Είδη εικ νων που γίνονται αποδεκτές, Είδη εικ νας που δεν γίνονται αποδεκτές – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 271

Advertising
background image

45

GR

Πληροφορίες σχετικά µε το “Memory Stick”

Η λειτουργία του “Memory Stick” σας επιτρέπει να δείτε ψηφιακές εικ νες στην οθ νη
της τηλε ρασής σας, οι οποίες είναι αποθηκευµένες στα αρχεία του “Memory Stick”.

Επισκ πηση εικ νων

Η επισκ πηση εικ νων “Memory Stick” αυτής της τηλε ρασης µπορεί να παρουσιάσει
σταθερά στοιχεία εικ νων (JPEG) και στοιχεία εικ νων σε κίνηση (MPEG1) που είναι
αποθηκευµένες στο “Memory Stick” . Μπορεί επίσης να πραγµατοποιήσει µια
επαναλαµβαν µενη προβολή αυτών των εικ νων και να προσωποποιήσει τα χαρακτηριστικά
της προβολής επιλέγοντας την αυτ µατη ή τη χειροκίνητη θέση.

Λειτ. Ψηφ. Κάµερ.

Λειτ. Ψηφ. Κάµερ. (λειτουργία ψηφιακής κάµερας) αυτής της τηλε ρασης µπορεί µ νο να
προσφέρει εικ νες χρησιµοποιώντας τις µορφές JPEG ή MPEG1, που είναι γραµµένες σε µια
συµβατή ψηφιακή βιντεοκάµερα DCF.

Είδη εικ νων που γίνονται αποδεκτές

Οι γραµµένες εικ νες πρέπει να τηρούν τους ακ λουθους ρους:
• Σταθερές εικ νες: µορφή συµπίεσης JPEG* και ον µατα φακέλου και αρχείου συµβατά

DCF** .

• Οι εικ νες σε κίνηση πρέπει να είναι γραµµένες σε µία ψηφιακή κάµερα Sony και να

χρησιµοποιείται µία απ τις ακ λουθες µορφές συµπίεσης MPEG1***:
Μορφές συµπίεσης MPEG1*** :
MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE CV,

MPEG MOVIE HQX, MPEG1 , (που αντιστοιχούν σε VIDEO CD ) µε λήψη VAIO Giga .

*

Το JPEG είναι µία µορφή τεχνολογίας στάνταρ για τη συµπίεση µίας σταθερής εικ νας
(extension.jpg). JPEG είναι ένα αρκτικ λεξο του “Joint Photographic Experts Group” ,
του οργανισµού που δηµιούργησε αυτήν τη µορφή.

** Το DCF είναι το αρκτικ λεξο του “Design Rules for Camera file Systems” , που περιέχει

τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίσθηκαν απ τη Japan Electronic Industry Development
Association (JEIDA).

*** Το MPEG είναι µία απ τις µορφές τεχνολογίας για τη συµπίεση µίας εικ νας σε κίνηση

(extension.mpg).

Είδη εικ νας που δεν γίνονται αποδεκτές

• Σταθερές εικ νες αποθηκευµένες σε µορφή TIFF ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή, η οποία

δεν είναι µορφή JPEG.

• Σταθερές εικ νες γραµµένες χρησιµοποιώντας συσκευές που δεν είναι συµβατές DCF,

που εµπεριέχονται οι ακ λουθες συσκευές Sony:

Ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές DSC-D700, DSC-D770.

Ψηφιακές βιντεοκάµερες DCR-TRV900 / DSR-PD100A.

• Οι ακ λουθες σταθερές εικ νες αποθηκευµένες σε µορφή συµπίεσης JPEG:

Εικ νες που έχουν επεξεργαστεί σε έναν υπολογιστή.

Εικ νες σε φακέλους που έχουν µετατραπεί ή επονοµαστεί σε έναν υπολογιστή.

Εικ νες σε ένα “Memory Stick” που έχουν µορφοποιηθεί σε έναν υπολογιστή

.

Συµβουλές χρήσης

Σας συνιστούµε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας των σηµαντικών δεδοµένων στο σκληρ
δίσκο του υπολογιστή σας. Η Sony δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη οποιασδήποτε
απώλειας δεδοµένων, ή καταστροφής δεδοµένων.

Η χρήση γραµµένων εικ νων, εκτ ς για προσωπική χρήση, µπορεί να παραβιάσει το
δικαίωµα αναπαραγωγής.

Το εφαρµοζ µενο software “Memory Stick” µπορεί να µετατραπεί ή να αλλαχθεί απ τη
Sony χωρίς προειδοποίηση.

“Memory Stick”

(συνεχίζεται)

Advertising