Εγκατάσταση – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 247

Advertising
background image

21

GR

2

Bάλτε σταθερά το φις του ηλεκτρικού ρεύµατος στον ακροδέκτη εισ δου AC της οθ vης.

‘Oταν βγάξετε τα καλώδιο τροφοδ τησης, πρέπει να τραβάτε το κάλυµµα για το φις
του ηλεκτρικού δικτύου προς τα κάτω, πιέξονταξ στις δύο πλευρές του ίδιου και στη
συνέχεια αφαιρείτε το φις.

3

Εγκαταστήστε την οθ νη χρησιµοποιώντας το στήριγµα του τοίχου ή τη βάση που

αναφέρονται.

Πριν απ την εγκατάσταση της οθ νης, συµβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
συνοδεύουν το στήριγµα του τοίχου ή τη βάση.

4

Συνδέστε στη µονάδα λήψης, το παρεχ µενο καλώδιο της κεραίας.

Aκροδέκτης εισ δου
AC (είσοδος για την
παροχή ρεύµατος) της
οθ νης.

Kάλυµµα στήριξης
για τo φις του
ηλεκτρικού
δικτύου
(παρέχεται)

Καλώδιο
τροφοδ τησης
(παρέχεται).

β Σταθεροποιήστε το στον ακροδέκτη

εισ δου AC πιέξοντας µέχρι να
ακούσετε έναν χαρακτηριστικ ήχο.

α Συνδέστε το κάλυµµα στήριξης για το φις του

ηλεκτρικού δικτύου (παρέχεται) στο καλώδιο
τροφοδ τησης.

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

Εγκατάσταση

Advertising