Sony D-NF007 Manuale d'uso

Fm/am portable cd player, D-nf007, Nederlands

Advertising
background image

D-NF007_2-649-856-21(1)_NL.IT.PT.SE.FI

FM/AM

Portable CD Player

Gebruiksaanwijzing / Instruzioni per l’uso / Manual de instruções /
Bruksanvisning / Käyttöohjeet

2-649-856-

21 (1)

©2005 Sony Corporation Printed in China

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.

is a trademark of Sony Corporation.

Printed on 100 % recycled

paper using VOC (Volatile

Organic Compound)-free

vegetable oil based ink.

PRESET LOCAL MONO

Geluidsstand

Modo audio

Modo de som

Tracknummer/voorinstelnummer

Numero di brano/Numero di preselezione

Número da faixa/Número programado
Speelduur/frequentie

Tempo di riproduzione/Frequenza

Tempo de reprodução/Frequência

MONO

*De toets is voorzien van een voelstip. / Il tasto dispone di un punto tattile. / O botão tem um ponto em relevo.

Display / Display / Visor

*(afspelen/onderbreken)

(riproduzione/pausa)

(reproduzir/pausa) / ENTER

DC IN 4.5 V

 (hoofdtelefoon) aansluiting

Presa  (cuffie)

Tomada  (auscultadores)

 (stoppen) (arresto)

(parar)•RADIO OFF

HOLD (achterkant) (parte posteriore)

(parte posterior)

VOL +*/–

naar een stopcontact

a una presa di rete CA

a uma tomada de CA

Netspanningsadapter/Alimentatore CA/

Transformador de CA

Hoofdtelefoon

Cuffie

Auscultadores

SOUND/AVLS

/•

(groep) (gruppo)

(grupo) –/+•TUNE –/+

P MODE/

OPEN

RADIO ON/BAND

LOCAL

Groepsaanduiding

Indicatore di gruppo

Indicador de grupo

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van
brand of een electrische schok te verlagen.

Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.

Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen

van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn,

enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u

geen voorwerpen met een vloeistof erin , zoals een bloemenvaas, op

het apparaat zetten.

In sommige landen gelden wettelijke voorschriften met betrekking

tot de afvoer van de batterij waarmee dit toestel wordt gevoed.

Raadpleeg hiervoor de lokale instanties.

De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar
dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in
EER (Europese Economische Ruimte).

Verwijdering van oude elektrische en elektronische

apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere

Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking

wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: hoofdtelefoon

Discs die op deze CD-speler

kunnen worden afgespeeld

• Audio-CD’s

(CD’s in CD-DA-indeling)

• MP3-CD’s

(CD-R/CD-RW waarop audiogegevens,

gecomprimeerd in de MP3-indeling, zijn opgenomen)*
* Alleen discs met de indeling ISO 9660 Level 1/2 en de extensie-

indeling Joliet kunnen worden afgespeeld.

Deze CD-speler kan de volgende bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties afspelen. Tevens kunnen VBR-bestanden
(Variable Bit Rate) worden afgespeeld.

Bitsnelheden

Bemonsterings-

frequenties

MPEG-1 Layer3

32 – 320 kbps

32/44,1/48 kHz

MPEG-2 Layer3

8 – 160 kbps

16/22,05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kbps

8/11,025/12 kHz

MP3-CD’s

Het aantal bruikbare groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 256
• Maximumaantal bestanden: 512

Afspeelvolgorde

De afspeelvolgorde is afhankelijk van de manier waarop u MP3-

bestanden op de disc hebt opgenomen. In het volgende voorbeeld

worden bestanden afgespeeld van

1

tot en met

7

.

MP3

Groep

Bestand

(Maximumaantal directory-niveaus: 8)

Opmerkingen

• Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en/of de staat van het

opnameapparaat, kan het enige tijd duren voordat het afspelen
wordt gestart. Het is ook mogelijk dat het afspelen helemaal niet
wordt gestart.

• Sla op een disc met MP3-bestanden geen bestanden met andere

indelingen op en maak geen onnodige mappen.

• Voeg altijd de bestandsextensie "mp3" toe aan de bestandsnaam.

Als u de extensie "mp3" toevoegt aan een ander bestand dan een
MP3-bestand, herkent de speler het bestand echter niet goed.

• Bij het comprimeren van een bron in een MP3-bestand, kunt u

de compressieparameters het beste instellen op "44,1 kHz", "128
kbps" en "Constant Bit Rate".

• Als u met maximale capaciteit wilt opnemen, moet u de

schrijfsoftware instellen op “halting of writing”.

D-NF007

GROUP
MP3-aanduiding

Indicatore MP3

Indicador de MP3
Afspeelstand

Modo di riproduzione

Modo de reprodução
Resterende batterijduur

Capacità residua delle pile

Indicação de carga residual

PRESET
Band

Banda

Banda

Stroombronnen

De batterijen (niet bijgeleverd) gebruiken

1 Verschuif OPEN om het deksel van de speler te openen. Open

vervolgens het deksel van de batterijhouder in de CD-speler.

2 Plaats twee LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) waarbij u 

laat samenvallen met de bijbehorende afbeelding in de CD-

speler. Sluit vervolgens het deksel tot dit vastklikt. Plaats eerst
de

-pool in het vak (voor beide batterijen).

Levensduur van de batterij* (uren bij benadering)

(Als de CD-speler op een vlakke en stabiele ondergrond staat.)

De speelduur is afhankelijk van de manier waarop u de CD-speler
gebruikt.

Bij gebruik van twee Sony-alkalinebatterijen LR6 (SG)

(gefabriceerd in Japan)

G-PROTECTION

G-on

G-off

Audio-CD

16

11

MP3-CD (opgenomen met 128 kbps)

23

23

RADIO ON

35

* Gemeten volgens de JEITA-norm (Japan Electronics and

Information Technology Industries Association).

• De indicatorsegmenten van

geven de resterende

batterijlading bij benadering aan. Eén segment duidt niet altijd
een vierde van de batterijlading aan.

De netspanningsadapter gebruiken

Sluit de netspanningsadapter aan, zoals in de afbeelding wordt
aangegeven.

Een CD afspelen

1 Verschuif OPEN om het deksel te openen en plaats de CD op de

draaipen. Sluit het deksel.

2 Druk op .

Als u vanaf de eerste track wilt afspelen, houdt u

 ingedrukt tot

het afspelen wordt gestart terwijl de CD-speler in de stopstand staat.
Wilt u doorgaan naar de volgende/vorige groepen*, dan drukt u
eerst op GROUP en vervolgens op

+ of

–.

*Alleen MP3-CD

• U kunt met deze CD-speler CD-R’s/CD-RW’s afspelen die

zijn opgenomen met de indeling Compact Disc Digital Audio

(audio-CD). De afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,

afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de status van het

opnameapparaat.

• Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die

voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben

platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die

zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën.

Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet

voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product

kunnen worden afgespeeld.

• Afhankelijk van de CD kan deze speler een totaalaantal

bestanden weergeven waarin zowel afspeelbare als niet-

afspeelbare bestanden zijn opgenomen. Aangezien de speler

echter de niet-afspeelbare bestanden automatisch overslaat,
worden alleen de afspeelbare bestanden afgespeeld.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant

DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal

audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal

niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste
weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Digitale MEGA BASS-functie

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SOUND/AVLS om

"SND 1" of "SND 2" te selecteren.

Wordt het geluid vervormd, dan moet u het volume lager zetten.

Terwijl u naar de radio luistert, is deze functie niet beschikbaar.

AVLS-functie*

*Automatic Volume Limiter System

Houd SOUND/AVLS ingedrukt.

Als "AVLS" drie keer knippert, is de functie ingeschakeld.

Knippert "AVLS" één keer, dan is de functie uitgeschakeld.

U kunt deze functie ook gebruiken terwijl u naar de radio luistert.

AMS*/zoekfunctie

*Automatic Music Sensor

Naar het begin van de vorige/huidige/volgende/daaropvolgende

track(s) gaan: druk herhaaldelijk op

/.

Snel vooruit-/terugspoelen: houd

/ ingedrukt.

Afspeelstanden

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op P MODE/

:

geen aanduiding (normaal afspelen)

 "

(groep afspelen)"*

 "1" (één track afspelen)  "SHUF" (in willekeurige volgorde

afspelen)
Als u de geselecteerde afspeelstand wilt herhalen, houdt u
P MODE/

ingedrukt tot "

" wordt weergegeven.

* Alle bestanden in de geselecteerde groep worden één keer afgespeeld.

Alleen MP3-CD.

G-PROTECTION-functie

De functie biedt beveiliging tegen het overslaan van geluid bij
actief gebruik.*
De standaardinstelling is "G-on". Als u "G-off" wilt selecteren,
drukt u op

 terwijl u  in de stopstand ingedrukt houdt.

Selecteer "G-off" voor CD-geluid van hoge kwaliteit.

* Geluid kan overslaan: als de CD-speler doorlopend wordt

blootgesteld aan sterkere schokken dan verwacht; als er een

vuile of gekraste CD wordt afgespeeld; als u CD-R’s/CD-RW’s

van slechte kwaliteit gebruikt; of als er een probleem is met het
opnameapparaat of de software.

De radio beluisteren

1 Druk op RADIO ON/BAND om de radio in te schakelen.

Als "PRESET" in het display wordt weergegeven, drukt u op
P MODE/

tot "PRESET" uit het display verdwijnt.

2 Druk op RADIO ON/BAND tot de gewenste band wordt

weergegeven.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het display als volgt gewijzigd:

FM

AM

3 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op de gewenste zender

en pas het volume aan.

De radio uitschakelen

Druk op

• RADIO OFF.

Snel afstemmen op een zender

Houd TUNE + of – in stap 3 ingedrukt tot de cijfers voor de
frequentie veranderen in het display. De CD-speler controleert
automatisch de radiofrequenties en stopt als een duidelijke zender
wordt gevonden.

De ontvangst van uitzendingen verbeteren

Voor FM rolt u het hoofdtelefoonsnoer uit.

Hoofdtelefoon

Voor AM moet u de positie van de CD-speler aanpassen.

Opmerking

Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de

 aansluiting van de CD-

speler. Het hoofdtelefoonsnoer functioneert als FM-antenne.

Als de FM-uitzending moeilijk hoorbaar is

wegens storing door sterke radiogolven

1 Druk op SOUND/AVLS terwijl u naar de FM-uitzending luistert.

"LOCAL" gaat knipperen.

2 Druk op /ENTER binnen 10 seconden nadat u de vorige

bewerking hebt uitgevoerd.*
"LOCAL" houdt op met knipperen.
* Als "LOCAL" uit het display verdwijnt, begint u opnieuw

vanaf stap 1.

Als u de instelling LOCAL wilt annuleren, drukt u op SOUND/
AVLS. Druk vervolgens op

/ENTER tot "LOCAL" uit het

display verdwijnt.

Als de FM-uitzending moeilijk hoorbaar is

wegens slechte ontvangst

1 Druk op SOUND/AVLS terwijl u naar de FM-uitzending luistert.

"LOCAL" gaat knipperen.

2 Druk nogmaals op SOUND/AVLS.

"MONO" gaat knipperen.

3 Druk op /ENTER binnen 10 seconden nadat u de vorige

bewerking hebt uitgevoerd.*
"MONO" houdt op met knipperen.

* Als "MONO" uit het display verdwijnt, begint u opnieuw vanaf

stap 1.

Als u de instelling MONO wilt annuleren, drukt u twee keer op
SOUND/AVLS. Druk vervolgens op

/ENTER tot "MONO" uit

het display verdwijnt.

Radiozenders vooraf instellen

U kunt maximaal 30 zenders vooraf instellen: 20 voor FM en 10
voor AM.
1 Terwijl u naar de radio luistert, drukt u op P MODE/

om de

voorinstelmodus te openen.
"PRESET" wordt in het display weergegeven.

2 Druk herhaaldelijk op TUNE + of – tot het gewenste

voorinstelnummer in het display wordt weergegeven.

3 Houd P MODE/

ingedrukt tot "PRESET" gaat knipperen in

het display.
Vanaf deze stap moet u elke volgende bewerking starten binnen
30 seconden nadat u de vorige bewerking hebt uitgevoerd. Als
"PRESET" ophoudt met knipperen, begint u opnieuw vanaf stap 3.

4 Druk herhaaldelijk op TUNE + of – om af te stemmen op de

gewenste zender.

5 Druk op /ENTER.

Alle voorkeurzenders annuleren

1 Terwijl de radio is uitgeschakeld en het afspelen van CD’s is

gestopt, drukt u op RADIO ON/BAND terwijl u

 ingedrukt

houdt.
"CLEAr" gaat knipperen.

2 Druk op /ENTER.

Voorkeurzenders

beluisteren

1 Druk op RADIO ON/BAND om de band te selecteren.
2 Als "PRESET" niet in het display wordt weergegeven, drukt u

op P MODE/

om de voorinstelmodus te openen.

"PRESET" wordt in het display weergegeven.

3 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op een opgeslagen zender.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof in de CD-speler

terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en

laat het toestel eerst door een deskundige nakijken alvorens het

weer in gebruik te nemen.

• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 4.5 V (externe

voedingsingang) aansluiting.

Betreffende de spanningsbronnen

• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer de CD-speler langere

tijd niet wordt gebruikt.

Betreffende de netspanningsadapter

• Gebruik alleen de bijgeleverde

netspanningsadapter. Als er geen

netspanningsadapter bij de speler wordt

geleverd, gebruikt u de netspanningsadapter

AC-E45HG*. Gebruik geen andere

netspanningsadapter. Dit kan een storing

veroorzaken.

* Niet beschikbaar in Australië en bepaalde

andere gebieden. Raadpleeg de handelaar

voor meer informatie.

Polariteit van de

aansluiting

• Raak de netspanningsadapter niet aan met natte handen.

• Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk

stopcontact. Als u een afwijking van de netspanningsadapter

waarneemt, moet u deze onmiddellijk uit het stopcontact halen.

Droge batterijen

• Gooi geen batterijen in het vuur.

• Draag geen batterijen samen met muntstukken of andere metalen

voorwerpen. Wanneer de plus- en minpolen van de batterij per

ongeluk in contact komen met metalen voorwerpen kan warmte

worden geproduceerd.

• Meng geen nieuwe batterijen met oude batterijen.

• Gebruik geen verschillende types batterijen samen.

• Verwijder de batterijen wanneer u ze gedurende lange tijd niet

gebruikt.

• Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan de batterijhouder

helemaal schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af.

Betreffende de CD-speler

• Houd de lens van de CD-speler schoon en raak ze niet aan. Als

u dit toch doet, kan de lens beschadigd en de werking van het

toestel verstoord raken.

• Plaats geen zware voorwerpen op de CD-speler. De CD-speler en

de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.

• Zet de CD-speler niet in de buurt van warmtebronnen of op

een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht,

overmatige hoeveelheden stof of zand, vocht, regen, mechanische

schokken, oneffenheden of in een auto met gesloten ruiten.

• Als de CD-speler de radio- of televisie-ontvangst stoort, moet u

de speler uitzetten en verder van de radio of de televisie af zetten.

• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart, vierkant, ster) kunnen

niet met deze CD-speler worden afgespeeld. Indien u dat toch

doet, kan de CD-speler worden beschadigd. Gebruik dergelijke
discs niet.

Betreffende de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig

bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke

verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het

kan bovendien gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te

beluisteren als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.

Let altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet
eventueel het toestel uit.

Voorkom oorletsel

Zet de muziek in de hoofdtelefoon niet te hard. Oorspecialisten

adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren

van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan
het volume omlaag of zet het toestel uit.

Houd rekening met anderen

Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden

van buitenaf nog steeds horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.

De aansluitingen reinigen

Als de aansluitingen vuil worden, kunt u geen geluid meer horen.
Reinig de aansluitingen regelmatig met een droge, zachte doek.

Verhelpen van storingen

Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles

blijft optreden, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Sony-
handelaar.

"

Hold" verschijnt in het display als u op een toets drukt en de

CD wordt niet afgespeeld.

 De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar terug.

Het volume wordt niet verhoogd, zelfs niet als u herhaaldelijk

op VOL + drukt.

 Houd SOUND/AVLS ingedrukt tot "AVLS" één keer knippert en

u de AVLS-functie kunt annuleren.

De CD-speler functioneert niet goed.

 Er is vocht gecondenseerd. Laat de speler enige uren staan tot het

vocht is verdampt.

Hoewel het bestandsnummer wordt weergegeven, slaat de

speler het bestand over en speelt het niet af.

 Er is een bestand op de CD opgenomen met een indeling die niet

op deze speler kan worden afgespeeld.

Technische gegevens

CD-speler

Systeem

Compact disc digitaal audiosysteem

Laserdiode-eigenschappen

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW (Deze waarde voor het

uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een opening van 7 mm).

Radio

Frequentiebereik

FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz

Antennes

FM: hoofdtelefoonsnoer als antenne
AM: ingebouwde ferrietstaafantenne

Algemeen

Voeding

• Twee LR6 (AA) batterijen: 1,5 V DC × 2
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V aansluiting):
220 V, 50 Hz (Model voor China)
120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en

bedieningselementen)

Ongeveer 139,8 Ч 28,8 Ч 139,8 mm

Gewicht (zonder accessoires)

Ong. 219 g

Gebruikstemperatuur

5

°C - 35°C

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt
onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.

Bijgeleverde accessoires

Netspanningsadapter (1) (niet geleverd bij het model voor het
Verenigd Koninkrijk)
Hoofdtelefoon (1)

Italiano

Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in

conformità all’art. 2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre
questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.

Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, come una
libreria o un mobiletto.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la

ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e
non mettere le candele accese sull’apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere
sull’apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

In alcuni paesi potrebbero essere in vigore norme specifiche per

lo smaltimento delle batterie utilizzate per alimentare questo
apparecchio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

La validità del contrassegno CE è limitata solo ai paesi in cui

è legalmente in vigore, principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine

vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in

altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione

indica che il prodotto non deve essere considerato

come un normale rifiuto domestico, ma deve invece

essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato

per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito

correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali

conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che

potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo

prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
Applicabile ai seguenti accessori: cuffie

Dischi riproducibili con il

presente lettore CD

• CD audio

(CD formato CD-DA)

• CD MP3

(CD-R/CD-RW su cui sono registrati dati audio

compressi nel formato MP3)*
* È possibile riprodurre solo dischi con estensione di formato ISO

9660 Livello 1/2 e Joliet.

Di seguito sono indicate le velocità bit e le frequenze di campionamento
riproducibili mediante il presente lettore CD. È inoltre possibile
riprodurre file VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile).

Velocità bit

Frequenze di

campionamento

MPEG-1 Layer3

32 – 320 kbps

32/44,1/48 kHz

MPEG-2 Layer3

8 – 160 kbps

16/22,05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer3

8 – 160 kbps

8/11,025/12 kHz

CD MP3

Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 256
• Numero massimo di file: 512

Ordine di riproduzione

L’ordine di riproduzione potrebbe variare in base al metodo
impiegato per la registrazione dei file MP3 sul disco. Nel seguente
esempio, i file sono riprodotti nell’ordine da

1

a

7

.

MP3

Gruppo

File

(Numero massimo di livelli di directory: 8)

Note

• In base alla qualità del disco e/o delle condizioni del dispositivo

di registrazione, potrebbero trascorrere alcuni istanti prima
che la riproduzione venga avviata. È inoltre possibile che la
riproduzione non venga affatto avviata.

• Sui dischi contenenti file MP3, non salvare file in altri formati e

non creare cartelle che non siano necessarie.

• Accertarsi di aggiungere l’estensione “mp3” al nome del file.

Tuttavia, aggiungendo l’estensione “mp3” ad un file diverso da
MP3, il lettore non sarà in grado di riconoscerlo correttamente.

• Per comprimere una sorgente in un file MP3, si consiglia di

impostare i parametri di compressione su “44,1 kHz”, “128 kbps”
e “Velocità bit costante”.

• Per eseguire la registrazione fino alla capacità massima, impostare

il software di scrittura su “halting of writing”.

Fonti di alimentazione

Per utilizzare le pile (non in dotazione)

1 Fare scorrere OPEN per aprire il coperchio del lettore, quindi

aprire il coperchio dello scomparto pile all’interno del lettore CD.

2 Inserire due pile alcaline LR6 (formato AA) facendo

corrispondere il simbolo

 al diagramma all’interno del lettore

CD, quindi chiudere il coperchio finché non scatta in posizione.
Inserire prima l’estremità

 di entrambe le pile.

Durata delle pile* (ore approssimative)

La durata indicata si riferisce all’uso del lettore CD su una
superficie piatta e stabile.
Il tempo di riproduzione varia in base al modo in cui il lettore CD
viene utilizzato.

Se vengono utilizzate due pile alcaline Sony LR6 (SG)

(prodotte in Giappone)

G-PROTECTION

G-on G-off

CD audio

16

11

CD MP3 (registrato a 128 kbps)

23

23

RADIO ON

35

* Valori misurati in base agli standard JEITA (Japan Electronics and

Information Technology Industries Association).

• Le barre dell’indicatore

mostrano solo indicativamente la

capacità residua delle pile. Ogni barra non indica necessariamente
un quarto della carica delle pile.

Per utilizzare l’alimentatore CA

Collegare l’alimentatore CA come illustrato.

Riproduzione di un CD

1 Fare scorrere OPEN per aprire il coperchio, quindi inserire il CD

sul perno e richiudere il coperchio.

2 Premere .

Per avviare la riproduzione dal primo brano, tenere premuto

 con il lettore nel modo di arresto finché la riproduzione non
viene avviata.
Per passare ai gruppi* successivi/precedenti, premere prima
GROUP, quindi premere

+ o

–.

*Solo CD MP3
• Il presente lettore CD è in grado di riprodurre CD-R/CD-RW

registrati nel formato Compact Disc Digital Audio (CD audio),
tuttavia la capacità di riproduzione può variare a seconda
della qualità del disco e delle condizioni dell’apparecchio di
registrazione.

• Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi

conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune
case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi
musicali codificati mediante le tecnologie di protezione del
copyright. Si noti che alcuni di tali dischi non sono conformi
allo standard CD e pertanto, potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.

• A seconda del CD, è possibile che il presente lettore visualizzi

un numero totale di file comprendente sia i file riproducibili
che quelli non riproducibili. Tuttavia, poiché il lettore salta
automaticamente i file non riproducibili, verranno riprodotti
solo quelli riproducibili.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su
DVD su un lato e materiale audio digitale sull’altro. Tuttavia, poiché
il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact
Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Funzione MEGA BASS digitale

Durante la riproduzione, premere più volte SOUND/AVLS per
selezionare “SND 1” o “SND 2”.
Se l’audio risulta distorto, abbassare il volume.

Durante l’ascolto della radio, questa funzione è disattivata.

Funzione AVLS*

*Automatic Volume Limiter System, sistema di

limitazione automatica del volume

Tenere premuto SOUND/AVLS.
Se “AVLS” lampeggia tre volte, significa che la funzione è attivata.
Se “AVLS” lampeggia una volta, significa che la funzione è disattivata.

Questa funzione può essere utilizzata anche durante l’ascolto della
radio.

Funzione AMS*/di ricerca

*Automatic Music Sensor, sensore musicale automatico

Per individuare l’inizio del brano precedente/corrente/successivo,
premere più volte

/.

Per ricercare rapidamente all’indietro/in avanti, tenere premuto

/.

Funzione relativa ai modi di riproduzione

Durante la riproduzione, premere più volte P MODE/

:

nessuna indicazione (riproduzione normale)

 “

(riproduzione

di gruppi)”*

 “1”(riproduzione di un singolo brano) 

“SHUF”(riproduzione in ordine casuale)
Per ripetere il modo di riproduzione selezionato, tenere premuto
P MODE/

finché non viene visualizzato “

”.

* Tutti i file del gruppo selezionato vengono riprodotti una volta.

Solo CD MP3.

Funzione G-PROTECTION

Questa funzione consente di ottenere un’adeguata protezione da
salti nell’audio durante l’uso in movimento.*
L’impostazione predefinita è “G-on”. Per selezionare “G-off”,
premere

 e contemporaneamente  durante il modo di arresto.

Per usufruire di un’elevata qualità audio, impostare su “G-off”.
* È possibile che l’audio salti se il lettore CD viene sottoposto a urti

continui più forti del previsto; se viene riprodotto un CD sporco o
graffiato; se vengono utilizzati CD-R/CD-RW di qualità scadente
oppure se vi sono problemi con il dispositivo di registrazione o
con il software applicativo.

Ascolto della radio

1 Premere RADIO ON/BAND per attivare la radio.

Se sul display viene visualizzato “PRESET”, premere P MODE/

per fare scomparire “PRESET” dal display.

2 Premere RADIO ON/BAND fino a quando la banda desiderata

non viene visualizzata.
Ad ogni pressione del tasto, il display cambia come segue:

FM

AM

3 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi sulla stazione desiderata,

quindi regolare il volume.

Spegnimento della radio

Premere

• RADIO OFF.

Sintonizzazione rapida delle stazioni

Tenere premuto TUNE + o – al punto 3 fino a quando le cifre
della frequenza non iniziano a cambiare sul display. Il lettore CD
avvia automaticamente la ricerca delle frequenze radiofoniche che
si arresta non appena viene individuata una stazione con segnale
chiaro.

Come migliorare la ricezione radiofonica

Per la banda FM, estendere il cavo delle cuffie.

Cuffie

Per la banda AM, cambiare la posizione del lettore CD stesso.

Nota

Assicurarsi di tenere le cuffie collegate alla presa

 del lettore CD.

Il cavo delle cuffie funge infatti da antenna FM.

Se la trasmissione FM è disturbata da

interferenze prodotte da forti onde radio

1 Durante l’ascolto di trasmissioni FM, premere SOUND/AVLS.

L’indicazione “LOCAL” lampeggia.

2 Premere /ENTER entro 10 secondi dal termine

dell’operazione precedente.*
“LOCAL” smette di lampeggiare.
* Se “LOCAL” scompare dal display, eseguire la procedura a

partire dal punto 1.

Per annullare l’impostazione LOCAL, premere SOUND/AVLS,
quindi

/ENTER in modo che l’indicazione “LOCAL” scompaia

dal display.

Se la trasmissione FM è disturbata a causa di

problemi di ricezione

1 Durante l’ascolto di trasmissioni FM, premere SOUND/AVLS.

L’indicazione “LOCAL” lampeggia.

2 Premere di nuovo SOUND/AVLS.

L’indicazione “MONO” lampeggia.

3 Premere /ENTER entro 10 secondi dal termine

dell’operazione precedente.*
“MONO” smette di lampeggiare.
* Se “MONO” scompare dal display, eseguire la procedura a

partire dal punto 1.

Per annullare l’impostazione MONO, premere SOUND/AVLS,
quindi

/ENTER in modo che l’indicazione “MONO” scompaia

dal display.

Preselezione delle stazioni

radiofoniche

È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni: 20 per la
banda FM e 10 per la banda AM.
1 Durante l’ascolto della radio, premere P MODE/

per

impostare il modo di preselezione.
Sul display viene visualizzata l’indicazione “PRESET”.

2 Premere più volte TUNE + o – fino a quando il numero di

preselezione desiderato non viene visualizzato sul display.

3 Tenere premuto P MODE/

fino a quando “PRESET” non

lampeggia sul display.
Da questo punto in poi, avviare l’operazione successiva entro 30
secondi dal termine di quella precedente. Se “PRESET” smette
di lampeggiare, eseguire la procedura a partire dal punto 3.

4 Premere più volte TUNE + o – per sintonizzarsi sulla stazione

desiderata.

5 Premere /ENTER.

Per annullare tutte le stazioni preselezionate

1 Con la radio spenta e il lettore CD impostato sul modo di arresto,

premere RADIO ON/BAND tenendo premuto

.

L’indicazione “CLEAr” lampeggia.

2 Premere /ENTER.

Riproduzione delle

stazioni radiofoniche

preselezionate

1 Premere RADIO ON/BAND per selezionare la banda.
2 Se sul display non viene visualizzata l’indicazione “PRESET”,

premere
P MODE/

per impostare il modo di preselezione.

Sul display viene visualizzata l’indicazione “PRESET”.

3 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi su una stazione

memorizzata.

Precauzioni

Sicurezza

• Se un qualsiasi oggetto liquido o solido dovesse penetrare

all’interno del lettore CD, scollegarlo e farlo controllare da
personale qualificato prima di usarlo nuovamente.

• Non inserire oggetti estranei nella presa DC IN 4.5 V (ingresso

alimentazione esterna).

Fonti di alimentazione

• Se si prevede di non utilizzare il lettore CD per un periodo di

tempo prolungato, scollegare tutte le fonti di alimentazione dal
lettore.

Alimentatore CA

• Utilizzare unicamente l’alimentatore CA in

dotazione. Se il lettore in uso non ne è dotato,
utilizzare l’alimentatore CA AC-E45HG*.
Non utilizzare altri tipi di alimentatore
CA. Diversamente, si potrebbero verificare
problemi di funzionamento.
* Non disponibile in Australia e in alcune

altre regioni. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi al proprio rivenditore.

Polarità dello

spinotto

• Non toccare l’alimentatore CA con le mani bagnate.
• Collegare l’alimentatore CA a una presa CA facilmente

accessibile. In caso di funzionamento anormale dell’alimentatore
CA, scollegarlo immediatamente dalla presa CA.

Batterie a secco

• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non trasportare le batterie insieme a monete o ad altri oggetti

metallici. Il contatto dei terminali positivo o negativo con oggetti
metallici potrebbe sviluppare calore.

• Non usare batterie nuove con batterie vecchie.
• Non usare contemporaneamente tipi diversi di batterie.
• Se si prevede di non usare le batterie per un periodo di tempo

prolungato, rimuoverle dall’apparecchio.

• In caso di perdite di elettrolita, asciugare ogni traccia di deposito

dallo scomparto per le batterie e inserire delle batterie nuove.
Se tracce di deposito entrano in contatto con la pelle, lavare
accuratamente la parte.

Lettore CD

• Mantenere la lente del lettore CD pulita e non toccarla. Altrimenti

la lente potrebbe venire danneggiata e il lettore potrebbe non
funzionare correttamente.

• Non collocare oggetti pesanti sul lettore CD onde evitare di

danneggiare l’apparecchio e il CD.

• Non lasciare il lettore CD in prossimità di fonti di calore o in

luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere o sabbia
eccessiva, a umidità o pioggia, a urti meccanici. Collocare il
lettore su superfici piane e non lasciarlo all’interno di un’auto con
i finestrini chiusi.

• Se il lettore CD causa interferenze alla ricezione radio o

televisiva, spegnere il lettore o posizionarlo lontano dalla radio o
dal televisore.

• Con il presente lettore CD non è possibile riprodurre dischi dalle

forme irregolari (ad esempio a forma di cuore, di quadrato e di
stella). Non utilizzare dischi dalle forme irregolari onde evitare di
danneggiare il lettore CD.

Cuffie

Sicurezza stradale

Non usare le cuffie durante la guida di una bicicletta o di un qualunque
mezzo motorizzato. Un comportamento simile potrebbe essere
pericoloso per la circolazione ed è proibito in alcune aree. Inoltre
potrebbe essere potenzialmente pericoloso usare le cuffie ad alto
volume mentre si cammina, soprattutto in prossimità di attraversamenti
pedonali. Prestare particolare attenzione o interrompere l’uso delle
cuffie in situazioni potenzialmente pericolose.

Prevenzione dei danni all’udito

Evitare di usare le cuffie a volume elevato. Gli esperti dell’udito
mettono in guardia contro un uso continuo, ad alto volume o
prolungato. Se si manifesta un ronzio alle orecchie, ridurre il
volume o interrompere l’uso.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume ad un livello moderato. In questo modo è
possibile sentire i suoni provenienti dall’esterno e non disturbare le
persone vicine.

Pulizia degli spinotti

Se gli spinotti sono sporchi, non viene emesso alcun suono oppure
l’audio è disturbato. Pulirli regolarmente con un panno morbido
asciutto.

Guida alla soluzione dei

problemi

Se il problema dovesse persistere dopo avere eseguito i seguenti
controlli, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Se viene premuto un tasto, “Hold” appare nel display e il

lettore non avvia la riproduzione.

 I tasti sono bloccati. Spostare l’interruttore HOLD nella

posizione iniziale.

Il volume non aumenta anche se VOL + viene premuto più

volte.

 Tenere premuto SOUND/AVLS finché “AVLS” non lampeggia una

volta ad indicare che la funzione AVLS è disattivata.

Il lettore CD non funziona correttamente.

 Si è formata della condensa. Non utilizzare il lettore per diverse

ore, finché la condensa non è evaporata.

Il lettore salta un file e non lo riproduce, sebbene il relativo

numero sia visualizzato.

 Sul CD è registrato un file in un formato che non è possibile

riprodurre mediante il presente lettore.

Caratteristiche tecniche

Lettore CD

Sistema

Sistema audio digitale per CD

Proprietà del diodo al laser

Durata di emissione: continua

Uscita laser: inferiore a 44,6 µW (questo valore è stato misurato ad

una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell’obiettivo
sul blocco di cattura ottico con un’apertura di 7 mm)

Radio

Gamma di frequenze*

FM: 87,5 – 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz

IF

FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz

Antenne

FM: antenna cavo delle cuffie

AM: antenna con barra in ferrite incorporata
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3

dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87.

Generali

Requisiti di alimentazione

• Due batterie LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 2
• Alimentatore CA (presa DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
120 V, 60 Hz (modello per il Messico)

Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti sporgenti e i comandi)

Circa 139,8 Ч 28,8 Ч 139,8 mm

Peso (accessori esclusi)

Circa 219 g

Temperatura di utilizzo

5°C - 35°C

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza
del Fraunhofer IIS e della Thomson.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.

Accessori in dotazione

Alimentatore CA (1) (non in dotazione con il modello per il Regno Unito)
Cuffie (1)

Português

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha
este aparelho à chuva nem à humidade.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como por exemplo,

uma estante ou um armário.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do aparelho

com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não coloque velas
acesas em cima do aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque

objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do aparelho.

Em alguns países podem existir leis sobre a maneira de deitar fora
as pilhas usadas com este produto. Consulte as autoridades locais.

A validade da marca CE aplica-se apenas aos países onde é obrigatória
por lei, sobretudo nos países da EEE (Espaço Económico Europeu).

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e

em países Europeus com sistemas de recolha selectiva

de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua

embalagem, indica que este não deve ser tratado

como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim

ser colocado num ponto de recolha destinado a

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Assegurandose que este produto é correctamente

depositado, irá prevenir potenciais consequências

negativas para o ambiente bem como para a saúde,

que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento

destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a

conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais

detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o

município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua

área ou a loja onde adquiriu o produto.
Aplicável aos seguintes acessórios: auscultadores

Discos que podem ser

reproduzidos neste leitor

de CD

• CDs de áudio

(CDs de formato CD-DA)

• CDs MP3

(CD-R/CD-RW no qual os dados de áudio

comprimidos no formato MP3 foram gravados)*

* Apenas é possível reproduzir discos nos formatos de extensão

ISO 9660 Nível 1/2 e Joliet.

As taxas de bits e as frequências de amostragem que este leitor de

CD pode reproduzir são apresentadas abaixo. Podem ser igualmente
reproduzidos ficheiros VBR (Variable Bit Rate).

Taxas de bits

Frequências de

amostragem

MPEG-1 Layer3

32 – 320 kbps

32/44,1/48 kHz

MPEG-2 Layer3

8 – 160 kbps

16/22,05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kbps

8/11,025/12 kHz

CDs MP3

O número de grupos e ficheiros que pode ser utilizado

• Número máximo de grupos: 256
• Número máximo de ficheiros: 512

Ordem de reprodução

A ordem de reprodução pode variar consoante o método utilizado

para gravar ficheiros MP3 no disco. No seguinte exemplo, são

reproduzidos ficheiros na ordem de

1

a

7

.

MP3

Grupo

Ficheiro

(Máximo de níveis de directórios: 8)

Notas

• Dependendo da qualidade do disco e/ou das condições do dispositivo

de gravação a reprodução pode demorar algum tempo a começar.

Também é possível que a reprodução não comece mesmo.

• Num disco que contenha ficheiros MP3, não guarde ficheiros

noutros formatos e não crie pastas desnecessárias.

• Certifique-se de que adiciona a extensão de ficheiro “mp3” ao

nome do ficheiro. Contudo, se adicionar a extensão “mp3” a um

ficheiro que não seja um ficheiro MP3, não será possível ao leitor

reconhecer devidamente o ficheiro.

• Para comprimir uma fonte num ficheiro MP3, é recomendada a

definição dos parâmetros de compressão para “44,1 kHz”, “128

kbps” e “Constant Bit Rate”.

• Para gravar atй а capacidade máxima, defina o software de escrita

para “halting of writing” (paragem de escrita).

Fontes de alimentação

Utilizar as pilhas (não fornecidas)

1 Faça deslizar OPEN para abrir a tampa do leitor e abra a tampa

do compartimento das pilhas que existe dentro do leitor de CD.

2 Coloque duas pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA), fazendo

corresponder o símbolo

 com o diagrama que existe dentro

do leitor de CD, e feche bem a tampa até ouvir um estalido.
Introduza primeiro o pólo

 (para ambas as pilhas).

Vida útil das pilhas* (número aprox. de horas)

(Quando utilizar o leitor de CD num local plano e estável.)

O tempo de reprodução varia consoante a forma como utilizar o
leitor de CD.

Quando utilizar duas pilhas alcalinas LR6 (SG) da Sony

(fabricadas no Japão)

G-PROTECTION

G-on G-off

CD de áudio

16

11

CD MP3 (gravado a 128 kbps)

23

23

RADIO ON

35

* Valor medido pela norma da JEITA (Japan Electronics and

Information Technology Industries Association).

• As secções do indicador de

dão uma estimativa da carga

residual da pilha. Uma secção nem sempre corresponde a um
quarto da carga da pilha.

Utilizar o transformador de CA

Ligue o transformador de CA de acordo com a ilustração.

Ouvir um CD

1 Faça deslizar OPEN para abrir a tampa e encaixe o CD no perno;

depois, feche a tampa.

2 Carregue em .

Para reproduzir desde a primeira faixa, com o leitor de CD
parado, carregue sem soltar

 até começar a reprodução.

Para ir para os grupos* seguintes/anteriores, carregue primeiro
em GROUP e depois em

+ ou

–.

*Só em CD MP3
• Este leitor de CD pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs gravados

no formato Disco compacto de áudio digital (CD de áudio),
mas a capacidade de reprodução pode variar com a qualidade
do disco e as condições do dispositivo de gravação.

• Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem

a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.

• Consoante o CD, este leitor pode mostrar um número

total de ficheiros que inclui os ficheiros reproduzíveis e
não reproduzíveis. No entanto, dado que o leitor salta
automaticamente os ficheiros não reproduzíveis, só se ouvem
os que podem ser reproduzidos.

Nota sobre DualDiscs

Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o

material gravado no DVD num lado com o material áudio digital no

outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está

conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste
equipamento não está garantida.

Função MEGA BASS digital

Durante a reprodução, carregue várias vezes em SOUND/AVLS

para seleccionar “SND 1” ou “SND 2”.

Se o som sair distorcido, baixe o volume.

Enquanto ouve rádio esta função está desactivada.

Função AVLS*

*Sistema de limitação automática de volume

Carregue sem soltar SOUND/AVLS.

Se a indicação “AVLS” piscar três vezes, significa que a função

está activada.

Se a indicação “AVLS” piscar uma vez, significa que a função está

desactivada.

Também pode utilizar esta função enquanto ouve rádio.

Função AMS* / procura

*Sensor automático de música

Para localizar o início da(s) faixa(s) anterior/actual/seguinte/

sucessiva(s): carregue várias vezes em

/.

Para recuar/avançar rapidamente: carregue sem soltar

/.

Função do modo de reprodução

Durante a reprodução, carregue várias vezes em P MODE/

:

Nenhuma indicação (reprodução normal)

 “

(reprodução

de grupos)”*

 “1”(reprodução de uma única faixa) 

“SHUF”(reprodução aleatória)

Para repetir o modo de reprodução que seleccionou, carregue sem

soltar P MODE/

até aparecer “

”.

* Todos os ficheiros do grupo seleccionado são reproduzidos uma vez.

Só em CD MP3.

Função G-PROTECTION

Esta função proporciona uma protecção contra saltos de som que

possam ocorrer na maioria das actividades.*

A programação predefinida é “G-on”. Para seleccionar “G-off”,

carregue em

 enquanto carrega em  no modo de paragem.

Para ouvir o CD com som de alta qualidade, seleccione “G-off”.

* O som pode saltar: se o leitor de CD sofrer choques contínuos

mais fortes do que o previsto / se o CD estiver sujo ou riscado /

se utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se existir algum

problema relacionado com o dispositivo de gravação ou o

software de aplicação.

Ouvir rádio

1 Carregue em RADIO ON/BAND para ligar o rádio.

Se aparecer a indicação “PRESET” no visor, carregue em
P MODE/

para a fazer desaparecer.

2 Carregue em RADIO ON/BAND até aparecer a banda

pretendida.
Sempre que carregar neste botão, o visor muda da seguinte
maneira:

FM

AM

3 Carregue em TUNE + ou – para sintonizar a estação desejada e

regular o volume.

Desligar o rádio

Carregue em

 • RADIO OFF.

Sintonizar a estação rapidamente

Carregue sem soltar TUNE + ou – no passo 3 até os dígitos da
frequência começarem a mudar no visor. O leitor de CD executa
automaticamente o varrimento das frequências de rádio e pára
quando localizar uma estação com um sinal forte.

Melhorar a recepção da emissão

Para FM, estique o fio dos auscultadores.

Auscultadores

Para AM, reoriente o leitor de CD.

Nota

Mantenha os auscultadores ligados à tomada

 do leitor de CD. Os

fios dos auscultadores funcionam como antena de FM.

Se tiver dificuldades em ouvir a emissão de

FM devido a interferências provocadas por

ondas de rádio fortes

1 Enquanto ouve a emissão de FM, carregue em SOUND/AVLS.

“LOCAL” pisca.

2 Carregue em /ENTER no período de 10 segundos depois de

terminar a operação anterior.*
“LOCAL” pára de piscar.
* Se a indicação “LOCAL” desaparecer do visor, comece no

passo 1.

Para cancelar a definição de LOCAL, carregue em SOUND/AVLS
e depois em

/ENTER para que “LOCAL” desapareça do visor.

Se tiver dificuldades em ouvir a emissão de

FM por a recepção ser má

1 Enquanto ouve a emissão de FM, carregue em SOUND/AVLS.

“LOCAL” pisca.

2 Carregue novamente em SOUND/AVLS.

“MONO” pisca.

3 Carregue em /ENTER no período de 10 segundos depois de

terminar a operação anterior.*
“MONO” pára de piscar.
* Se a indicação “MONO” desaparecer do visor, comece no

passo 1.

Para cancelar a programação de MONO, carregue duas vezes
em SOUND/AVLS e depois em

/ENTER para que “MONO”

desapareça do visor.

Programar estações de

rádio

Pode programar um máximo de 30 estações: 20 de FM e 10
estações de AM.

1 Enquanto ouve rádio, carregue em P MODE/

para entrar no

modo de programação.
“PRESET” aparece no visor.

2 Carregue várias vezes em TUNE + ou – até o número de

memória desejado aparecer no visor.

3 Carregue sem soltar P MODE/

até a indicação “PRESET”

piscar no visor.
Depois de executar esta operação, inicie a seguinte até 30
segundos depois de terminar a operação anterior. Se “PRESET”
parar de piscar, comece no passo 3.

4 Carregue várias vezes em TUNE + ou – para sintonizar a estação

desejada.

5 Carregue em /ENTER.

Para cancelar todas as estações

programadas

1 Com o rádio desligado e a reprodução do CD parada, carregue

em RADIO ON/BAND e em

.

“CLEAr” pisca.

2 Carregue em /ENTER.

Ouvir as estações de rádio

programadas

1 Carregue em RADIO ON/BAND para seleccionar a banda.
2 Se “PRESET” não aparecer no visor, carregue em P MODE/

para entrar no modo de programação.
“PRESET” aparece no visor.

3 Carregue em TUNE + ou – para sintonizar uma estação

programada.

Precauções

Segurança

• Se deixar cair objectos sólidos ou líquidos dentro do leitor de

CD, desligue o aparelho e mande-o verificar por um técnico
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.

• Não coloque objectos estranhos dentro da tomada DC IN 4.5 V

(entrada de corrente externa).

Fontes de alimentação

• Se não tencionar utilizar o leitor de CD durante muito tempo,

desligue todas as fontes de alimentação.

Transformador de CA

• Utilize apenas o transformador de CA

fornecido. Se o leitor não for fornecido
com um transformador de CA, utilize um
transformador de CA AC-E45HG*. Não
utilize outro modelo de transformador de CA.
Se o fizer, pode provocar uma avaria.
* Não disponível na Austrália e em algumas

outras regiões. Informe-se junto do seu
agente.

Polaridade da

ficha

• Não toque no transformador de CA com as mãos molhadas.
• Ligue o transformador de CA a uma tomada de corrente de

fácil acesso. Se notar algum problema no transformador de CA,
desligue-o imediatamente da tomada de corrente.

Pilhas secas

• Não queime as pilhas.
• Não transporte as pilhas juntamente com moedas ou outros

objectos metálicos. Se os pólos positivo e negativo da pilha
entrarem em contacto com objectos metálicos podem gerar calor.

• Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
• Não utilize tipos de pilhas diferentes.
• Retire as pilhas quando não tencionar utilizar o aparelho durante

muito tempo.

• Se o electrólito das pilhas se derramar, limpe o compartimento

respectivo com todo o cuidado e coloque pilhas novas. Se se sujar
com o líquido das pilhas, lave-se bem.

O leitor de CD

• Mantenha a lente do leitor de CD limpa e não lhe toque. Se

o fizer, pode danificar a lente e o leitor de CD não funciona
correctamente.

• Não coloque objectos pesados em cima do leitor de CD. Pode

danificar o leitor e o CD.

• Não deixe o leitor de CD junto de fontes de calor ou num local

exposto directamente à incidência dos raios solares, poeira excessiva,
areia, chuva, choques mecânicos, em superfícies desniveladas ou num
automóvel estacionado ao sol com as janelas fechadas.

• Se o leitor de CD provocar interferências na recepção de rádio ou

de televisão, desligue-o ou afaste-o do rádio ou televisão.

• Não pode reproduzir discos com formas não normalizadas (por

exemplo, em forma de coração, quadrado ou estrela) neste leitor
de CD. Se tentar fazê-lo pode danificar o leitor. Não utilize esse
tipo de discos.

Auscultadores

Segurança rodoviária

Não utilize auscultadores quando estiver a conduzir um automóvel, a
andar de bicicleta ou a conduzir qualquer outro veículo motorizado. Pode
provocar acidentes de trânsito e é proibido nalguns locais. Também pode
ser potencialmente perigoso utilizar os auscultadores com um volume de
som demasiado alto enquanto anda a pé, especialmente nas passagens de
peões. Em situações potencialmente perigosas, tenha o máximo cuidado
quando utilizar o leitor ou desligue-o.

Evitar lesões auditivas

Evite utilizar auscultadores com o volume muito alto. Os otorrinos
desaconselham a utilização contínua e prolongada de auscultadores
com som alto. Se ouvir zumbidos, diminua o volume de som ou
desligue o leitor.

Ter consideração pelos outros

Mantenha o volume a um nível moderado. Isto permitir-lhe-à ouvir
os sons exteriores sem perturbar os que o rodeiam.

Para limpar as fichas

Se as fichas estiverem sujas, não ouve o som ou ouve ruído. Limpe
as fichas periodicamente com um pano seco macio.

Resolução de problemas

Se o problema não for solucionado depois de ter efectuado as
verificações seguintes, consulte um agente Sony.

“Hold” aparece no visor quando carrega num botão e o CD

não funciona.

 Os botões estão bloqueados. Faça deslizar HOLD para trás.

O volume não aumenta mesmo que carregue várias vezes

em VOL +.

 Carregue sem soltar SOUND/AVLS até a indicação “AVLS” piscar

uma vez de modo a poder cancelar a função AVLS.

O leitor de CD não funciona bem.

 Ocorreu uma condensação de humidade. Deixe o leitor parado

durante várias horas até que a humidade se evapore.

Embora o número do ficheiro apareça no visor, o leitor salta

esse ficheiro e não o reproduz.

 O CD tem um ficheiro gravado com um formato que não pode

ser reproduzido neste leitor.

Características técnicas

Leitor de CD

Sistema

Sistema áudio digital de discos compactos

Propriedades do díodo de laser

Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW (Esta saída é o valor medido a
uma distância de 200 mm da superfície da lente da objectiva no
bloco óptico com uma abertura de 7 mm.)

Rádio

Gama de frequências

FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz

Antenas

FM: antena de fio dos auscultadores
AM: antena de barra de ferrite incorporada

Geral

Requisitos de alimentação

• Duas pilhas LR6 (tamanho AA): 1,5 V CC × 2
• Transformador de CA (tomada DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (Modelo da China)
120 V, 60 Hz (Modelo do México)

Dimensões (l/a/p) (sem peças salientes e comandos)

Aprox. 139,8 Ч 28,8 Ч 139,8 mm

Peso (excluindo os acessórios)

Aprox. 219 g

Temperatura de funcionamento

5°C - 35°C

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes
licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Acessórios fornecidos

Transformador de CA (1) (não fornecido com o modelo do Reino
Unido)
Auscultadores (1)

Advertising