Livarno SALT CRYSTAL TEALIGHT HOLDER Manuale d'uso

Illuminazione Livarno

Advertising
background image

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

FR/CH

FI

FI

FI

Hävittäminen

Älä hävitä tuotteita talousjätteen mukana.
Tiedustele omalta kaupungilta tai kunnalta
asianmukaisesta ympäristöystävällistä hävittä-

mistä. Pakkausmateriaali voidaan viedä paikalliseen
kierrätysastiaan.

Info

Takuu

Ostohetkellä saat tälle tuotteelle 36 kuukauden takuun.
Tuote ja sen osat on huolellisesti valmistettuja, ja niille on
tehty perusteellinen laadunvalvonta. Korjaamme takuuajan
aikana maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheet. Jos
takuuaikana ilmenee vikoja, soita edellä lueteltuun asia-
kaspalveluun tai palvelunumeroon (lanka- tai matkapuhelun
hinta riippuu palveluntarjoajasta) ja ilmoita IAN-numero.
Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on epäasiallinen käsit-
tely, käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai valtuutta-
mattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet. Myöskään
kuluvat osat (esim. lamppu) eivät kuulu takuun piiriin.
Takuuaika ei takuutapauksen kautta pitene tai astu uudel-
leen voimaan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
tuotteen käyttöönottoa.

Valmistaja

Wagner Life Design GmbH
Bargkoppelweg 50A
D-22145 Hamburg

välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa esine- tai hen-
kilövahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen asiaankuulumat-
tomasta käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta
jättämisestä!

Vältä palo- ja
loukkaantumisvaaraa

Älä peitä tuotetta. Liiallinen lämmönkehitys voi sytyt-
tää tulipalon.

TUKEHTUMISVAARA! Älä jätä tuotetta tai pakka-
usmateriaalia vartioimatta. Muovikalvot / -pussit, muo-
viosat jne. voivat olla vaarallinen leikkikalu lapsille.

Käytä vain kyseiseen käyttöön tarkoitettua tuoksuöl-
jyä. Kiinnitä huomiota annosteluun.

Käytä vain sopivaa lämpökynttilää, jonka halkaisija
on maks. 40 mm.

Anna tuotteen aina jäähtyä kokonaan ennen puhdis-
tusta tai lämpökynttilän vaihtamista.

Käytä tuotetta vain tasaisilla ja kestävillä pinnoilla.
Pidä muihin esineisiin vähintään 1 metrin etäisyys.

Älä jätä tuotetta käytön aikana ilman valvontaa.

Käyttöönotto

Aseta metallipidike

1

ison kristallisuolakiven pieneen

reikään.

Aseta lasikulho

3

metallipidikkeeseen

1

.

Täytä kulho

3

vedellä lähes reunaan saakka.

Lisää veteen 5-6 tippaa tuoksuöljyä

4

.

Aseta lämpökynttilä

5

kristallisuolakiven isoon

reikään

2

6

.

Sytytä lämpökynttilä

5

ja aseta kulho

3

ja pidike

1

liekin yläpuolelle.

Puhdistus

Varmista, että tuotteet ovat täysin jäähtyneet.

Puhdista tuote kostealla liinalla.

Lasikulhon kalkkijäämät voidaan poistaa etikalla.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta, soita alla ilmoitet-
tuun asiakaspalveluun tai palvelunumeroon (lanka- tai
matkapuhelun hinta riippuu palveluntarjoajasta).

+49 (0)40 675 88 9427

Ole hyvä ja pidä IAN-numero lähettyvillä.

IAN 94063

Suolakristalli-tuoksulyhtysarja

Johdanto

Onnittelumme!
Olet hankkinut itsellesi korkealaatuisen tuotteen. Tutustu
laitteeseen ennen ensimmäistä käyttöä. Lue seuraava käyt-
töohje huolellisesti. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mu-
kaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä käyttöohje
huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit
aina tuotteen mukana eteenpäin.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön kuivissa
ja suljetuissa tiloissa. Koska suolakivet imevät ilmasta kos-
teutta, ilmankosteuden tulisi olla enintään 65 % ja huoneen
lämpötilan enintään 25 °C. Jos kivi on pakkauksesta otet-
taessa hieman kostea, pyyhi se kuivalla liinalla. Kun käytät
tuotetta, loppukosteus häviää itsestään.
Ota huomioon: Tuote ei ole leikkikalu!

Tärkeää tietoa tuoksuöljyistä:
Tuoksuöljyt levittävät huonetilaan tuoksua. Vedellä täytet-
tyyn lasikulhoon riittää 5-6 tippaa öljyä. Tuoksuöljyt voivat
olla haitallisia vesieliöille ja aiheuttaa vesiympäristöille
pitkäaikaista vahinkoa.
Appelsiinituoksu sisältää: DIPENTEENI, limoneeni, 3,7-di-
metyyli-2,6-oktadieeni-1-al (cis ja trans). Se voi aiheuttaa
allergisia reaktioita.

Osien kuvaus

1

Metallipidike

2

Iso kristallisuolakivi, jossa reikä metallipidikkeelle

3

Lasikulho

4

Aromaattinen tuoksuöljy

5

Lämpökynttilä

6

Pieni kristallisuola (tuikkulyhty)

Toimituksen sisältö

1 Pieni kristallisuolakivi
1 Iso kristallisuolakivi
2 Lämpökynttilää
1 Pullo appelsiinintuoksuista tuoksuöljyä
1 Metallipidike
1 Lasikulho
1 Käyttöohje

Turvallisuus

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen
noudattamatta jättämisestä! Valmistaja ei ota vastuuta

GB/IE/MT

GB/IE/MT

GB/IE/MT

Service

For questions or complaints please call our hotline or ser-
vice number which is given below (Your service provider‘s
rates apply for calls from landlines of mobile phones).

+49 (0)40 675 88 9427

Please have your IAN number ready.

IAN 94063

Disposal

Do not dispose of the products on your house-
hold waste. Contact your local authorities or
municipality to find out how to dispose of the

products in an environmentally friendly and proper man-
ner. The packaging can be disposed of at your local
recycling centre.

Information

Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid
from the date of purchase. The product and its compo-
nents have been carefully produced under strict and exact
quality control. We will rectify without charge all material
and manufacturing defects within the warranty period. In
the event of a defect arising during the warranty period,
please use the Hotline or service number which was previ-
ously given making reference to the IAN-number (Your
service provider‘s rates apply for calls from landlines of
mobile phones). Wear parts (such as bulbs) and damage
caused by improper handling, non-observance of the
operating instructions or unauthorised interference are
excluded from the warranty. The performance of services
under the warranty does not extend or renew the war-
ranty period. Please read the operating instructions for
this product before you use the device for the first time.

Manufacturer

Wagner Life Design GmbH
Bargkoppelweg 50A
D-22145 Hamburg

Safety

Damage due to failure to comply with these operating
instructions will invalidate the guarantee! We assume no
liability for consequential damage! We assume no liability
for material damage or personal injury due to improper
handling or failure to comply with the safety instructions!

Prevent fire and
injury hazards

Do not cover this product. Excessive heat can result in
a fire.

RISK OF SUFFOCATION! Do not leave the prod-
uct or packaging material lying unattended. Plastic
film or bags, Styrofoam etc. can turn into dangerous
toys for children.

Only use suitable aromatic oil. Pay attention to the
dosage.

Only use tea lights which fit with a max. diameter of
40 mm.

Always let the product cool down completely before
cleaning it or replacing the tea light.

Please only place the product on even, hardwearing
surfaces. The product should be kept a minimum of
1 m from furnishings.

Never leave the product unattended when in operation.

Start-up

Put the metal holder

1

in the small hole of the large

salt crystal stone.

Put the glass bowl

3

on the metal holder

1

.

Fill the bowl

3

until just under the rim with water.

Put 5 or 6 drops of aromatic oil

4

into the water.

Put each tea light

5

in one of the large holes of the

salt crystal stone

2

6

.

Light the tea lights

5

and position the holder

1

with

the bowl

3

over the flame.

Cleaning

Ensure that the products have completely cooled
down before cleaning.

Please only clean the products with a damp cloth.

Remove lime deposits from the the glass bowl with a
vinegar based cleaner.

Salt crystal aroma lamp set

Introduction

Congratulations!
You have purchased a high-quality product. Familiarise
yourself with the product before using it for the first time.
To help you do this, please read the accompanying oper-
ating instructions. Only use the product as described and
for the indicated purpose. Keep these instructions in a
safe place. If passing this product on to a third party
include all documents.

Intended use

This product is not for commercial use, only use in dry
enclosed places. Because the salt crystal extracts moisture
from the air the humidity should not exceed 65% and the
room temperature should not exceed 25°C. Should the
stone be naturally slightly wet when unpacked, please
wipe it dry with a cloth. The product will make the remain-
ing moisture disappear when used.
Please take note: This lamp is not a toy!

Important information about the aromatic oil:
The aromatic oil should gently aromatise the living space.
5 or 6 drops into the water filled glass bowl is enough.
Aromatic oil can be harmful to water organisms and
cause long lasting damage in water habitats.
Orange scent comprises of: DIPENTENE. Limonene,
3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al (cis and trans). Can cause
allergic reactions.

Parts description

1

Metal holder

2

Salt crystal stone - large with hole for metal holder

3

Glass bowl

4

Aromatic oil

5

Tee light

6

Salt crystal stone - small (tea light holder)

Scope of delivery

1 small salt crystal stone
1 large salt crystal stone
2 tea lights
1 bottle of orange scented aromatic oil
1 metal holder
1 glass bowl
1 set of operating instructions

Assistenza

In caso di dubbi o reclami, vi invitiamo a contattare il no-
stro numero verde o il servizio di assistenza (dalla rete
fissa o dal cellulare, in base alla tariffa del vostro gestore).

+49 (0)40 675 88 9427

Si prega di chiamare tenendo come riferimento il vostro
numero IAN.

IAN 94063

Smaltimento

Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici. In-
formarsi presso il comune o l‘amministrazione
cittadina per smaltire gli articoli in maniera

ecocompatibile. Il materiale di imballaggio può essere
gettato nei contenitori locali per il riciclaggio.

Informazioni

Garanzia

L‘acquirente L‘acquirente acquisisce il diritto alla garanzia
di questo prodotto per 36 mesi dalla data di acquisto
dell‘apparecchio. I componenti dell‘apparecchio sono
stati prodotti con cura e sono stati sottoposti a un preciso
controllo di qualità. All’interno del periodo di garanzia
tutti i vizi di materiale e di produzione vengono eliminati
gratuitamente. Nonostante ciò, se durante il periodo di
garanzia si riscontrassero difetti, si prega di rivolgersi al
suddetto numero verde o al servizio di assistenza (dalla
rete mobile o dal cellulare in base alla tariffa del vostro
gestore) fornendo, come riferimento, il codice IAN. Sono
esclusi dalla garanzia danni per uso non appropriato,
mancata osservanza delle istruzioni d‘uso o intervento da
parte di persone non autorizzate come lo sono anche le
parti di consumo (come p.e. le lampadine). Un eventuale
intervento in base al diritto di garanzia non prolunga né
fa riavviare il tempo di garanzia. Prima della messa in fun-
zione del prodotto, si prega di leggere con attenzione le
istruzioni per l‘uso.

Produttore

Wagner Life Design GmbH
Bargkoppelweg 50A
D-22145 Hamburg

Sicurezza

In caso di danni derivati dall‘inosservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale d‘uso, il diritto di garanzia
decade! Si esclude ogni garanzia per danni conseguenti!
Nel caso di danni a cose e persone causati dalla scor-
retta manipolazione o dall’inosservanza delle avvertenze
di sicurezza non ci si assume alcuna responsabilità!

Evitate situazioni pericolose che
possano causare incendi o lesioni

Non coprire il prodotto con oggetti.. Un eccessivo ri-
scaldamento della lampada può provocare un incendio.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO! Non lasciare il
prodotto o l‘imballaggio incustoditi. Le buste e le
pellicole di plastica, i componenti di plastica ecc. pos-
sono essere un giocattolo pericoloso per i bambini.

Usare soltanto oli profumati aromatici. Prestare atten-
zione alla dose.

Utilizzare soltanto candeline adeguate con un
diametro di max. 40 mm.

Fare raffreddare completamente il prodotto prima
della pulizia o della sostituzione della candela.

Porre il prodotto solo su superfici lisce e non partico-
larmente delicate. Mantenere una distanza minima di
1 m dagli altri oggetti di arredamento.

Non lasciare la lampada in funzione incustodita.

Messa in funzione

Inserire il supporto di metallo

1

nel piccolo foro

della pietra in cristalli di sale grande.

Mettere il contenitore di vetro

3

sul supporto di

metallo

1

.

Riempire la ciotola d‘acqua

3

quasi sotto il bordo.

Versare 5-6 gocce di olio aromatico

4

in acqua.

Mettere una candelina

5

nei fori grandi della pietra

in cristalli di sale

2

6

.

Accendere le candeline

5

e posizionare il conteni-

tore

3

con il supporto

1

sulla fiamma.

Pulizia

Si prega di verificare che i prodotti siano stati raffred-
dati completamente.

Pulire i prodotti soltanto con un panno umido.

Si possono rimuovere i residui di calcare nel conteni-
tore di vetro con un detergente all‘aceto.

Diffusore di essenze ai cristalli di sale

Introduzione

Congratulazioni!
Acquistando questo articolo avete scelto un prodotto di alta
qualità. Prima della prima messa in funzione, acquisire di-
mestichezza con il prodotto. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni d‘uso. Utilizzare il prodotto soltanto come descritto
ed esclusivamente per gli scopi designati. Conservare
bene queste istruzioni. Consegnate altrettanto tutte le do-
cumentazioni su questo prodotto quando lo date a terzi.

Utilizzo secondo la destinazione d’uso

Il presente prodotto è destinato soltanto all‘uso domestico
e deve essere posto in un ambiente chiuso e asciutto. Poi-
ché i cristalli di sale attirano l‘umidità dell‘aria, l‘umidità
non dovrebbe comunque essere superiore al 65 % e la
temperatura ambiente non deve superare i 25°C. Se la
pietra, durante il disimballaggio, presentasse un certo tasso
di umidità, si prega di asciugarla con un panno. Durante
l‘uso, l‘umidità restante sparisce.

Nota: la lampada non

è un giocattolo!

Informazioni importanti in merito agli oli
profumati aromatici:
Gli oli profumati aromatici devono aromatizzare lievemente
l‘aria della stanza. Bastano 5-6 gocce nel contenitore di
vetro riempito d‘acqua. Gli oli profumati aromatici possono
essere dannosi per gli organismi acquatici e possono cau-
sare danni se messi in acqua a lungo.
Il profumo all‘arancia contiene: DIPENTENE, limonenen,
3,7 dimetil -2,6 - octadien - 1- ol (cis e trans). Questo può
provocare reazioni allergiche.

Descrizione dei componenti

1

Supporto di metallo

2

Pietra in cristalli di sale grande con foro per il

supporto di metallo

3

Contenitore di vetro

4

Olio profumato aromatico

5

Candelina

6

Pietra in cristalli di sale, piccola (portacandele)

Contenuto della confezione

1 Pietra in cristalli di sale piccola
1 Pietra in cristalli di sale grande
2 Candeline
1 Bottiglietta di olio aromatico profumato all‘arancia
1 Supporto di metallo
1 Contenitore di vetro
1 Manuale di istruzioni

IT/CH/MT

IT/CH/MT

IT/CH/MT

FR/CH

FR/CH

FR/CH

La durée de garantie n’est aucunement prolongée ou
renouvelée par une prestation de garantie. Avant la mise
en service de ce produit, lire attentivement le mode
d‘emploi.

Fabricant

Wagner Life Design GmbH
Bargkoppelweg 50A
D-22145 Hambourg

Nettoyage

Vérifiez avant que les produits ont entièrement refroidi.

Nettoyez uniquement les produits avec un chiffon humide.

Il est possible de nettoyer les bords entartrés de la
coupelle en verre avec un nettoyant au vinaigre.

Service après-vente

En cas de questions ou de réclamations, veuillez compo-
ser le numéro de hotline ou de service après-vente indiqué
ci-dessous (depuis un fixe ou un portable, au tarif corres-
pondant de votre fournisseur).

+800 789 45678

Veuillez préparer le numéro IAN.

IAN 94063

Mise au rebut

Ne pas jeter le produit dans les ordures
ménagères. Informez-vous auprès de votre
commune ou de votre municipalité des possibi-

lités de mise au rebut correcte et respectueuses de l‘en-
vironnement. Le matériel d‘emballage peut être jeté dans
les poubelles locales de recyclage.

Informations

Garantie

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le
vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et
des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles L211-4 et suivants du Code de la consommation
et aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Vous bénéficiez d’une garantie de 36 mois à partir de la
date d’achat de ce produit. Cet appareil et ses compo-
sants ont été fabriqués avec soin et soumis à un contrôle
qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous
réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de
fabrication. Si toutefois une vous constatez des défauts
pendant la durée de la garantie, veuillez vous adresser à
la hotline ou au numéro de service après-vente indiqué
ci-dessus (depuis un fixe ou un portable, aux tarifs respec-
tifs de votre fournisseur) en indiquant le numéro IAN.
La garantie exclut les dommages dus à une manipulation
incorrecte, au non-respect des instructions du mode
d’emploi ou à une intervention par une personne non
autorisée, ainsi que les pièces d’usure (par ex, ampoule).

1 coupelle en verre
1 mode d‘emploi

Sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de
dommages résultant du non-respect du présent mode
d’emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour
les dommages indirects ! De même, toute responsabilité
est déclinée pour les dommages matériels ou corporels
causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect
des consignes de sécurité !

Prévention de risque d‘incendies
et de blessures

Ne pas recouvrir le produit avec d‘autres objets. Un dé-
gagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

RISQUE D‘ÉTOUFFEMENT ! Ne laissez pas le
produit ou le matériel d‘emballage traîner sans sur-
veillance. Les films et les sachets en plastique, les élé-
ments en matières synthétiques, etc. peuvent devenir
des jouets dangereux dans les mains des enfants.

Utilisez uniquement des huiles parfumées adaptées.
Faites attention au dosage.

Utilisez uniquement des bougies chauffe-plat ad-
aptées avec un diamètre max. de 40 mm.

Laissez toujours refroidir le produit entièrement avant
de le nettoyer ou de changer la bougie chauffe-plat.

Placez uniquement le produit sur des surfaces lisses et
non fragiles. Il faut pour cela respecter une distance
minimale de 1 m avec les autres objets d‘aménagement.

Ne laissez jamais le produit fonctionner sans surveil-
lance.

Mise en service

Placez le support métallique

1

dans le petit alésage

de la grande pierre en cristaux de sel.

Placez la coupelle en verre

3

sur le support métalli-

que

1

.

Remplissez la coupelle

3

presque jusqu‘au bord

avec de l‘eau.

Versez 5 à 6 gouttes d‘huile parfumée

4

dans de l‘eau.

Insérez respectivement une bougie chauffe-plat

5

dans les grands alésages des pierres en cristaux de
sel

2

6

.

Allumez-les bougies chauffe-plat

5

et positionnez la

coupelle

3

avec le support

1

au-dessus de la

flamme.

Set de lampes aromatiques aux

cristaux de sel

Introduction

Félicitations !
Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant
la première mise en service, vous devez vous familiariser
avec toutes les fonctions du produit. Lisez pour cela le
mode d’emploi ci-après. Utilisez ce produit uniquement
conformément aux instructions et dans les domaines d’ap-
plication spécifiés. Soigneusement conserver ces instruc-
tions. Remettez tous les documents lors de la cession du
produit à une tierce personne.

Utilisation conforme

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation privée
dans des espaces secs et fermés. Étant donné que les
cristaux de sel absorbent l‘humidité de l‘air de la pièce,
l‘humidité de l‘air ne doit pas être de plus de 65 % et la
température de la pièce ne doit pas dépasser si possible
25°C. Si, au déballage, la pierre était par nature un peu
humide, séchez-la avec un chiffon. À l‘utilisation du pro-
duit, l‘humidité résiduelle disparaît d‘elle-même.
Veuillez noter : La lampe n’est pas un jouet !

Informations importantes sur les huiles parfumées :
L‘objectif des huiles parfumées est de parfumer légèrement
l‘air de vos pièces. Il suffit de verser 5 à 6 gouttes dans la
coupelle en verre remplie d‘eau. Les huiles parfumées
peuvent être nocives pour les organismes aquatiques et
causer des dommages durables dans les cours d‘eau.
Le parfum orange contient : DIPENTÈNE, limonène,
3,7-diméthyl-2,6-octadien-1-al (cis et trans). Il peut provo-
quer des réactions allergiques.

Descriptif des pièces

1

Support métallique

2

Pierre en cristaux de sel grande avec alésage

pour le support métallique

3

Coupelle en verre

4

Huile parfumée

5

Bougie chauffe-plat

6

Pierre en cristaux de sel petite (support à bougie

chauffe-plat)

Contenu de la livraison

1 pierre en cristaux de sel petite
1 pierre en cristaux de sel grande
2 bougies chauffe-plat
1 petite bouteille d‘huile parfumée à l‘orange
1 support métallique

Kalkränder in der Glasschale lassen sich mit Essigrei-
niger entfernen.

Service

Bei Fragen oder Reklamationen wählen Sie bitte unsere
unten angegebene Hotline- oder Servicenummer (vom
Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechen-
den Tarif Ihres Anbieters).

+49 (0)40 675 88 9427

Bitte halten Sie Ihre IAN-Nummer bereit.

IAN 94063

Entsorgung

Werfen Sie die Produkte nicht in den Hausmüll.
Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ge-
meinde nach einer entsprechend umwelt- und

sachgerechten Entsorgung. Das Verpackungsmaterial
kann in den örtlichen Recyclingbehälter gegeben werden.

Informationen

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Produkt
36 Monate Garantie. Das Produkt und seine Komponenten
wurden sorgfältig produziert und einer genauen Qualitäts-
kontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben
wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten
sich dennoch während der Garantiezeit Mängel heraus-
stellen, wenden Sie sich bitte an die zuvor aufgeführte
Hotline oder Service-Nummer (Vom Festnetz oder Mobil-
telefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif Ihres Anbie-
ters) unter Angabe der IAN-Nummer. Von der Garantie
ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße
Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Ver-
schleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleis-
tung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes sorgfäl-
tig diese Bedienungsanleitung.

Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Bargkoppelweg 50A
D-22145 Hamburg

Sicherheit

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungs-
anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße
Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Vermeiden Sie Brand- und
Verletzungsgefahr

Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab.
Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandent-
wicklung führen.

ERSTICKUNGSGEFAHR! Lassen Sie das Produkt
oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastik-
folien / -tüten, Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder
zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Verwenden Sie nur geeignete Aroma-Duftöle. Achten
Sie auf die Dosierung.

Verwenden Sie nur passende Teelichter mit max.
40 mm Durchmesser.

Lassen Sie das Produkt immer ganz auskühlen, bevor
Sie es reinigen oder das Teelicht wechseln.

Stellen Sie das Produkt bitte nur auf glatte und unemp-
findliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestab-
stand von 1m zu anderen Einrichtungsgegenständen
eingehalten werden.

Lassen Sie das Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Metallhalter

1

in die kleine Bohrung

des großen Salzkristallsteins.

Legen Sie die Glasschale

3

auf den Metallhalter

1

.

Füllen Sie die Schale

3

bis kurz unter den Rand mit

Wasser.

Geben Sie 5 bis 6 Tropfen Aroma-Duftöl

4

ins Wasser.

Legen Sie je ein Teelicht

5

in die großen Bohrungen

der Salzkristallsteine

2

6

.

Zünden Sie die Teelichter

5

an und positionieren Sie

die Schale

3

mit dem Halter

1

über der Flamme.

Reinigung

Beachten Sie, dass die Produkte vorher vollständig
ausgekühlt sind.

Bitte reinigen Sie die Produkte nur mit einem feuchten
Tuch.

Salzkristall-Aromalampenset

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt
entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme
mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die
nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen
Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des
Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur nur für den privaten Hausgebrauch
in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Da
Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die
Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% und die Raumtemperatur
möglichst nicht mehr als 25°C betragen. Sollte der Stein
beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen
Sie ihn bitte mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des
Produkts verschwindet die restliche Feuchtigkeit von selbst.
Bitte beachten Sie: Die Leuchte ist kein Spielzeug!

Wichtige Information zu den Aroma-Duftölen:
Aroma-Duftöle sollen die Luft des Wohnraums sanft aro-
matisieren. Es genügen 5 bis 6 Tropfen in die mit Wasser
gefüllte Glasschale. Aroma-Duftöle können schädlich für
Wasserorganismen sein und in Gewässern für längere
Zeit Schaden verursachen.
Orangenduft enthält: DIPENTEN, Limonen, 3,7-Dimethyl-
2,6-octadien-1-al (cis und trans). Er kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Teilebeschreibung

1

Metallhalter

2

Salzkristallstein groß mit Bohrung für Metallhalter

3

Glasschale

4

Aroma-Duftöl

5

Teelicht

6

Salzkristallstein klein (Teelichthalter)

Lieferumfang

1 Salzkristallstein klein
1 Salzkristallstein groß
2 Teelichter
1 Fläschchen Aromaöl mit Orangenduft
1 Metallhalter
1 Glasschale
1 Bedienungsanleitung

A

1

B

3

C

4

D

5

2

6

SALZKRISTALL-AROMALAMPENSET

IAN 94063

SALZKRISTALL-AROMALAMPENSET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

SET DE LAMPES AROMATIQUES AUX

CRISTAUX DE SEL

Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité

DIFFUSORE DI ESSENZE AI CRISTALLI DI SALE

Indicazioni per l’uso e per la sicurezza

SALT CRYSTAL AROMA LAMP SET

Operation and Safety Notes

AROMALAMPA I SALTKRISTALL

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

SUOLAKRISTALLI-TUOKSULYHTYSARJA

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

KOMPLET IZPARILNIKA IZ SOLNIH KRISTALOV

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

SADA SOLNÝCH AROMALAMP

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SÚPRAVA LÁMP NA ÉTERICKÝ OLEJ ZO

SOĽNÉHO KRYŠTÁLU

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

Advertising