Έλεγχος των παρεχ µενων αξεσουάρ – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 240

Advertising
background image

14

Έλεγχος των παρεχ µενων αξεσουάρ

Ένα τηλεχειριστήριο
(RM-972):

∆ύο µπαταρίες µεγέθους
AAA (Κωδικ ς R03):

Ένα καλώδιο κεραίας

:

Ένα οµοαξονικ καλώδιο:

Ένα ύφασµα καθαρισµού:

Ένα ποντίκι AV

:

∆ύο καλώδια τροφοδ τησης
(Τύπου C-4):

Χρησιµοποιήστε αυτά
τα καλώδια
τροφοδ τησης (µε
γείωση), αν πρ κειται
να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή σε άλλη χώρα
εκτ ς του Ηνωµένου
Βασιλείου ή της
Ελβετίας.

∆ύο καλώδια
τροφοδ τησης (Τύπου BF):

•UΧρησιµοποιήστε αυτά τα

καλώδια τροφοδ τησης
(µε γείωση), αν πρ κειται
να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή στο Ηνωµένο
Βασιλείο.

• ∆είτε “ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ” στη σελίδα 2
GB , για τη χρήση αυτών
των καλωδίων
τροφοδ τησης.

• Αυτά τα καλώδια

τροφοδ τησης µπορεί να
µην παρέχονται, ανάλογα
µε τη χώρα προορισµού.

∆ύο καλώδια
τροφοδ τησης (Τύπου C-5):

• Χρησιµοποιήστε αυτά

τα καλώδια
τροφοδ τησης (µε
γείωση), αν πρ κειται
να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή στην Ελβετία.

• Αυτά τα καλώδια

τροφοδ τησης µπορεί
να µην παρέχονται,
ανάλογα µε τη χώρα
προορισµού.

Μην αφαιρείται τους
πυρήνες απ σιδηρίτη.

Μην αφαιρείται τους
πυρήνες απ σιδηρίτη.

Μην αφαιρείται τους
πυρήνες απ σιδηρίτη.

Μην αφαιρείται τους
πυρήνες απ σιδηρίτη.

Καν νες ασφαλείας

‘Ενα κάλυµµα στήριξης για το
φις του ηλεκτρικού δικτύου:

Advertising