Sony XDR-S1 Manuale d'uso

Dab/fm/mw/lw digital radio, Ab c, Xdr-s1

Advertising
background image

RESET-knapp

Om inte radion fungerar som den ska kan du trycka på den
här knappen med ett spetsigt föremål. Klockans
inställningar och de tjänster och kanaler osv. som du har
förinställt, återfår sina fabriksinställda värden.

För att

Lyssna på ljudet
från en ansluten
utrustning

Lagra text

Tryck på

LINE

Lyssna på ljudet från den
anslutna utrustningen genom
att trycka på

LINE

.

TEXT MEMO

Lagra dynamiska DAB-
etiketter eller RDS-radiotext
genom att trycka på

TEXT

MEMO

.

3-265-723-43(1)

DAB/FM/MW/LW
DIGITAL RADIO

Bruksanvisning

XDR-S1

© 2004 Sony Corporation Printed in China

Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

Svenska

VARNING!

Undvik risk för elskador och brand genom att
inte utsätta radion för regn eller fukt.

Undvik elskador genom att inte öppna
radions chassi. Överlåt service till behörig
servicetekniker.

Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en
bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte
placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och
liknande.

Funktioner

–Vad är DAB?

DAB (Digital Audio Broadcasting) eller digitalradio
är ett nytt sändningssystem för multimedia som sänder
ljudinformation med nästan samma kvalitet som
kvaliteten hos CD-skivor.
Varje DAB-sändning innehåller flera ”

tjänster

(radioprogram) som sänds i form av en ”

ensemble

”.

Varje tjänst (radioprogram) innehåller

komponenter

” som du kan välja mellan och lyssna

på. Alla tjänster och komponenter identifieras med
namn, därför kan du komma åt vilken som helst av
dem utan att du behöver känna till deras frekvenser.
Dessutom kan tilläggsinformation
(programinformation) sändas tillsammans med
tjänsterna i form av text.
DAB-program sänds på Band III (174 till 240 MHz)
och L-bandet (1 452 till 1 491 MHz), med varje band
uppdelat i ensembler (41 i Band III och 23 i L-
bandet). Dessa ensembler har sina egna kanalnamn.
Mer information om kanalnamn och deras frekvenser
finns under ”Frekvenstabell för DAB”. En ensemble
per kanal sänds från varje DAB-station.

Obs!

DAB-sändningarnas status beror på i vilket land eller i
vilken region du befinner dig.

Frekvenstabell för DAB

BAND-III

(MHz)

Nr

Kanal Frekvens

Nr Kanal Frekvens

1

5A

174,928

22

10B

211,648

2

5B

176,640

23

10C

213,360

3

5C

178,352

24

10D

215,072

4

5D

180,064

25

10N

210,096

5

6A

181,936

26

11A

216,928

6

6B

183,648

27

11B

218,640

7

6C

185,360

28

11C

220,352

8

6D

187,072

29

11D

222,064

9

7A

188,928

30

11N

217,088

10

7B

190,640

31

12A

223,936

11

7C

192,352

32

12B

225,648

12

7D

194,064

33

12C

227,360

13

8A

195,936

34

12D

229,072

14

8B

197,648

35

12N

224,096

15

8C

199,360

36

13A

230,784

16

8D

201,072

37

13B

232,496

17

9A

202,928

38

13C

234,208

18

9B

204,640

39

13D

235,776

19

9C

206,352

40

13E

237,488

20

9D

208,064

41

13F

239,200

21

10A

209,936

L-BAND

(MHz)

Nr

Kanal Frekvens

Nr Kanal Frekvens

42

LA

1 452,960

54

LM

1 473,504

43

LB

1 454,672

55

LN

1 475,216

44

LC

1 456,384

56

LO

1 476,928

45

LD

1 458,096

57

LP

1 478,640

46

LE

1 459,808

58

LQ

1 480,352

47

LF

1 461,520

59

LR

1 482,064

48

LG

1 463,232

60

LS

1 483,776

49

LH

1 464,944

61

LT

1 485,488

50

LI

1 466,656

62

LU

1 487,200

51

LJ

1 468,368

63

LV

1 488,912

52

LK

1 470,080

64

LW

1 490,624

53

LL

1 471,792

DAB-funktioner

Mottagning av DAB-sändningar

Att ta emot en DAB-sändning betyder att du väljer en
tjänst i det urval av radioprogram som ingår i en
ensemble, inte att du tar emot på en viss frekvens som
är fallet med dagens FM/MW-sändningar.
För att ta emot en DAB-sändning med den här
enheten måste du utföra en sökning med DAB-
sökfunktionen och i förväg identifiera den ensemble
som finns tillgänglig.
De sändningar som påträffas under DAB-sökningen
lagras i enhetens minne.
När du ställer in enheten på en DAB-sändning tar den
emot signalen enligt den lagrade informationslistan.

–Vad är RDS?

RDS, Radio Data System, utvecklades av European
Broadcasting Union (EBU), och introducerades 1987.
Med hjälp av en 57 kHz-underbärvåg i FM-
sändningarna kan RDS sända information av olika
slag, t.ex. namn på de olika radiokanalerna.
Samtidigt varierar RDS-informationens tillgänglighet
beroende på var du befinner dig. Därför är det inte
säkert att du alltid har möjlighet att ta emot RDS-
information.

RDS-funktioner

Använda RDS-funktionerna

När enheten tar emot en FM-kanal som sänder RDS-
information visas ”

” i teckenfönstret och

ovanstående funktioner blir tillgängliga. Ställ in en
FM-kanal med hjälp av anvisningarna under ”Manuell
inställning”, ”Snabbvalsinställning” eller
”Kanalsökning” och använd sedan ovanstående
funktioner efter behov.

Obs!

• När RDS-information inte tas emot slocknar

”.

• RDS-funktionen aktiveras bara om den mottagna

FM-kanalen sänder RDS-information.
RDS-funktionen kanske inte heller fungerar som
den ska om RDS-sändningarna i området befinner
sig i experimentstadiet.

• Om den mottagna radiosignalen är svag kan det

dröja en stund innan RDS-informationen tagits
emot.

Övriga funktioner

• Totalt 40 kanaler eller tjänster kan förinställas som

snabbval, 10 DAB-tjänster och 10 kanaler vardera
för FM, MW och LW.

• 10 lättanvända

PRESET TUNING

-knappar

(förvalsknappar).

• Kanalsökning, som automatiskt söker efter kanaler i

frekvensomfånget för FM, MW och LW.

• Standbytimer, som slår på radion på en förinställd

tid.

• Insomningstimer, som automatiskt stänger av

radion. (Kan ställas in så att den stängs av efter 15,
30, 45 eller 60 minuter.)

• Brusreduceringsfunktion för FM, MW och LW.
• MEGA BASS, som ger fyllig och djup bas.
• 5 olika ljudkaraktäristiker.
• Digital volymkontroll, som ger en noggrannare

volyminställning.

• Bakgrundsbelyst teckenfönster som går att avläsa i

mörker.

• Justerbar LCD-kontrast.
• Optisk linjeutgång, terminal för linjeingång/-utgång.

(MD Link)

Försiktighetsåtgärder

• Använd bara strömkällor som uppfyller kraven i

“Specifikationer”.

• Radion är inte bortkopplad från AC-adaptern

(nätspänningen) så länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
radion.

• Koppla bort nätkabeln genom att greppa om

kontakten, dra aldrig i själva sladden.

• Märketiketten som visar drivspänning,

strömförbrukning osv. sitter på enhetens baksida.

• Undvik att utsätta radion för extrema temperaturer,

direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska
stötar. Lämna aldrig radion i en bil som står
parkerad i solen.

• Skulle något vätska eller något föremål råka hamna

inne i enheten bör du genast koppla bort strömmen
till enheten och låta en behörig servicetekniker
kontrollera den innan du använder den igen.

• Placera inte radion på eller i närheten av material

som kan komma att täcka över
ventilationsöppningarna (t.ex. på mattor eller täcken
eller i närheten av gardiner eller draperier).

• Se till att omgivningstemperaturen ligger mellan

0°C och 40°C där du använder enheten. Om du
använder den där temperaturen är högre än den
högsta rekommenderade kan det hända att siffrorna
som visas i teckenfönstret inte har någonting att
göra med den frekvens som tas emot. Om du
använder enheten där temperaturen är lägre än den
lägsta rekommenderade kan det hända att det går
långsamt att uppdatera siffrorna i teckenfönstret.
(De här avvikelserna innebär inte att enheten har
skadats; de försvinner automatiskt när temperauren
blir normal igen.)

• I fordon och byggnader kan det var svårt att få bra

radiomottagning. I så fall kan du prova att lyssna
nära ett fönster.

• Eftersom högtalarna i radion innehåller starka

magneter bör du se till att du inte placerar kreditkort
eller andra föremål med magnetiskt lagrad
information i närheten av radion. Detta gäller också
klockor med fjäderverk.

• Rengör enhetens yttre med en mjuk duk, fuktad med

ett milt rengöringsmedel.

Om du har några problem eller frågor,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Ställa klockan

AM 12:00” blinkar i teckenfönstret när du ansluter

nätkabeln för första gången. (”

0:00” för modeller

som inte är avsedda för Storbritannien)

1

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

2

Välj ”

TIME SET” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/- , tryck sedan på
MENU/ENTER.

1 . T I M E S E T

2 . C L O C K A U T O A D J U S T

Då börjar tim-informationen blinka.

T I M E S E T

A M 1 2 : 0 0

3

Ställ in timmarna genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

Minut-informationen börjar blinka.

T I M E S E T

P M 6 : 0 0

4

Ställ in minuterna genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

Klockan startar och ”:” börjar blinka.

Tips!

• Du kan ställa in den aktuella tiden snabbare genom

att hålla

TUNE/SETUP +/-

intryckt.

• För att ställa in rätt tid på sekunden när börjar du

med att ställa in minuterna i steg

4

och trycker

sedan på

MENU/ENTER

när du hör tidsignalen

(från t.ex. en uppringd tidtjänst).

• Om du vill visa tiden när enheten är påslagen

trycker du några gånger på

DISPLAY/CANCEL

.

(Se ”Ändra visningsläge för teckenfönstret”.)

Obs!

• Om du inte använder

MENU/ENTER

eller

TUNE/SETUP +/-

inom 65 sekunder när du ställer

in klockan avbryts tidsinställningsläget.

• Om du vill avbryta en pågående tidsinställning

trycker du på

DISPLAY/CANCEL

.

När du trycker på knappen avslutas menyläget.

• Vilket tidvisningssystem som används beror på

vilken modell du har. Exempel: I 24-
timmarssystemet innebär ”0:00” midnatt och
”12:00” middag.

Inställning av funktionen för
automatisk tidsinställning

Med den här funktionen kan du få enhetens inbyggda
klocka automatiskt ställd efter den RDS-information
som tas emot.

1

Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.

2

Välj ”

CLOCK AUTO ADJUST” genom att

trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.

1 . T I M E S E T

2 . C L O C K A U T O A D J U S T

CLOCK AUTO ADJUST” visas och dess aktuella

inställning, ”

ON” eller ”OFF” blinkar.

C L O C K A U T O A D J U S T

O N O F F

3

Välj ”

ON” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/- , tryck sedan på
MENU/ENTER.

När enheten tar emot RDS-information justeras
klockan automatiskt.
Du stänger av den här funktionen genom att välja
funktionen ”

CLOCK AUTO ADJUST”, välj därefter

OFF” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-

, tryck

sedan på

MENU/ENTER

.

Obs!

• Den här funktionen fungerar bara när RDS-

information tas emot.

• Stäng av den här informationen om den inte kan

användas i det område där du befinner dig.

• Om den här funktionen aktiveras medan du ställer in

klockan manuellt justeras tiden nästa gång enheten
tar emot RDS-information.

Ursprunglig
inställning för DAB

Med DAB-sökning är det enkelt att skapa en
snabbvalslista med de DAB-sändningar som kan tas
emot.
När du ställer in enheten för första gången, eller
flyttar den, ställer du in teleskopantennen i rätt läge.
Följ sedan nedanstående steg.
DAB-sökning skapar automatiskt en lista med
mottagbara sändningar (från den lägsta Band III-
frekvensen till den högsta L-bandsfrekvensen).

1

Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.

PUSH AUTO TUNE” visas i teckenfönstret.

2

Välj DAB-bandet genom att trycka på
BAND.

3

Tryck på AUTO TUNE.

Ljudet stängs av samtidigt som den övre raden
visar ”

DAB < SEARCHING >” medan den undre

raden visar en liggande stapel av fyrkanter, en
stapel som växer från vänster till höger under
tiden som sökningen pågår.

D A B < S E A R C H I N G >

En DAB-sökning tar ungefär 3 minuter. När
sökningen är slutförd tar enheten emot den första
tjänsten i den första ensemble som lagrades under
DAB-sökningen.

D A B A L P H A 1 R A D I O

1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z

Obs!

• Om ingen mottagning påträffades under DAB-

sökningen visas ”

DAB < NO ENSEMBLE >” och

den ursprungliga frekvensen visas i teckenfönstret.

D A B < N O E N S E M B L E >

1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z

Du kan också avbryta DAB-sökningen medan
mottagningarna tas emot om du trycker på

AUTO TUNE

en gång.

I båda fallen återgår enheten till det läge som var
aktivt innan DAB-sökningen och listan med
mottagningshistorik ändras inte.

• Om du flyttar enheten bör du utföra en ny sökning

efter DAB-sändningar.

• Om nätkabeln är urkopplad under en viss tid

återställs listan med mottagbara kanaler till sina
ursprungliga inställningar. Den ursprungliga
inställningslistan är som följer.

Storbritannien:

(MHz)

Kanal

Frekvens

Kanal

Frekvens

11B

218,640

12B

225,648

11C

220,352

12C

227,360

11D

222,064

12D

229,072

12A

223,936

Övriga länder/regioner:

(MHz)

Kanal

Frekvens

Kanal

Frekvens

5C

178,352

LA

1 452,960

8B

197,648

LB

1 454,672

8C

199,360

LC

1 456,384

9D

208,064

LD

1 458,096

10B

211,648

LE

1 459,808

10D

215,072

LF

1 461,520

11A

216,928

LG

1 463,232

11B

218,640

LH

1 464,944

11C

220,352

LI

1 466,656

11D

222,064

LJ

1 468,368

12A

223,936

LK

1 470,080

12B

225,648

LL

1 471,792

12C

227,360

LM

1 473,504

12D

229,072

LN

1 475,216

13A

230,784

LO

1 476,928

13B

232,496

LP

1 478,640

13C

234,208

DAB

SERVICE/
COMPONENT
LABEL DISPLAY

PTY

DYNAMIC
LABEL

Funktioner

• Visar namnet på tjänsten och

namnet på den komponent du
lyssnar på.

• Visar programtyp för den

mottagna tjänsten.

• Visar och rullar texten med

sändningsinformation.

• Lagrar information i minnet

och hämtar fram den.

RDS

STATION NAME
DISPLAY

PTY

RADIO TEXT

CLOCK AUTO
ADJUSTMENT

Funktioner

Visar namnet på den
radiokanal som du lyssnar
på.

Visar programtyp för det
mottagna programmet.

Visar och rullar radiotext
med sändningsinformation.

Lagrar information i minnet
och hämtar fram den.

Automatisk inställning av
aktuell tid.

Automatisk inställning av
sommartid.

Förbättra
mottagningen

(Se fig. B)

DAB Band

III

/FM:

Dra ut teleskopantennen och ställ in antennens
längd och vinkel så att mottagningen blir så bra som
möjligt.

DAB L-bandet/MW/LW:

Vrid enheten horisontellt tills du får bäst
mottagning.
Det finns en inbyggd antenn i enheten.

Obs!

Håll om antennens nedre del när du
riktar om den. Antennen kan skadas
om du inte är försiktig när du vrider
den.

Använda radion

–Manuell inställning

1

Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.

När du slår på strömmen till enheten igen är
mottagningen inställd på det band du senast
lyssnade på.

2

Välj önskat band genom att trycka flera
gånger på BAND.

Varje gång du trycker på knappen ändras bandet
på följande sätt:

DAB

LW

MW

FM

När du väljer DAB-bandet finns det 2
inställningslägen. I vanliga fall används
inställningen ”NORMAL” för att ställa in en
tjänst från den snabbvalslista som skapades vid
DAB-sökningen. Alternativt kan du söka efter en
ensemble via frekvensen genom att välja
“MANUAL”.

Tips!

Om du vill ställa in fler tjänster eller kanaler upprepar
du de här stegen.
För att ändra förinställningen av en tjänst eller kanal
ställer du först in den önskade tjänsten eller kanalen
och håller sedan ned någon av snabbvalsknapparna

PRESET TUNING 1-10

. Den nya tjänsten eller

kanalen ersätter den tjänst eller kanal som tidigare var
lagrad på motsvarande

PRESET TUNING

-knapp.

Ställa in en förinställd tjänst
eller kanal

1

Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.

2

Välj band genom att trycka på BAND.

3

Tryck på önskad snabbvalsknapp
(PRESET TUNING).

4

Ställ in volymen med VOL+/-.

Obs!

Om du i steg

3

håller snabbvalsknappen (

PRESET

TUNING

) intryckt under mer än 2 sekunder, kommer

den tjänst eller kanal som är lagrad på knappen att
ersättas med den tjänst eller kanal som för tillfället är
inställd.

Kanalsökning

Enheten söker automatiskt efter FM-, MW- och LW-
kanaler.

1

Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.

2

Välj band genom att trycka på BAND.

3

Tryck på AUTO TUNE.

Kanalsökningen börjar från den frekvens som för
tillfället är inställd. När en kanal tas emot gör
sökningen uppehåll under 3 sekunder och
fortsätter sedan.

4

När enheten är inställd på den önskade
kanalen avbryter du sökningen genom att
trycka på AUTO TUNE.

5

Vid behov kan du ställa in kanalen mer
exakt genom att trycka på TUNE/SETUP
+/-
.

6

Ställ in volymen med VOL+/-.

PTY (programtyp)

Den här funktionen visar tjänst- eller RDS-
information för varje programtyp, t.ex. nyheter
(NEWS) eller sport (SPORT) i den PTY-lista
(programtyplista) som ingår i DAB- eller RDS-
informationen.

Visa programtypen för den tjänst eller kanal
som tas emot

Tryck några gånger på

DISPLAY/CANCEL

. (Se

”Ändra visningsläge för teckenfönstret”.)
Om den tjänst eller kanal som tas emot inte sänder
information om programtypen visas ”

NO PTY”.

Programtyp

Teckenfönster

Pty saknas

None

Nyheter

News

Aktualiteter

Current Affairs

Information

Information

Sport

Sport

Utbildning

Education

Teater

Drama

Kultur & konst

Cultures

Vetenskap

Science

Underhållning

Varied Speech

Popmusik

Pop Music

Rockmusik

Rock Music

Lättlyssnat

Easy Listening

Lätt klassiskt

Light Classics M

Klassisk musik

Serious Classics

Övrig musik

Other Music

Väder

Weather & Metr

Ekonomi

Finance

För barn

Children’s Pogs

Sociala frågor

Social Affairs

Andliga frågor

Religion

Telefonväkteri

Phone In

Resor & semester

Travel & Touring

Fritid & hobby

Leisure & Hobby

Jazzmusik

Jazz Music

Countrymusik

Country Music

Nationell musik

National Music

”Oldies”

Oldies Music

Folkmusik

Folk Music

Dokumentärer

Documentary

Larmprov

Alarm Test

!!Larm!!

Alarm - Alarm!

Ändra visningsläge
för teckenfönstret

Du ändrar visningsläge för teckenfönstret genom att
trycka på

DISPLAY/CANCEL

när enheten är

påslagen. Varje band har två informationsrader i
teckenfönstret. Visningen på den undre raden ändras
när du trycker på

DISPLAY/CANCEL

.

Det läge du valt för teckenfönstret bevaras även om
du stänger av enheten eller byter band.

–DAB-sändningar

Tjänstens namn visas på den övre raden (högst 16
tecken). Frekvensen visas på den undre raden.

D A B A L P H A 1 R A D I O

1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z

Övre raden

: Tjänstens namn

Undre raden

: Frekvens

Varje gång du trycker på

DISPLAY/CANCEL

ändras

visningen på den undre raden på följande sätt:

Frekvens

Komponent-
namn

Dynamisk
etikett

PTY

Ensemble-
namn

Klocktid

Bithastighet

Signal-
niv

När du byter tjänst ändras inte alternativet på den
undre raden.
När enheten ställs in på en annan ensemble visar
enheten dess frekvens under ungefär 2 sekunder,
därefter visar den det alternativ som du valt med hjälp
av

DISPLAY/CANCEL

.

Obs!

• Om tjänsten saknar namn visas bara ”

DAB” på den

övre raden.

• Komponentnamnet (högst 16 tecken) visas på den

undre raden. Om komponenten saknar namn visas
meddelandet ”

< NO LABEL >”.

• Dynamiska etiketter rullas från höger till vänster

(högst 128 tecken). Om dynamisk etikett saknas
visas meddelandet ”

< NO TEXT DATA >”.

• Andra meddelanden visas i följande situationer:

– Meddelandet ”

< NO LABEL >” visas när

ensemblen saknar namn.

– Meddelandet ”

BIT RATE: ---kbps” visas när

information om bithastigheten saknas.

– Meddelandet ”

SIGNAL LEVEL: ---” visas när

information om signalnivån saknas.

–FM-, RDS-kanal

När du tar emot en kanal som sänder RDS-
information med programtjänstinformation visas

” i teckenfönstret.

Kanalens namn (högst 8 tecken) visas på den övre
raden och frekvensen på den undre.

F M B E T A 2

1 0 0 . 7 5 M H z

Varje gång du trycker på

DISPLAY/CANCEL

ändras

visningen på den undre raden på följande sätt:

Radiotext

PTY

Frekvens

Klocktid

När enheten ställs in på en annan kanal visar enheten
dess frekvens under ungefär 2 sekunder, därefter visar
den det alternativ som du valt med hjälp av

DISPLAY/CANCEL

.

Obs!

• Om kanalen saknar namn visas bara ”

FM” på den

övre raden.

• Radiotexten (högst 64 tecken) rullas från höger till

vänster på den undre raden. Om radiotext saknas
visas meddelandet ”

< NO TEXT DATA >”.

–MW-, LW-kanal

MW” eller ”LW” visas på den övre raden.

M W

1 2 4 2 k H z

Varje gång du trycker på

DISPLAY/CANCEL

ändras

visningen för den undre raden på följande sätt:

Frekvens

Klocktid

När enheten ställs in på en annan kanal visar enheten
dess frekvens under ungefär 2 sekunder, därefter visar
den det alternativ som du valt med hjälp av

DISPLAY/CANCEL

.

Justera kontrasten i LCD-
teckenfönstret

Du kan ställa in kontrasten i teckenfönstret på 17 olika
nivåer.

1

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

2

Välj ”

CONTRAST” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-. Tryck på MENU/
ENTER
.

4 . R E C A L L T E X T

5 . C O N T R A S T

* Menyalternativens nummer varierar beroende på

vilket band som tas emot.

CONTRAST” och en stapel visas i teckenfönstret.

Kontrasten blir svagare när stapeln flyttas åt
vänster och blir starkare när den flyttas åt höger.

C O N T R A S T

3

Ställ in teckenfönstrets kontrast genom att
trycka på TUNE/SETUP +/-, tryck
sedan en gång på MENU/ENTER.

Obs!

• Om du inte utför kontrastinställningen inom 65

sekunder avbryts inställningsläget.

• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på

DISPLAY/CANCEL

.

Justera bakgrundsbelysningen

Bakgrundsbelysningen aktiveras när du slår på
enheten. Du kan välja mellan 3 olika ljusstyrkor i
teckenfönstret.
Även om enheten är avstängd kan du aktivera
bakgrundsbelysningen under 30 sekunder genom att
trycka på någon knapp.

1

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

2

Välj ”

BACK LIGHT” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

5 . C O N T R A S T

6 . B A C K L I G H T

* Menyalternativens nummer varierar beroende på

vilket band som tas emot.

Meddelandet ”

BACK LIGHT” visas och den

aktuella inställningen (”

HIGH”, ”MID” eller

LOW”) blinkar i teckenfönstret.

B A C K L I G H T

L O W M I D H I G H

3

Välj ”

HIGH”, ”MID” eller ”LOW” genom att

trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan en gång på MENU/ENTER.

Obs!

• Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder

när du väljer nivå för bakgrundsbelysningen avbryts
inställningsläget.

• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på

DISPLAY/CANCEL

.

Textminnesfunktion

Du kan lagra högst 10 dynamiska DAB-etiketter eller
RDS-radiotexter.
Information för dynamiska DAB-etiketter kan bestå
av högst 128 tecken. FM/RDS-radiotext kan bestå av
högst 64 tecken.

Lagra textinformationen

1

Visa den dynamiska etiketten eller
radiotexten, när du tar emot en DAB- eller
FM/RDS-kanal, genom att trycka på
DISPLAY/CANCEL.

2

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

3

Välj ”

SAVE TEXT” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

4 . T U N I N G M O D E

5 . S A V E T E X T

Den text som visas lagras.

Obs!

• Den senast lagrade informationen får namnet

”NO.1”.

• Om du redan har lagrat 10 informationsposter och

sedan försöker lagra ny information raderas den
äldsta informationen (NO.10).

Hämta lagrad text

1

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

2

Välj ”

RECALL TEXT” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

3 . S T A N D B Y T I M E R S E T

4 . R E C A L L T E X T

Den lagrade texten visas från den senast lagrade
texten (NO.1) till den äldsta (NO.10).

1 : L O N D O N N O . 1 P O P

2 : F A X N O . 0 3 - 5 7 6 9 -

3

Välj önskad text genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

Den text du valt rullas i teckenfönstret.

Du återgår till det tidigare visningen i teckenfönstret
genom att trycka en gång på

DISPLAY/CANCEL

.

Obs!

Om det inte finns någon lagrad text visas ”

NO SAVE

TEXT DATA” i teckenfönstret.

R E C A L L T E X T

N O S A V E T E X T D A T A

Ställa in
standbytimern

Du kan ställa in så att enheten automatiskt slås på vid
en förinställd tid.
Hur du gör för att justera timmar och minuter med

TUNE/SETUP +/-

finns beskrivet under ”Ställa

klockan”.

1

Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER
.

2

Välj ”

STANDBY TIMER SET” genom att

trycka på TUNE/SETUP +/-, tryck
sedan på MENU/ENTER.

2 . C L O C K A U T O A D J U S T

3 . S T A N D B Y T I M E R S E T

Tim-informationen börjar blinka.

S T A N D B Y T I M E R S E T

A M 7 : 2 5

3

Ställ in timmen för standbytimern genom
att trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.

Minut-informationen börjar blinka.

4

Ställ in minuterna för standbytimern genom
att trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.

Den förinställda tiden visas under 2 sekunder och
” ” visas. Timerfunktionen är aktiverad.

5

Stäng av radion genom att trycka på
OPERATE.

När enheten slås på vid den förinställda tiden visas

SLEEP

”; enheten slås automatiskt av efter 60 minuter.

När du ställt in standbytimern slås enheten dagligen
på vid den förinställda tiden.

Obs!

• Om du inte utför någon åtgärd med

TUNE/SETUP

+/-

inom 65 sekunder när du ställer in

standbytimern avbryts inställningsläget.

• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på

DISPLAY/CANCEL

.

• Om enheten redan är påslagen aktiveras inte

standbytimern.

Stänga av standbytimern

Tryck på

TIMER STANDBY

så att ” ” slocknar och

STANDBY TIMER OFF” visas i teckenfönstret.

Om du vill aktivera standbytimern trycker du på

TIMER STANDBY

igen så att ” ” visas.

Ställa in
insomningstimern

Du kan somna till radion med hjälp av den inbyggda
insomningstimern som automatiskt stänger av radion
efter en förinställd tid.

1

Tryck på SLEEP.

SLEEP” och insomningstimerns inställning visas.

S L E E P 6 0

Trycker du på

SLEEP

när enheten är avstängd

slås enheten på.

2

Välj önskad inställningstid för
insomningstimern genom att trycka flera
gånger på SLEEP.

Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen på följande sätt:

60

45

15

30

OFF

När visningen i teckenfönstret återgår till ”

SLEEP

60” hörs två korta ljudsignaler.
När du har ställt tiden för insomningstimern visas

SLEEP

” i teckenfönstret efter ungefär 3 sekunder.

Enheten slås automatiskt av när den inställda tiden har
förflutit.

Ändra inställning för
insomningstimern

Även efter det att insomningstimern har aktiverats kan
du kan ändra inställning för insomningstimern genom
att trycka flera gånger på

SLEEP

.

Stänga av insomningstimern

Du stänger av enheten innan den inställda tiden har
förflutit genom att trycka på

OPERATE

; du kan

också ställa insomningstimern på ”

SLEEP OFF” i steg

2

genom att trycka flera gånger på

SLEEP

.

SLEEP

” slocknar i teckenfönstret.

Använda både
insomningstimer och
standbytimer

Du kan somna till radion och bli väckt på en bestämd
tid.

1

Ställ in standbytimern. (Se ”Ställa in
standbytimern”.)

2

Ställ in insomningstimern. (Se ”Ställa in
insomningstimern”.)

Ansluta extern
utrustning

Lyssning

1

Använd en ljudkabel (medföljer ej) för att
ansluta LINE IN-kontakten på den här
enheten till linjeutgången eller
hörlurskontakten på den andra utrustningen.

OPTICAL

DIGITAL OUT

LINE OUT

LINE IN

Till extern
utrustning

Ljudkabel (medföljer ej)

2

Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.

3

Välj ”

RADIO/LINE SW” genom att trycka

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

6 . R E C A L L T E X T

7 . R A D I O / L I N E S W

RADIO/LINE SW” visas och den aktuella

inställningen för ”

RADIO” eller ”LINE” blinkar.

R A D I O / L I N E S W

R A D I O L I N E

4

Välj ”

LINE” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

5

Starta uppspelningen på den utrustning som
är ansluten till LINE IN-kontakten.

Återgå till radiolyssning
1

Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.

2

Välj ”

RADIO/LINE SW” genom att trycka

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

RADIO/LINE SW” visas och den aktuella

inställningen för ”

RADIO” eller ”LINE” blinkar.

3

Välj ”

RADIO” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.

Tips!

Du kan även återgå till radiolyssning genom att trycka

BAND

.

Spela in via den optiska
digitala utgången

Den här funktionen kan du bara använda för DAB-
tjänster.

1

Ta bort kontaktskyddet från OPTICAL
DIGITAL OUT-kontakten på enheten och
anslut den digitala anslutningskabeln
(medföljer ej) till den digitala ingången på
den digitala inspelningsutrustningen.

OPTICAL

DIGITAL OUT

LINE OUT

LINE IN

Till extern
utrustning

Ljudkabel (medföljer ej)

2

Slå på strömmen till enheten och den
anslutna utrustningen.

3

Ställ in enheten på den DAB-tjänst du vill
spela in.

4

Starta inspelningen på den anslutna
utrustningen.

Obs!

Om du vill spela in sändningen på en ansluten analog
inspelare använder du enhetens LINE OUT-kontakt.

Använda
fjärrkontrollen

Du kan kontrollera radion med fjärrkontrollen.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot enhetens
fjärrkontrollsensor.

Alla övriga funktioner finns på både fjärrkontrollen
och enheten.

Sätta batterierna i
fjärrkontrollen
(Se fig.

C

)

Sätt in två R03-batterier (storlek AAA) (medföljer ej).

När är det dags att byta batterier?

När det inte längre går att kontrollera den digitala
radion med fjärrkontrollen byter du ut samtliga
batterier mot nya.

Obs!

• Ladda inte upp torrbatterier.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda

fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur
batterierna för att undvika risken för de frätskador
som läckande batterier kan orsaka.

TIMER

STAND BY

SLEEP

OPERATE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TUNE/

SET UP

SOUND

MENU/ENTER

SC

AUTO TUNE

BAND

Digital NR

DISPLAY

CANCEL

TEXT MEMO

LINE

VOL

A

B

C

Nätkabel

AC IN

Till ett vägguttag

DAB BAND

III

/FM

DAB L-BAND/MW/LW

Storlek AAA
(R03)

×

2

Knapparna VOL + och PRESET 5
har en upphöjd punkt som du
kan känna med fingret.

Knapparna VOL + och PRESET 5 har en upphöjd punkt
som du kan känna med fingret.

Istruzioni per l’uso (facciata opposta)

Normalt läge:

1 Visa menyn genom att trycka på

MENU/ENTER

.

2 Välj ”TUNING MODE” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-

, tryck sedan på

MENU/ENTER

.

3 . S T A N D B Y T I M E R S E T

4 . T U N I N G M O D E

TUNING MODE” visas och den aktuella

inställningen, ”

NORMAL” eller ”MANUAL”, blinkar.

T U N I N G M O D E

N O R M A L M A N U A L

3 Välj ”NORMAL” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-

, tryck sedan på

MENU/ENTER

.

Manuellt läge:

1 Upprepa steg 1 och 2 som för normalt

läge.

2 Välj ”MANUAL” genom att trycka på

TUNE/SETUP +/-

, tryck sedan på

MENU/ENTER

.

3

Ställ in önskad tjänst eller kanal genom att
trycka på TUNE/SETUP +/-.

Två korta ljudsignaler hörs när den första
ensemblen för DAB, eller den lägsta frekvensen
för LW/MW/FM, tas emot under inställningen.

4

Ställ in volymen med VOL+/-.

Tips!

Du kan ställa in volymen i 32 steg. Volymen ökar när
skjutreglaget flyttas åt höger.

V O L :

N

V O L :

Om användning av FM, MW och LW

• Frekvenssiffrorna ändras ett steg i taget när du

trycker på

TUNE/SETUP +/-

. Om du håller

knappen intryckt ändras frekvenssiffrorna snabbt.

• Kanalsteget för FM är inställt på 0,05 MHz, 9 kHz

för MW och 3 kHz för LW.

• När du väljer FM visas kanalnamnet om kanalen i

fråga sänder RDS-information. (Se ”Ändra
visningsläge för teckenfönstret”.)

Om användning av DAB

• Innan du tar emot DAB-sändningar bör en eller flera

ensembler finnas lagrade i listan via DAB-
sökningen. (Se ”Ursprunglig inställning för DAB”.)

• ”

< WAITING >” blinkar i teckenfönstret under

tiden som enheten ställs in på en ensemble.

• Meddelandet ”

< NO SERVICE >” visas när den

valda tjänsten inte sänds och meddelandet ”

< NO

ENSEMBLE >” visas när ensemblen för den valda
tjänsten inte kan tas emot.

• En ljudsignal hörs när du väljer den första tjänsten i

den första ensemblen i listan med
mottagningshistorik genom att trycka på

TUNE/

SETUP +/-

.

• Om den valda tjänsten avslutas under mottagning

avbryts ljudet och meddelandet

< NO SERVICE >” visas. I så fall återgår du till

den första tjänsten i samma ensemble genom att
trycka på

TUNE/SETUP +/-

.

Om SC (Secondary Component,
sekundärkomponent)

Om den valda primära komponenten har en sekundär
komponent blinkar ”

SC” i teckenfönstret.

SC

D A B A L P H A 3 R A D I O

S P O R T C H A N N E L 1

Tryck på

SC

så tas den önskade sekundära

komponenten emot. ”

SC” visas när den sekundära

komponenten tas emot.

SC

D A B A L P H A 3 R A D I O

S P O R T C H A N N E L 2

Följande händer när du trycker på

TUNE/SETUP +/-

eller

SC

:

Obs!

När den sekundära komponent du valde avslutas,
återgår enheten automatiskt till den tidigare primära
komponenten.

Andra användbara
funktioner

Förstärka basen

Tryck på

MEGA BASS

när strömmen är påslagen.

MEGA BASS ON” visas, sedan visas ”

MEGA BASS

” i

teckenfönstret.

M E G A B A S S O N

N

MEGA BASS

D A B A L P H A 1 R A D I O

1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z

Du avbryter MEGA BASS-funktionen genom att
trycka en gång till på

MEGA BASS

. ”

MEGA BASS

OFF” visas i teckenfönstret och ”

MEGA BASS

slocknar.

M E G A B A S S O F F

Välja ljudkaraktäristik

Välj önskad ljudkaraktäristik genom att trycka flera
gånger på

SOUND

.

Varje gång du trycker på knappen ändras
ljudkaraktäristiken på följande sätt:

Sound 2

Sound 1

Sound 3

Sound 4

Sound 5

Sound 1: Normalt ljud.

S o u n d

Sound 2: Basen och diskanten förstärks.

S o u n d

Sound 3: Diskanten förstärks.

S o u n d

Sound 4: Basen förstärks.

S o u n d

Sound 5: Mellanregistret förstärks.

S o u n d

Minska störningar i FM-, MW-
och LW-sändningar

Tryck på

Digital NR

när du lyssnar på FM-, MW-

eller LW-bandet. ”

Digital NR ON” visas, sedan

visas ”

Digital NR

” i teckenfönstret. Ljudstörningarna

minskar.

D i g i t a l N R O N

N

Digital NR

F M

1 0 0 . 7 5 M H z

Du avbryter Digital NR-funktionen genom att trycka

Digital NR

en gång till. ”

Digital NR OFF”

visas i teckenfönstret och ”

Digital NR

” slocknar.

Lyssna med hörlurar (medföljer
ej)

Anslut hörlurarna till kontakten i (hörlurar). Ljudet
från högtalarna stängs automatiskt av.

Förinställa
radiokanaler

–Förinställning

Du kan förinställa 10 tjänster för DAB och 10 kanaler
för vardera FM, MW och LW.

Förinställa en tjänst eller kanal

1

Ställ manuellt in den kanal eller tjänst som
du vill förinställa genom att följa
anvisningarna för steg 1 till 4 under
”Använda radion”.

2

Tryck på den snabbvalsknapp (PRESET
TUNING
) som du vill lagra
förinställningen på och håll den intryckt
under mer än 2 sekunder.

Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen och
förinställningsnumret visas i teckenfönstret. Den
valda tjänsten eller kanalen är lagrad.

Exempel

:Det här visas i teckenfönstret när du

ställer in FM 89 MHz med RDS på
snabbvalsknappen

PRESET TUNING

2

för FM.

F M B E T A 1

P 2 8 9 . 0 0 M H z

Övre raden

: Kanalens namn

Undre raden

: Förinställningsnummer och

frekvens

Frekvensen lagras tillsammans med tjänstens namn
för DAB-sändningar och kanalens namn för RDS på
FM, förutsatt att motsvarande information finns med i
sändningen.

Felsökning

Om inte följande checklista hjälper dig att komma
tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste Sony-
återförsäljare.

Belysningen i teckenfönstret är svag, eller
inga indikatorer visas.

• Du använder enheten där det är extremt kallt eller

varmt, eller där det är mycket fuktigt.

Ljudet hörs mycket svagt, ljudet avbryts eller
mottagningen är svag.

• Befinner du dig i en byggnad kan du prova att

lyssna i närheten av ett fönster.

En kanal eller tjänst tas inte emot när jag
tryckt på en snabbvalsknapp (PRESET
TUNING).

• Det finns ingen kanal eller tjänst lagrad på den

knappen.

• En annan kanal eller tjänst har förinställts. Förinställ

kanalen eller tjänsten igen.

När service utförs på radion kan det hända att de
förinställda tjänsterna och kanalerna raderas.
Du bör skriva ned alla dina inställningar eftersom du
kan behöva göra om dem igen.

Specifikationer

Tidvisning

Storbritannien

12-timmarssystem

Övriga länder/regioner

24-timmarssystem

Frekvensomfång

Band

Frekvens

Kanalsteg

DAB (L-bandet) 1 452,960

- 1 490,624 MHz

DAB (Band III) 174,928

- 239,200 MHz

FM

87,5 - 108 MHz

0,05 MHz

MW

531 - 1 602 kHz

9 kHz

LW

153 - 279 kHz

3 kHz

Högtalare:

8 cm i diameter, 3,2

Uteffekt:

2,3 W + 2,3 W (vid 10% harmonisk distorsion)

Utgång:

Hörlursutgång (stereo minikontakt)

Strömförsörjning:

230 V växelström (AC), 50 Hz

Energiförbrukning:

13W

Mått:

Ca 320

Ч

142

Ч

154 mm (b/h/d)

inklusive utstickande delar och kontroller

Vikt:

Ca 2,5 kg

Medföljande tillbehör:

Nätkabel (1), fjärrkontroll (1)

Utförande och specifikationer kan ändras utan
förbehåll

Strömförsörjning

Driva radion på
hushållsnätet
(Se fig.
A)

Anslut nätkabeln (medföljer) till AC IN-kontakten på
enheten, och anslut sedan kabelns andra ände till ett
vägguttag.

Obs!

Om nätkabeln är bortkopplad under mer än 5 minuter
återgår inställningarna för klockan, standbytimern,
eventuella listor med mottagbara sändningar från
DAB-sökning samt minnet med förinställda
snabbvalskanaler till sina ursprungliga lägen. I så fall
får du göra om inställningarna igen.

SC

Digital NR
MEGA BASS

SLEEP

VOL

+

-

+

-

SOUND

TUNE/SET UP

SC

MENU/ENTER

OPERATE

SLEEP TIMER STANDBY

DISPLAY/CANCEL

Digital NR

AUTO TUNE

BAND

PRESET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teleskop-
antenn

Nätkabel

Hörlurskontakt

Infraröd-
mottagare

Advertising