Πηγές τροφοδ τησης – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 234

Advertising
background image

8

Πηγές τροφοδ τησης

Υπερφ ρτωση

Αυτή η συσκευή έχει
σχεδιαστεί για να
λειτουργήσει µ νο µε
τάση τροφοδ τησης
220-240 V AC. Μη
συνδέετε πολλές
ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα, δι τι κάτι
τέτοιο µπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

Προστασία του
καλωδίου
ηλεκτρικού
ρεύµατος

Για την
αποσύνδεση του
καλωδίου του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει
να το τραβάτε απ το φις. Μην τραβάτε
ποτέ απ το καλώδιο.

Πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος

Μη χρησιµοποιείτε απλές πρίζες,
χαµηλής ποι τητας, για τη λήψη
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Τοποθετείστε το φις µέχρι το
βάθος της πρίζας. Αν αυτ δεν
τοποθετηθεί σωστά µπορεί να
δηµιουργηθούν σπινθήρες και να υπάρξει
κίνδυνος πυρκαγιάς. Για την αλλαγή της πρίζας
του ρεύµατος συµβουλευτείτε τον
ηλεκτρολ γο σας.

Καλωδίωση

ταν κάνετε την εγκατάσταση καλωδίων

πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο της
τροφοδ τησης ηλεκτρικού ρεύµατος. Για
την ασφάλειά σας, ταν κάνετε συνδέσεις
καλωδίων, πρέπει να βεβαιώνεστε τι έχετε
αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδ τησης
του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Υγρασία

∆εν πρέπει να ακουµπάτε το
καλώδιο του ρεύµατος µε τα
χέρια βρεγµένα ή και υγρά,
µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Καθαρι τητα

Πρέπει να καθαρίζεται το
φις του καλωδίου
τροφοδ τησης ηλεκτρικού
ρεύµατος περιοδικά. Αν
συσσωρευτεί σκ νη επάνω
στο φις και κατ πιν υπάρξει υγρασία,
µπορεί να φθαρθεί η µ νωση και να υπάρξει
κίνδυνος πυρκαγιάς. Πρέπει να
αποσυνδέετε το φις και να το καθαρίζετε
τακτικά.

Καταιγίδες µε
ηλεκτρικές εκκενώσεις

Για τη δική σας ασφάλεια,
κατά τη διάρκεια
καταιγίδας µε ηλεκτρικές
εκκενώσεις (αστραπές),
δεν πρέπει να ακουµπάτε
επάνω στα τµήµατα της τηλε ρασης, ούτε στο
καλώδιο της κεραίας ή καλώδιο οπτικών ινών.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising