Επίλυση προβληµάτων – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 297

Advertising
background image

71

GR

Επίλυση προβληµάτων

Ακολουθούν ορισµένες απλές λύσεις για προβλήµατα που µπορούν να παρουσιαστούν
στην εικ να και τον ήχο της τηλε ρασης

Πρ βληµα

Πιθανές λύσεις

Έλλειψη εικ νας

∆εν υπάρχει εικ να (η οθ νη
είναι σκοτεινή) και δεν
υπάρχει ήχος.

• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
• Συνδέστε τη µονάδα λήψης και την τηλε ραση στο ρεύµα και

πιέστε το διακ πτη

στο µπροστιν µέρος της µονάδας λήψης.

• Συνδέστε την οθ νη της τηλε ρασης µε τη µονάδα λήψης,

χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο, σύνδεσης για την
οθ νης, που παρέχεται προς τούτο.

• Αν η ένδειξη

(ενεργοποιηµένη / προσωρινή απενεργοποίηση)

είναι αναµµένη, πιέστε το πλήκτρο

TV

απ το τηλεχειριστήριο.

Η τηλε ραση σβήνει
αυτ µατα. (Η τηλε ραση
είναι ρυθµισµένη στη
λειτουργία της προσωρινής
αποσύνδεσης [standby]).

• Ελέγξτε αν το Xρονοδ. Απενεργ. είναι ενεργοποιηµένο (σελίδα 41).
• Ελέγξτε αν το Xρονοδ/της Ανοίγ./Kλεισίµ. είναι

ενεργοποιηµένο (σελίδα 42).

• Ελέγξτε αν το Αυτ µ. Kλείσιµο είναι ενεργοποιηµένο (σελίδα

43).

Έλλειψη εικ νας ή του µενού
πληροφοριών της
προαιρετικής συσκευής
συνδεδεµένης στον Euro
connector.

• Ελέγξτε αν η προαιρετική συσκευή είναι αναµµένη και πιέστε

επανειληµµένα το πλήκτρο

απ το τηλεχειριστήριο, µέχρι

να εµφανιστεί στην οθ νη το κατάλληλο σύµβολο εισ δου.

• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της

τηλε ρασης.

Κακή εικ να / Εικ να ασταθής

∆ιπλή εικ να ή εικ να
καθρέπτης.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας και του καλωδίου.
• Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισµ της κεραίας.

Στην οθ νη εµφανίζεται µ νο
χι νι και κάνει θ ρυβο.

• Ελέγξτε αν η κεραία είναι σπασµένη ή αν έχει διπλώσει.
• Ελέγξτε αν η κεραία έχει καταστραφεί. (3-5 χρ νια χρήσης σε

κανονικές συνθήκες, 1-2 χρ νια κοντά στη θάλασσα)

.

Οθ νη µε σηµάδια ή
γραµµές.

• Θα πρέπει να έχετε την τηλε ραση µακριά απ πηγές θορύβων

ηλεκτρικής προέλευσης, πως αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες ή
ηλεκτρικά σεσουάρ για τα µαλλιά.

Εικ νες ασπρ µαυρες σε
έγχρωµες εκποµπές.

• Χρησιµοποιώντας το σύστηµα των µενού, επιλέξτε το µενού

“Pύθµιση Eικ νας” και στη συνέχεια επιλέξτε το “Mηδενισµ ς”
για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του εργοστασίου (σελίδα 27).

• Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Power Saving στο “Μείωση” ,

τα χρώµατα της εικ νας µπορεί να αποσβηστούν (σελίδα 33).

Στην οθ νη εµφανίζονται
ορισµένα µικρά µαύρα ή και
γυαλιστερά σηµάδια.

• Η εικ να της οθ νης πλάσµατος αποτελείται απ pixels. Μικρά

µαύρα ή και γυαλιστερά σηµάδια (pixels) στην οθ νη, δεν
σηµαίνουν κακή λειτουργία.

Η οθ νη µετακινείται κατά
την ενεργοποίηση της
τηλε ρασης.

• Αυτ είναι φυσιολογικ στην οθ νη πλάσµατος και δεν σηµαίνει

κακή λειτουργία.

Η εικ να είναι αρκετά
γυαλιστερή.

Εικ να µε θ ρυβο (µπάντα)

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε το µενού

“Pύθµιση Eικ νας” και στη συνέχεια επιλέξτε το “Λειτουργία”.
Κατ πιν επιλέξτε τη λειτουργία της εικ νας που επιθυµείτε
(σελίδα 26).

• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεµένη η κεραία χρησιµοποιώντας το

παρεχ µενο οµοαξονικ καλώδιο.

• Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο της κεραίας βρίσκεται µακριά απ

τα άλλα καλώδια σύνδεσης.

• Μη χρησιµοποιείτε καλώδια των 300 Ohms διπλά, θα µπορούσαν

να δηµιουργήσουν παράσιτα.

H εικ να δεν είναι καλή
(κορεσµ ς λευκού) ταν
εµφανίξεται ένα σήµα που
προέρχεται απ τον Euro
connector

3/

.

• Bεβαιωθείτε τι το σήµα εξ δoυ της συνδεδεµένης συσκευής

στον Euro connector

3/

δεν είναι ένα σήµα RGB. Av

είναι ένα σήµα RGB, συνδέστε τη συσκευή στους Euro
connectores

1/

, 2/

ή

4/

..

S

S

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising