Επιπρ σθετες πληροφορίες για την ασφάλεια – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 236

Advertising
background image

10

Επιπρ σθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Ηλεκτροπληξία

Μην ακουµπάτε τη συσκευή µε τα χέρια
βρεγµένα. Αντίθετα µπορείτε να δεχτείτε µια
ηλεκτρική εκκένωση ή να πάθει ζηµιά η
συσκευή.

Σπασµένα κοµµάτια

Μην πετάτε κανένα
αντικείµενο εναντίον
της συσκευής. Απ το
κτύπηµα µπορεί να
εκραγεί η κρυστάλλινη
οθ νη και να υπάρξουν σοβαροί
τραυµατισµοί.

Προεξέχουσα τοποθέτηση

Μην τοποθετείτε την οθ νη πλάσµατος σε
σηµεία τα οποία προεξέχουν. Αν τοποθετήσετε
τη συσκευή σε µια θέση πως αυτές που
αναφέρονται στη συνέχεια µπορούν να
δηµιουργηθούν τραυµατισµοί:
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους

που αυτή προεξέχει, πως για παράδειγµα

σε κολώνες.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε µια θέση

που µπορεί να τη χτυπήσετε µε το κεφάλι.

Λάδια

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε
εστιατ ρια που χρησιµοποιούν λάδια. Η
σκ νη µε το λάδι µπορεί να διεισδύσει στη
συσκευή και να τη χαλάσει.

Τοποθέτηση

Μην τοποθετείτε ποτέ τη
συσκευή σε θερµά, υγρά ή
ιδιαίτερα σκονισµένα
σηµεία. Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε σηµεία τα
οποία υπ κεινται σε
µηχανικούς κραδασµούς.

∆ιάβρωση

Αν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά
στην ακρογιαλιά, η αλµύρα µπορεί να
διαβρώσει τα µεταλλικά µέρη της και να
παρουσιαστούν ζηµιές στο εσωτερικ της ή
και φωτιά. Μπορεί επίσης να περιορίσει τη
ζωή της συσκευής. Αν πρέπει να παραµείνει
κάτω απ αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να
παρθούν τα απαραίτητα µέτρα για να
περιοριστεί η υγρασία και η θερµοκρασία
του χώρου που βρίσκεται.

Αξεσουάρ

Πρέπει να προστατεύετε την οθ νη πλάσµατος
απ πιθανές πτώσεις. Αν αυτή δεν
σταθεροποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να πέσει και
να προξενήσει τραυµατισµούς. Πάρτε τα
απαραίτητα µέτρα για µια τέτοια περίπτωση,
χρησιµοποιώντας µια βάση ή κάποιο άλλο
στήριγµα στο έδαφος ή στον τοίχο, µε τον
τρ πο που αναφέρεται στις οδηγίες που
παρέχονται µαζί τους.

Θέση που συνίσταται
για την τοποθέτηση της
µονάδας λήψης

Τοποθετήστε τη µονάδα
λήψης επάνω σε µια
επιφάνεια σταθερή και
επίπεδη. ∆ιαφορετικά αυτή µπορεί να πέσει
και να γίνει αιτία τραυµατισµών. Πρέπει να
χρησιµοποιήσετε µια βάση Sony, η οποία
παρέχεται κατ πιν παραγγελίας, που
διαθέτει την κατάλληλη σταθερ τητα.

Βάρος

Μην ανεβαίνετε επάνω στη
µονάδα λήψης. Αυτή µπορεί να
βουλιάξει ή να σπάσει και να
τραυµατιστείτε. Πρέπει να έχετε
ιδιαίτερη προσοχή µε τα µικρά
παιδιά.

Καθαρι τητα

Πριν προβείτε στον καθαρισµ της
συσκευής πρέπει να αποσυνδέσετε το
καλώδιο απ το ηλεκτρικ ρεύµα. Αν αυτ
είναι συνδεδεµένο µπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising