Sony 645-057/090 Manuale d'uso

Stereo power amplifier, Xm-440ex, Δηγ ς αντιµετώπισης πρ ληµάτων

Advertising
background image

Sony Corporation

2000

Printed in Korea

XM-440EX

3-045-652-51 (1)

Stereo Power
Amplifier

Istruzioni per l’uso

δηγίες Λειτ υργίας

δηγ ς Αντιµετώπισης Πρ

ληµάτων

ακ λ υθ ς πίνακας θα σας

ηθήσει στην επίλυση των περισσ τέρων πρ

ληµάτων, π υ

µπ ρεί να συναντήσετε µε τη συσκευή.
Πριν δια άσετε τ ν παρακάτω πίνακα, δια άστε τις διαδικασίες σύνδεσης και λειτ υργίας.

Πρ

ληµα

Η ένδει η POWER/PROTECTOR
δεν ανά ει.

Η ένδει η OVER CURRENT ανά ει
σε κ κκιν ρώµα.

Η ένδει η OFFSET ανά ει σε
κ κκιν ρώµα.

Η ένδει η THERMAL ανά ει σε
κ κκιν ρώµα.

Ακ ύγεται θ ρυ

ς απ τ ν

εναλλάκτη.

ή

ς ακ ύγεται πνιγµέν ς.

ή

ς είναι π λύ αµηλ ς.

∆εν ακ ύγεται ή

ς.

∆εν ακ ύγεται δ κιµαστικ ς τ ν ς

ταν πιέσετε τ πλήκτρ TEST

TONE.

Αιτία/Λύση

Ε ει καεί η ασ άλεια.

t Αντικαταστήστε την ασ άλεια µε µια καιν ύργια.

Τ καλώδι γείωσης τ υ αυτ κινήτ υ δεν είναι καλά συνδεδεµέν .

t

Βιδώστε σταθερά τ καλώδι γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµεί τ υ
αυτ κινήτ υ.

Η τάση π υ πηγαίνει στ ν ακρ δέκτη τηλε ειριστηρί υ είναι π λύ αµηλή.

Η συνδεδεµένη κύρια συσκευή δεν είναι ενεργ π ιηµένη.

t

Ενεργ π ιήστε την κύρια συσκευή.

Τ σύστηµα ρησιµ π ιεί υπεράριθµ υς ενισ υτές.

t ρησιµ π ιήστε

ένα ρελέ.

Ελέγ τε την τάση της µπαταρίας (10.5 – 16 V).

Απενεργ π ιήστε τ διακ πτη τρ

δ σίας. ι έ

δ ι των η είων είναι

ρα υκυκλωµένες.

t Επιδι ρθώστε την αιτία τ υ ρα υκυκλώµατ ς.

Απενεργ π ιήστε τ διακ πτη τρ

δ σίας. Βε αιωθείτε τι τ καλώδι

τ υ η εί υ και τ καλώδι γείωσης είναι καλά συνδεδεµένα.

Η συσκευή υπερθερµαίνεται υπερ

λικά.

ρησιµ π ιήστε η εία µε κατάλληλη σύνθετη αντίσταση (2 έως 8 ohm).

Ε ασ αλίστε την τ π θέτηση της συσκευής σε καλά αερι

µενη θέση.

Τα καλώδια τρ

δ σίας είναι εγκατεστηµένα π λύ κ ντά στα καλώδια

RCA.

t Κρατάτε τα δύ καλώδια σε απ σταση µετα ύ τ υς.

Τ καλώδι γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεµέν .

t Βιδώστε σταθερά τ

καλώδι γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµεί τ υ αυτ κινήτ υ.

Τα αρνητικά καλώδια των η είων έρ

νται σε επα ή µε τ σασί τ υ

αυτ κινήτ υ.

t Κρατήστε τα καλώδια µακριά απ τ σασί τ υ

αυτ κινήτ υ.

διακ πτης επιλ γής FILTER ρίσκεται στη θέση “LPF”.

περιστρ

ικ ς ρυθµιστής LEVEL ρίσκεται στη θέση “MIN”.

O διακ πτης επιλ γής FILTER έ ει τ π θετηθεί ανάµεσα απ δύ
ρυθµίσεις (µη σωστή θέση). Γυρίστε τ διακ πτη σε σωστή θέση.

Η καλωδίωση δεν έ ει γίνει σωστά.

t Ελέγ τε τις συνδέσεις και

καλωδιώστε ανά π υ ρειά εται.

Specifiche tecniche

Distorsione armonica

0,005 % o inferiore
(a 1kHz, 4

)

Gamma di regolazione del livello di ingresso

0,2 – 4,0 V (prese a piedini RCA)
0,4 – 8,0 V (ingresso alto livello)

Filtro high-pass

50 – 200 Hz, –12 dB/oct

Filtro low-pass

50 – 200 Hz, –12 dB/oct

Alimentazione

Batteria auto 12 V CC (terra
negativa)

Requisiti di alimentazione

10,5 – 16 V

Flusso corrente

Ad uscita nominale: 24 A
Ingresso remoto: 1,4 mA

Dimensioni approssimative.

237

Ч

52

Ч

214 mm (l/a/p)

escluse parti sporgenti e comandi

Peso

Circa 1,9 kg esclusi gli accessori

Accessori forniti

Viti di montaggio (4)
Cappuccio terminale (1)

Accessori opzionali

Cavo di collegamento per
amplificatore di potenza RC-46

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

Tipo di circuito

Circuito OTL (uscita senza
trasformatore)
Alimentazione a impulsi

Ingressi

Prese a piedini RCA
Connettore d’ingresso alto livello

Uscite

Terminali dei diffusori

Impedenza diffusori 2 – 8

(stereo)

4 – 8

(se si utilizza un

amplificatore a ponte)

Uscite massime

Quattro diffusori:
80 watt

×

4 (a 4

)

100 watt

×

4 (a 2

)

Due diffusori:
200 watt

×

2 (a 4

se si utilizza un

amplificatore a ponte)

Uscite nominali (tensione di alimentazione a 14,4 V)

Quattro diffusori:
40 watt

×

4 (20 Hz - 20 kHz, 0,04 %

THD, a 4

)

50 watt

×

4 (20 Hz - 20 kHz, 0,1 %

THD, a 2

)

Due diffusori:
100 watt

×

2 (20 Hz - 20 kHz, 0,1 %

THD, a 4

)

Risposta in frequenza

5 Hz – 100 kHz ( dB)

Guida alla soluzione dei problemi

La lista di verifica seguente serve a risolvere la maggior parte dei problemi che si possono riscontrare
durante l’uso di questo apparecchio.
Prima di consultare la lista che segue, vedere le procedure di collegamento e operative.

Problema

L’indicatore POWER/PROTECTOR è
spento.

L’indicatore OVER CURRENT si
illumina in rosso.

L’indicatore OFFSET si illumina in
rosso.

L’indicatore THERMAL si illumina in
rosso.

L’alternatore emette un rumore.

Il suono è soffocato.

Il suono è troppo basso.

Non viene emesso alcun suono.

Quando si preme il tasto TEST TONE
non viene emesso alcun tono di prova.

Causa/Soluzione

Il fusibile è bruciato.

t Sostituire il fusibile.

La presa di terra è mal collegata.

t Collegarla fermamente ad un punto

metallico della macchina.

La tensione che arriva al terminale remoto è troppo bassa.

L’unità principale collegata è spenta.

t Accenderla.

Il sistema utilizza troppi amplificatori.

t Utilizzare un relè.

Verificare il voltaggio della batteria (10,5 – 16 V).

Spegnere l’interruttore di alimentazione. Le uscite del diffusore sono
cortocircuitate.

t Porre rimedio alla causa del cortocircuito.

Spegnere l’interruttore di alimentazione. Accertarsi che il cavo del diffusore e il
cavo di terra siano saldamente collegati.

Si è verificato un surriscaldamento anomalo dell’apparecchio.

Utilizzare diffusori con impedenza appropriata (da 2 a 8 ohm).

Accertarsi di posizionare l’apparecchio in un luogo ben ventilato.

I cavi di collegamento dell’alimentazione sono troppo vicini ai cavi delle prese a
piedini RCA.

t Allontanarli.

La presa di terra è mal collegata.

t Collegarla fermamente ad un punto

metallico dell’auto.

I cavi dei diffusori negativi toccano il telaio della macchina.

t Allontanarli dal

telaio della macchina.

Il selettore FILTER si trova in posizione “LPF”.

Il comando di regolazione LEVEL si trova in posizione “MIN”.

Il selettore FILTER non è impostato correttamente; impostarlo correttamente.

I cavi non sono collegati in modo corretto.

t Verificare i collegamenti e

ricollegare di conseguenza.

+0

–3

Τε νικά αρακτηριστικά

Αρµ νική παραµ ρ ωση

0.005 % ή µικρ τερη (στ 1kHz,
4 Ω)

Περι

ή ρύθµισης στάθµης εισ δ υ

0.2 – 4.0 V ( ύσµατα RCA)
0.4 – 8.0 V (Είσ δ ς υψηλής
στάθµης)

Υψιπερατ ίλτρ

50 – 200 Hz, –12 dB/oct

αµηλ περατ ίλτρ

50 – 200 Hz, –12 dB/oct

Απαιτήσεις ισ ύ ς

Μπαταρία αυτ κινήτ υ 12 V DC
(αρνητική γείωση)

Τάση τρ

δ σίας 10.5 – 16 V

Κατανάλωση ρεύµατ ς

σε ν µαστική έ

δ : 24 A

Είσ δ ς τηλε ειριστηρί υ:
1.4 mA

∆ιαστάσεις

237

Ч

52

Ч

214 mm περίπ υ

(π/υ/ ) ωρίς τα πρ ε έ

ντα

ε αρτήµατα και τα ειριστήρια

Βάρ ς

1.9 kg περίπ υ ωρίς τα
α εσ υάρ

Παρε

µενα α εσ υάρ

Βίδες στήρι ης (4),
Καπάκι ακρ δέκτη (1)

Πρ αιρετικά α εσ υάρ

Καλώδι σύνδεσης για ενισ υτή
RC-46

Η σ εδίαση και τα τε νικά αρακτηριστικά
υπ κεινται σε αλλαγές ωρίς πρ ειδ π ίηση.

Σύστηµα κυκλώµατ ς

Κύκλωµα OTL ( ωρίς
µετασ ηµατιστή ε

δ υ)

Τρ

δ τικ παλµών

Είσ δ ι

Βύσµατα RCA
Υπ δ

ή εισ δ υ υψηλής

στάθµης

Έ

δ ι

Ακρ δέκτες η είων

Σύνθετη αντίσταση η είων

2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (για ρήση ως ενισ υτής
γε ύρωσης)

Μέγιστη ισ ύς ε

δ υ

Τέσσερα η εία:
80 W

×

4 (στα 4 Ω)

100 W

×

4 (στα 2 Ω)

∆ύ η εία:
200 W

×

2 (στα 4 Ω, για ρήση ως

ενισ υτής γε ύρωσης)

ν µαστικές έ

δ ι (τάση τρ

δ σίας στα 14.4 V)

Τέσσερα η εία:
40 W

×

4 (20 Hz - 20 kHz, 0.04 %

THD, στα 4 Ω)
50 W

×

4 (20 Hz - 20 kHz, 0.1 %

THD, στα 2 Ω)
∆ύ η εία:
100 W

×

2 (20 Hz - 20 kHz, 0.1 %

THD, στα 4 Ω)

Απ κριση συ ν τητας

5 Hz – 100 kHz (

dB)

+0

–3

Advertising