Svenska, Nederlands, Italiano – Nikon FC-E9 Fisheye Converter Lens Manuale d'uso

Pagina 2

Advertising
background image

Svenska

Nikons Fisheye-konverter FC-E9

Tack för att du valde fisheye-konvertern FC-E9 som är
avsedd att användas tillsammans med Nikons
digitalkameror COOLPIX 8800, 8700, 8400, 5700 och
5400. Använd FC-E9 för att ta bilder med ännu bredare
vinkel än vad som är möjligt med enbart digitalkameran.
Med FC-E9 monterad minskar brännvidden för kamerans
objektiv till x0,2.

Installation

(Fig. COOLPIX 5400)

Innan du monterar FC-E9:
• Stäng av kameran.
• Ta av kamerans linsskydd.
• Ta bort eventuella filter från kamerans objektiv.

1. Ta bort skyddslocket på baksidan av FC-E9 (Fig. 1).

2. Sätt först på en nedstegningsadapterring (säljs

separat) innan du sätter på konvertern. (Fig. 2)
• Vilken nedstegningsadapterring som ska användas

beror på kameran. Se kamerans bruksanvisning eller
adapterringsinformationen bland nedanstående
tekniska data.

• Om du använder COOLPIX 8800 eller 8400 så ta av

objektivringen från kameran och sätt på
adapterringen. Förvara objektivringen på ett säkert
ställe.

3. Ta av skyddslocket på framsidan genom att dra i den

konvexa delen (upptill eller nedtill). (Fig. 3)

Ta bilder med FC-E9

Ta bilder med COOLPIX 8800, 8700, 8400
eller 5400 (i fisheye-läge)
När man väljer FISHEYE på undermenyn LENS på
fotograferingsmenyn ändras kamerans inställningar för
att ta bilder som ger maximalt utbyte av fisheye-
konvertern. Se bruksanvisningen som medföljde
kameran för närmare detaljer.
Kommentar
• När kameran ställs i fisheye-läge zoomar objektivet

automatiskt ut till maximalt vidvinkelläge (vidvinkelläget
för COOLPIX 8400), så att det går att ta fisheye-bilder.
(Bildens fyra hörn blockeras så att bildens ram blir
rund.) Zoomknapparna stängs av.

• Både den inbyggda blixten och eventuella externa

blixtar stängs av. Inget av de andra blixtlägena går att
använda.

• Mätsystemet ställs automatiskt in på "centrumvägt".
• Skärpan ställs automatiskt in på "oändligt avstånd".

(På COOLPIX 8400 ställs det lämpligaste avståndet in.)

Ta bilder med COOLPIX 5700 (i makroläget)
COOLPIX 5700 har inget fisheye-läge, så ställ in
kameran så här i stället:

*1 I makroläget kan COOLPIX 5700 ta bilder på allt

från 0 cm till oändligt avstånd. Eftersom
förhållandena varierar med avståndet och
ljusstyrkan rekommenderar vi dock att du först
kontrollerar bilden på LCD-skärmen eller tar en
provbild innan du tar den riktiga bilden. Om
skärpeinställningsläget är inställt på något annat
än makroläget går det inte att ställa in skärpan.

*2 Om blixten används med FC-E9 monterad finns

det risk för vinjettering eller dålig exponering.

Försiktighetsåtgärder

• Denna fisheye-konverter är avsedd att användas

tillsammans med Nikons digitalkameror COOLPIX
8800, 8700, 8400, 5700 och 5400. Den går inte att
använda tillsammans med andra kameror.

• När FC-E9 är monterad på COOLPIX 8800, 8700,

8400 eller 5700 blir bildvinkeln ca 183°. På COOLPIX
5400 blir vinkeln ca 190°. I vissa fall kan det hända att
delar av bilden som ligger utanför denna vinkel inte
kommer med i bilden.

• Det går inte att kontrollera bildvinkeln genom den

optiska sökaren när FC-E9 är monterad. Använd LCD-
skärmen för att kontrollera vinkeln och skärpan.

• Om en stark ljuskälla som t.ex. solen är med i bilden

eller befinner sig strax utanför bildramen kan det
förekomma spökbilder.

• Det kan förekomma en viss förvrängning i kanterna på

bilder som är tagna med FC-E9, men det är normalt.

• Var försiktig så att inte linsen blir repad, eftersom den

sticker ut ur fisheye-konvertern och därför lätt blir
skadad.

• När FC-E9 är monterad blir kameran tyngre. Håll

kameran stadigt för att förhindra att bilderna blir
suddiga.

• Håll aldrig kameran enbart i konvertern när FC-E9 är

monterad, eftersom det kan leda till skador på
utrustningen. Ta också alltid av FC-E9 när kameran
transporteras.

• Försök aldrig lyfta utrustningen genom att bara hålla i

linsskyddet när linsskyddet är påsatt på FC-E9,
eftersom FC-E9 då kan ramla av. Håll alltid ordentligt i
FC-E9 när du lyfter upp utrustningen.

• Sätt tillbaka linsskydden framtill och baktill när

konverterlinsen inte används.

• Blås bort eventuellt damm från linsen med en

blåsborste. För att avlägsna fingeravtryck och andra
fläckar torkar man försiktigt rent linsen med en mjuk,
ren bomullsduk som fuktats med ren sprit. För duken i
en jämn spiral från mitten och utåt. Var noga med att
rengöra hela linsen utan att det uppstår några ränder.

• Observera att eventuella främmande föremål på linsen

kan komma med i bilderna.

• VR-funktionen (vibrationsminskningsfunktionen) på

COOLPIX 8800 fungerar inte när FC-E9 används.

• Kamerans fotoinformation listar bara brännvidden för

kamerans objektiv, inte den kombinerade brännvidden.

Tillbehör

En mjuk väska, ett motljusskydd och linsskydd (fram och
bak) medföljer som standardtillbehör till den här
konverterlinsen. Kontrollera att de fanns med i
förpackningen.

Antal linser: Sex element i fyra grupper; Förstoring: x0,2;

Yttermått: ø101 mm x 73 mm; Vikt: ca 580 g

COOLPIX 5700

1.8 mm (motsv. 7 mm för en

35 mm kamera)

f/2,8

Ca 183°

UR-E12

Kombinerad brännvidd

Kombinerad

bländare

Vinkel

Adapter-

ring

COOLPIX 5400

1.15 mm (motsv. 5,6 mm för

en 35 mm kamera)

f/2,8

Ca 190°

UR-E10

0 cm

Näravstånd

10 cm

(inom skärpedjupet*

3

)

Fisheye

Makroläget*

4

COOLPIX 8400

1.8 mm (motsv. 7 mm för en

35 mm kamera)

f/3,1

Ca 183°

UR-E16

11 cm

(inom skärpedjupet*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8700

1.8 mm (motsv. 7 mm för en

35 mm kamera)

f/2,8

Ca 183°

UR-E12

11 cm

(inom skärpedjupet*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8800

1.8 mm (motsv. 7 mm för en

35 mm kamera)

f/2,8

Ca 183°

UR-E18

10 cm

(inom skärpedjupet*

3

)

Fisheye

LENS-

undermeny

Tekniska data

*3 I fisheye-läge ställs skärpan in på oändligt avstånd (på COOLPIX 8400 ställs det lämpligaste avståndet in). Näravståndet anger

skärpeinställningsområdet inom skärpedjupet (enligt Nikons standard). Ta en provbild innan du tar den riktiga bilden.

*4 COOLPIX 5700 saknar fisheye-läge, så använd makroläget (närbildsläget) i stället.

Rätt till ändringar i tekniska data och utförande förbehålles.

Skärpeinställningsläge

Makroläget (närbildsläget)*

1

Objektivets zoomposition

Helt utzoomat

Mätsystem

Centrumvägt

Blixtläge

Blixten avstängd*

2

Nederlands

Nikon Fisheye Converter FC-E9

Dank u voor de aanschaf van de FC-E9 Fisheye
converter voor gebruik bij de digitale COOLPIX camera's
8800, 8700, 8400, 5700 en 5400. Met de FC-E9 kunt
u met een grotere beeldhoek fotograferen dan mogelijk
is met alleen uw digitale camera. De brandpuntafstand
van de cameralens wordt verkleind met x0,2.

Installatie

(de afbeelding toont de

COOLPIX 5400)
Voordat u de FC-E9 bevestigt:
• Schakel de camera uit.
• Verwijder de lensdop van de camera.
• Verwijder eventueel aanwezige filters van het objectief

van de camera.

1. Verwijder de dop van de achterkant van de FC-E9.

(Afb. 1)

2. Bevestig een tussenring (apart verkrijgbaar) voordat u

de converter monteert. (Afb. 2)
• De vereiste tussenring verschilt afhankelijk van de

gebruikte camera. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de camera of zie de tussenring-informatie in de
onderstaande technische gegevens.

• Bij de COOLPIX 8800 of 8400 verwijdert u de

objectiefring van de camera en bevestigt dan de
tussenring. Berg de objectiefring op een veilige
plaats op.

3. Verwijder de dop aan de voorkant door aan het bolle

gedeelte te trekken (boven of onder). (Afb. 3)

Foto's nemen met de FC-E9

Foto's nemen met de COOLPIX 8800, 8700,
8400 of 5400 (in de fisheye-stand)
Wanneer u FISHEYE selecteert in het submenu LENS van
het opnamemenu, wordt de camera automatisch
ingesteld voor een optimaal fisheye-lensresultaat. Zie de
gebruiksaanwijzing die bij de camera wordt geleverd
voor nadere bijzonderheden.
Opmerkingen
• Wanneer de camera in de fisheye-stand wordt gezet,

zoomt het objectief automatisch uit naar de maximale
zoompositie (beeldhoekpositie voor de COOLPIX 8400),
zodat u fisheye-foto's kunt nemen. (De vier hoeken van
het beeld zijn zwart, zodat een rond beeld ontstaat.)
De zoomknoppen werken niet.

• De interne en externe flitsers staan uit. Er kunnen geen

andere flitserinstellingen worden gebruikt.

• De lichtmeting wordt automatisch ingesteld op

"centrum-gewogen."

• De scherpstelling wordt automatisch ingesteld op

"oneindig" (bij de COOLPIX 8400 wordt de meest
geschikte scherpstelling gekozen).

Foto's nemen met de COOLPIX 5700 (in de
macro close-up stand)
Aangezien de COOLPIX 5700 geen fisheye-stand heeft,
moet u de camera als volgt instellen:

*1 In de macro close-up stand kunt u met de

COOLPIX 5700 foto's nemen vanaf een afstand
van 0 cm tot oneindig. Aangezien de
omstandigheden variëren afhankelijk van de
afstand en de helderheid, is het aan te bevelen
om het beeld op de LCD-monitor te controleren of
eerst een proeffoto te nemen. Als de
scherpstelfunctie in een andere stand als de
macro close-up stand wordt gezet, kan er geen
scherpstelling worden verkregen.

*2 Het gebruik van de flitser wanneer de FC-E9 is

aangebracht kan resulteren in vignettering of
onderbelichting.

Waarschuwing

• Deze fisheye-converter is bestemd voor gebruik bij de

volgende Nikon digitale COOLPIX camera's: de 8800,
8700, 8400, 5700 en 5400. De converter kan niet bij
andere camera's worden gebruikt.

• Wanneer de FC-E9 op de COOLPIX 8800, 8700, 8400

of 5700 is aangebracht, is de beeldhoek ongeveer
183°; bij de COOLPIX 5400 is de beeldhoek ongeveer
190°. In sommige gevallen is het mogelijk dat delen
van het beeld die hier buiten vallen niet worden
opgenomen.

• Wanneer de FC-E9 is aangebracht kan de zoeker niet

worden gebruikt om de beeldhoek te controleren.
Gebruik de LCD monitor om hoek en focus te
controleren.

• "Spookbeelden" kunnen ontstaan wanneer een felle

lichtbron zoals bijvoorbeeld de zon in of net buiten het
beeld van de camera komt.

• Aan de randen van de met de fisheye-converterr

genomen foto’s kan mogelijk enige vervorming
optreden. Dit is normaal.

• Zorg ervoor de lens, die buiten de fisheye-converter

steekt en makkelijk beschadigd kan worden, niet te
krassen.

• Het aanbrengen van de FC-E9 vergroot het totale

gewicht van uw camera. Houdt de camera stevig vast
om bewegingsonscherpte te voorkomen.

• Wanneer de FC-E9 gemonteerd is, til de camera dan

niet alleen bij de adapter op, omdat dit de apparatuur
kan beschadigen. Bij transport dient u de FC-E9 van
de camera te verwijderen.

• Wanneer de lensdop op de FC-E9 is aangebracht, mag

u de apparatuur niet bij de dop vastpakken, want de
FC-E9 zou dan kunnen losraken. Pak de FC-E9 altijd
stevig vast wanneer u de apparatuur optilt.

• Plaats de lensdoppen op de voor- en achterkant

wanneer de converter niet wordt gebruikt.

• Verwijder stof, wanneer u de lens schoon maakt, met

een blaasbalgje. Oefen geen kracht uit. Wanneer u
vingerafdrukken of andere vlekken op de lens vindt,
verwijder deze dan voorzichtig met een zacht, schoon,
katoenen doekje, licht gedrenkt in pure alcohol.
Beweeg het doekje in een spiraal van binnen naar
buiten, er voor zorgend dat u alle delen van de lens
schoon maakt.

• Houd er rekening mee dat vuil op de lens mogelijk op

de foto te zien is.

• De VR (trillingsvermindering) functie van de COOLPIX

8800 werkt niet wanneer de FC-E9 wordt gebruikt.

• De foto-opnamegegevens van de camera tonen alleen

de brandpuntsafstand van het camera-objectief, en
niet de gecombineerde brandpuntsafstand.

Toebehoren

Een lenshoes en doppen voor de voor- en achterkant zijn
standaard toebehoren bij de FC-E9. Vergewist u zich
ervan dat ze in de verpakking aanwezig zijn.

Aantal lenzen: 6 elementen in 4 groepen; Vergroting: x0,2;

Afmetingen: ø101mm x 73mm; Gewicht: ongeveer 580 gram

COOLPIX 5700

1,8mm

(35mm equivalent, 7mm)

f/2,8

Ongeveer

183°

UR-E12

Gecombineerde

brandpuntsafstand

Gecombineerde

F-nummer

Hoek

Tussen-

ring

COOLPIX 5400

1,15mm

(35mm equivalent, 5,6mm)

f/2,8

Ongeveer

190°

UR-E10

0cm

Minimum afstand

10cm (binnen de

scherptediepte*

3

)

Fisheye

Macro

close-up*

4

COOLPIX 8400

1,8mm

(35mm equivalent, 7mm)

f/3,1

Ongeveer

183°

UR-E16

11cm (binnen de

scherptediepte*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8700

1,8mm

(35mm equivalent, 7mm)

f/2,8

Ongeveer

183°

UR-E12

11cm (binnen de

scherptediepte*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8800

1,8mm

(35mm equivalent, 7mm)

f/2,8

Ongeveer

183°

UR-E18

10cm (binnen de

scherptediepte*

3

)

Fisheye

submenu LENS

Specificaties

*3 In de fisheye-stand is de scherpstelling vast ingesteld op oneindig (bij de COOLPIX 8400 wordt de meest geschikte positie gekozen).

De meest dichtbije scherpstelling geeft het scherpstelbereik binnen de scherptediepte aan (volgens de Nikon norm). Maak een testfoto
voordat u de uiteindelijke foto maakt.

*4 Aangezien de COOLPIX 5700 geen fisheye-stand heeft, moet u de macro close-up stand gebruiken.

Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging worden gewizigd.

Scherpstelling

Macro close-up stand*

1

Lenszoompositie

Helemaal uitgezoomd

Lichtmetingssysteem

Centrum-gewogen

Speedlight-instelling

Flitser uit*

2

Italiano

Converter Fish-eye FC-E9 Nikon

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Nikon! Il
converter fisheye FC-E9 è un aggiuntivo ottico destinato
all’impiego con le fotocamere digitali Nikon COOLPIX
8800, 8700, 8400, 5700, e 5400, che riduce la focale
dell’obiettivo su cui è montato di un fattore 0,2.

Installazione (l'illustrazione mostra il
modello COOLPIX 5400)

Prima di montare il FC-E9:
• disattivate la fotocamera.
• rimuovete il coperchio dell’obiettivo della fotocamera.
• rimuovete tutti i filtri all’interno dell’obiettivo della

fotocamera.

1. Rimuovete il coperchio che si trova dietro all'FC-E9.

(Illust. 1)

2. Prima di montare il converter, montate l’anello riduttore

per obiettivi (venduto separatamente). (Illust. 2)
• L’anello riduttore per obiettivi varia da fotocamera a

fotocamera. Fate riferimento al manuale d’istruzioni
della fotocamera o alle informazioni circa l’anello
adattatore riportate alle specifiche sottoindicate.

• Se state utilizzando il modello COOLPIX 8800 o

8400, rimuovete l’anello dell’obiettivo dalla
fotocamera e montate l’anello adattatore.
Conservate l’anello dell’obiettivo in un luogo sicuro.

3. Rimuovete il coperchio anteriore estraendo la parte

convessa (superiore o inferiore). (Illust. 3)

Scattare fotografie con L'FC-E9

Scattare fotografie con COOLPIX 5400 (in
modalità fisheye)
Selezionando FISHEYE dal sottomenu LENS del menu di
ripresa, le impostazioni della fotocamera relative alla
creazioni di fotografie cambiano automaticamente
affinché sia possibile utilizzare nel migliore dei modi il
converter fish-eye. Per maggiori dettagli, consultate il
manuale d’istruzioni fornito con la fotocamera.
Note
• Quando la fotocamera si trova in modalità fisheye,

l’obiettivo viene impostato automaticamente nella
posizione di zoom più ampia (con le COOLPIX 8400,
posizione grandangolare), consentendovi di scattare
fotografie dette fisheye. (I quattro angoli della cornice
saranno oscurati, quindi l’effetto sarà quello di una
cornice circolare). I pulsanti di zoom saranno
disabilitati.

• Flash incorporato ed eventuale flash esterno risultano

entrambi disabilitati. Non è disponibile alcun’altra
regolazione flash.

• Il sistema esposimetrico verrà impostato

automaticamente sulla posizione "a preferenza
centrale".

• La modalità di messa a fuoco sarà impostata

automaticamente su "infinito"(con le COOLPIX 8400,
verrà selezionata la posizione di messa a fuoco più
appropriata).

Scattare fotografie con COOLPIX 5700 (in
modalità di ripresa macro)
Poiché le COOLPIX 5700 non sono dotate della modalità
fisheye, impostate la fotocamera come segue:

*1 In modalità Macro-Primi piani, una COOLPIX 5700

può scattare foto nel campo compreso tra 0 cm e
infinito. Dato però che le condizioni possono
variare in funzione della distanza e della
luminosità, si raccomanda di controllare
l’immagine nel monitor a cristalli liquidi (LCD) o di
scattare una foto di prova prima di registrare la
foto definitiva. Se la modalità di messa a fuoco è
impostata su altri parametri diversi da primo piano
macro, non è possibile ottenere la messa a fuoco.

*2 L'uso del flash con l'FC-E9 montato potrebbe

avere come conseguenza la vignettatura oppure
una scarsa esposizione.

Avvertenze

• Il converter fish-eye è realizzato per l’impiego sulle

Nikon COOLPIX 8800, 8700, 8400, 5700 e 5400: non
è utilizzabile in abbinamento a nessun’altra
fotocamera.

• Quando FC-E9 è montato su una COOLPIX 8800,

8700, 8400 o 5700, l’angolazione dell’immagine è
pari a circa 183°; con le COOLPIX 5400, l’angolazione
è pari a circa 190°. In alcuni casi, non è possibile
catturare porzioni dell’immagine al di fuori di queste
angolazioni.

• Quando l'FC-E9 è montato, non è possibile utilizzare il

mirino ottico per controllare l'angolazione della
fotocamera. Per controllare l'angolazione e la messa a
fuoco, utilizzare il monitor LCD.

• Quando una sorgente molto luminosa, come il sole,

viene inquadrata nella fotografia o si trova proprio
vicino al quadro della fotografia, si può verificare il
fenomeno della "doppia immagine".

• Nella zona periferica delle foto scattate con il converter

fish-eye si può verificare qualche distorsione. Si tratta
di un fenomeno normale.

• Attenzione a non graffiare l'obiettivo, che sporge fuori

dal converter fish-eye ed è suscettibile a danni.

• Il montaggio dell'FC-E9 aumenta il peso totale della

fotocamera. Per prevenire sfocature, si raccomanda di
tenere la fotocamera ben ferma.

• Quando il FC-E9 è stato montato, non sollevare la

fotocamera afferrandola solo per il converter, perchè in
questo modo si potrebbe danneggiare l'attrezzatura. Si
raccomanda anche di smontare il FC-E9 quando si
trasporta la fotocamera.

• Nel caso in cui il copriobiettivo sia montato su FC-E9,

evitate di sollevare l’attrezzatura afferrando solamente
il coperchietto, poiché FC-E9 potrebbe scivolarvi;
afferrate saldamente FC-E9.

• Quando non utilizzate l’adattatore, rimontate il

coperchio dell’obiettivo anteriore e posteriore.

• Quando si pulisce l'obiettivo, rimuovere la polvere con

un getto d’aria. Non applicare nessuna forza. Se
sull'obiettivo si rilevano impronte di dita o altre
macchie, pulirle delicatamente con un panno leggero,
pulito, di cotone, leggermente inumidito con etanolo
puro. Muovere il panno con un movimento regolare a
spirale, dal centro verso l'esterno e accertarsi di pulire
tutte le parti dell'obiettivo.

• Ricordatevi che qualsiasi particella estranea

sull’obiettivo apparirà nelle fotografie.

• La funzione VR (riduzione delle vibrazioni) delle

COOLPIX 8800 non può essere utilizzata quando si usa
il FC-E9.

• Le informazioni sulla fotocamera elencano solo la

lunghezza focale dell’obiettivo, non la lunghezza focale
combinata.

Accessori

Con l'FC-E9 sono forniti come accessori standard: una
custodia per l'obiettivo, un coperchio anteriore e un
coperchio posteriore. Accertarsi che essi siano inclusi
nella confezione.

Numero di obiettivi: 6 elementi in 4 gruppi; Ingrandimenti: x0,2;

Dimensioni: ø 101mm x 73mm; Peso: circa 580g

COOLPIX 5700

1,8mm

(equivalente a 35mm, 7mm)

f/2,8

Circa
183°

UR-E12

Lunghezza focale combinata

Numero F

combinato

Angolo

Anello

adattatore

COOLPIX 5400

1,15mm

(equivalente a 35mm, 5,6mm)

f/2,8

Circa
190°

UR-E10

0cm

Distanza minima

10cm (entro i limiti di

profondità di campo*

3

)

Fisheye

Modalità primi

piani macro*

4

COOLPIX 8400

1,8mm

(equivalente a 35mm, 7mm)

f/3,1

Circa
183°

UR-E16

11cm (entro i limiti di

profondità di campo*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8700

1,8mm

(equivalente a 35mm, 7mm)

f/2,8

Circa
183°

UR-E12

11cm (entro i limiti di

profondità di campo*

3

)

Fisheye

COOLPIX 8800

1,8mm

(equivalente a 35mm, 7mm)

f/2,8

Circa
183°

UR-E18

10cm (entro i limiti di

profondità di campo*

3

)

Fisheye

sub-menu LENS

Caratteristiche
tecniche

*3 In modalità fisheye, la messa a fuoco è fissa su infinito (con le COOLPIX 8400 viene scelta la posizione più appropriata). La messa a

fuoco più da vicino indica il raggio di messa a fuoco compreso nella profondità di campo (in base allo standard di Nikon). Prima di
registrare la foto definitiva, scattatene una di prova.

*4 Poiché le COOLPIX 5700 non sono dotate della modalità fisheye, utilizzate la modalità primi piani macro.

Caratteristiche e aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modalità messa a fuoco

Modalità di ripresa macro
ravvicinata*

1

Posizione di zoom

Valore massimo di zoom indietro

dell’obiettivo
Sistema di misurazione

Medio-ponderato

Lampeggiatore Annulla

flash*

2

elettronico

Advertising