Εξαερισµ ς, Για την οθ νη πλάσµατος, Για τη µονάδα λήψης – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 233: Συνεχίζεται), Ταν η συσκευή τοποθετείται στον τοίχο, Ταν η συσκευή τοποθετείται σε µια βάση, Η κυκλοφορία του αέρα εµποδίζεται, Η κυκλοφορία του αέρα εµποδίζεται τοίχος τοίχος, Μπροστά

Advertising
background image

7

GR

Εξαερισµ ς

Αφήστε ελεύθερο χώρο γύρω απ τη συσκευή. Αντίθετα µπορεί να εµποδιστεί η απαραίτητη
κυκλοφορία του αέρα, δηµιουργώντας υπερθέρµανση, µε συνέπεια τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
τη δηµιουργία ζηµιάς στο εσωτερικ της.

Για την οθ νη πλάσµατος

ταν η συσκευή τοποθετείται στον τοίχο

ταν η συσκευή τοποθετείται σε µια βάση

Μην τοποθετείτε ποτέ τη µονάδα
λήψης µε τον ακ λουθο τρ πο:

Για τη µονάδα λήψης

Μονάδα λήψης: Μπροστινή ψη

Τοποθετείστε τη µονάδα λήψης επάνω σε µια
ευθεία επιφάνεια, έτσι ώστε να µην
εµποδιστεί η είσοδος του αέρα στο κάτω
µέρος της µονάδας.

Μονάδα λήψης: Επάνω ψη
Μην τοποθετείτε ποτέ τη µονάδα λήψης σε
έναν περιορισµένο χώρο. Μπορεί να
υπερθερµανθεί και σαν αποτέλεσµα αυτού
να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή να
δηµιουργηθούν ζηµιές στη µονάδα.
Εξασφαλίστε µια σωστή λειτουργία της
µονάδας µέσω εν ς κατάλληλου αερισµού
εν ς ανεµιστήρα απορρ φησης.

30cm

10cm

10cm

10cm

Αφήστε
ελεύθερο
χώρο
τουλάχιστον

30cm

10cm

10cm

Αφήστε
ελεύθερο
χώρο
τουλάχιστον

Η κυκλοφορία του
αέρα εµποδίζεται

Η κυκλοφορία του
αέρα εµποδίζεται

Τοίχος

Τοίχος

Αφήστε
ελεύθερο
χώρο
τουλάχιστον

6

5

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

2cm

1cm

1cm

1cm

10cm

1cm

1cm

Μπροστά

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising