” και ρυθµίστε το

“Επιλογή Εισ. AV4 ” σε “Xειροκίνητο ” (σελίδα 36).

Σύνδεση µιας εξωτερικής συσκευής Hi Fi:

Για να απολαύσετε τον ήχο της τηλε ρασης σε µια συσκευή Hi FI:

Αν επιθυµείτε να ενισχύσετε τον ήχο της τηλε ρασής σας, συνδέστε τη συσκευή Hi Fi στην
έξοδο του audio

J

. Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας το σύστηµα των µενού, επιλέξτε το

µενού “Λειτουργίες ” και ρυθµίστε το “Hχείο” σε “ χι ”.

Για τη σύνδεση εν ς sub - woofer:

Συνδέστε το sub - woofer στην έξοδο

M 5 W/G/W/G

, χρησιµοποιώντας ένα µονοφωνικ

καλώδιο audio.

Το SmartLink είναι µια σύνδεση ανάµεσα στην τηλε ραση και σε µια συσκευή βίντεο ή
συσκευή εγγραφής DVD. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε το SmartLink,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του βίντεο ή της συσκευής εγγραφής DVD. Αν το
βίντε σας ή η συσκευή εγγραφής DVD διαθέτει SmartLink, θα πρέπει να συνδέσετε και
τα δύο µέσω εν ς καλωδίου µε Euro connector στα Euro connectors

3/

ή

4/

.

Οι Euro connectors

3/

και

4/

, δεν δύνανται να δεχτούν τη σύνδεση

Smartlink συγχρ νως. Αν συνδέσετε ένα βίντεο και µια συσκευή εγγραφής DVD και
στους δύο Euro connectors

3/

και

4/

, επιλέξτε ποιος απ τους δύο

Euro connectors πρέπει να δεχτεί τη σύνδεση Smartlink, χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
“SmartLink “ στο µενού “Λειτουργίες” (σελίδα 36).

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

S

S

S

S

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising