Sony XAV-W1 Manuale d'uso

Av center, Xav-w1

Advertising
background image

Let op

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een auto-

accu van 12 V gelijkstroom, negatief geaard.

• Probeer het apparaat niet te demonteren of aan te

passen.

• Installeer het apparaat niet op locaties waar het de

werking van de airbag hindert.

• Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef

of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail)
terechtkomen.

• Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact

uitzetten om kortsluiting te vermijden.

• Sluit de voedingskabel

 aan op het apparaat

en de luidsprekers voordat u deze aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.

Sluit alle aardingskabels op een

gemeenschappelijk aardpunt aan.

• Voorzie niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen

altijd van isolatietape.

• Druk niet op het LCD-scherm wanneer u het apparaat

installeert.

• Installeer het apparaat niet als de monitorhoek is

gewijzigd.

Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)
• Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere

componenten, moet het vermogen van de aangesloten
autostroomkring groter zijn dan de som van de
zekeringen van elke component afzonderlijk.

• Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het

apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.

Onderdelenlijst

• De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de

instructies.

• De beugel

 wordt op het apparaat bevestigd voordat

dit wordt verzonden. Voordat u het apparaat installeert,
moet u de ontgrendelingssleutels

 gebruiken om de

beugel

 van het apparaat te verwijderen. Zie "De

beugel verwijderen (

)" op de achterkant van dit vel

voor meer informatie.

Bewaar de ontgrendelingssleutels

voor

toekomstig gebruik omdat u deze ook
nodig hebt om het apparaat uit de auto te
verwijderen.

Let op
Houd de beugel

 voorzichtig vast zodat u uw vingers

niet verwondt.

Greep

Opmerking
Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide
zijden van de beugel

3,5 mm naar binnen buigen. Als de

grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet
goed worden bevestigd en kan dit losschieten.

Voorbeeldaansluitingen

Opmerkingen (

-A)

Sluit eerst de aardingskabel aan voordat u de versterker

aansluit.

U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt

gebruikt.

Opmerking (

-B)

U kunt de optionele apparaten niet tegelijk gebruiken, zelfs
niet als ze op alle aansluitingen zijn aangesloten. Als u een
optioneel apparaat aansluit op BUS CONTROL IN, is AUX3 IN
niet beschikbaar.

Tip (

-B)

Om twee of meer CD-wisselaars aan te sluiten, hebt u de
bronkeuzeschakelaar XA-C40 (niet bijgeleverd) nodig.

Attenzione

• Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a

12 V CC con massa negativa.

• Non smontare o modifi care l’unità.
• Non installare l’unità in luoghi in cui potrebbe

interferire con il funzionamento del sistema airbag.

• Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o

incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide
scorrevoli dei sedili).

• Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore

dell’automobile onde evitare di causare cortocircuiti.

• Collegare il cavo di collegamento dell’alimentazione

 all’apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al
connettore di alimentazione ausiliaria.

Portare tutti i cavi di massa a un punto di

massa comune.

• Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non

collegato utilizzando del nastro adesivo.

• Durante l’installazione dell’unità, prestare attenzione a

non toccare lo schermo LCD.

• Assicurarsi di non installare l’unità con l’angolazione

del monitor modifi cata.

Note sul cavo di alimentazione (giallo)
• Se questo apparecchio viene collegato in combinazione

con altri componenti stereo, la potenza nominale
dei circuiti dell’automobile deve essere superiore a
quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun
componente.

• Se la potenza nominale dei circuiti dell’automobile non

è suffi ciente, collegare l’apparecchio direttamente alla
batteria.

Elenco dei componenti

• I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati

nelle istruzioni.

• La staffa

 è applicata all’unità prima della

spedizione. Prima di montare l’unità, utilizzare
le chiavette di rilascio

 per rimuovere la staffa

 dall’unità. Per ulteriori informazioni, vedere
“Rimozione della staffa (

)” sul lato opposto del

foglio.

Conservare le chiavette di rilascio

per un

uso futuro in quanto sono necessarie per
rimuovere l’unità dall’auto.

Attenzione
Maneggiare la staffa

 con cautela per evitare di ferirsi

le mani.

Fermo

Nota
Prima di installare l’unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti
su entrambi i lati della staffa

verso l’interno di 3,5 mm. Se i

fermi sono diritti o ripiegati verso l’esterno, l’apparecchio non
verrà installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.

Esempio di collegamento

Note (

-A)

Assicurarsi di collegare il cavo di messa a terra prima di

collegare l’apparecchio all’amplifi catore.

L’allarme viene emesso solo se è in uso l’amplifi catore

incorporato.

Nota (

-B)

Non è possibile utilizzare contemporaneamente i dispositivi
opzionali, anche se questi sono collegati a tutti i terminali. Se
viene collegato un dispositivo opzionale a BUS CONTROL IN,
non è possibile utilizzare AUX3 IN.

Suggerimento (

-B)

Per collegare due o più cambia CD, occorre utilizzare il selettore
di fonte XA-C40 (non in dotazione).

Installazione/Collegamenti

Montage/Aansluitingen

AV Center

XAV-W1

3-216-786-51 (1)

© 2007 Sony Corporation

Printed in Thailand

Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione)
Apparatuur gebruikt in de afbeeldingen (niet bijgeleverd)

Diffusore anteriore
Voorluidspreker

Amplifi catore di potenza
Eindversterker

Diffusore posteriore
Achterluidspreker

Cambia CD
CD-wisselaar

Telecomando a rotazione RM-X4S
Bedieningssatelliet RM-X4S

*

1

Nota per il collegamento dell’antenna

Se l’antenna dell’auto è di tipo ISO (International Organization for
Standardization), utilizzare l’adattatore

in dotazione per collegarla. Collegare

prima l’antenna della macchina all’adattatore in dotazione, quindi collegarla alla
presa dell’antenna dell’apparecchio principale.

*

2

Cavo a piedini RCA (non in dotazione)

*

3

Inserire con il cavo rivolto verso l’alto.

*

4

In dotazione con il modello XA-C40

*

5

Per ulteriori informazioni sulla modalità di collegamento del cavo di

commutazione del freno a mano, consultare la sezione “Collegamento del cavo
del freno a mano
(

)” sul lato opposto.

*

6

Per ulteriori informazioni sul collegamento del cavo di ingresso MIC, consultare

la sezione “Collegamento del microfono (

)” sul lato opposto.

*

7

L’audio viene trasmesso da questo terminale solo quando è attivata la ZONE

x ZONE. Il livello di trasmissione di questo terminale è fi sso e non viene
infl uenzato dal comando del volume del presente apparecchio.

*

8

Se viene collegato un dispositivo opzionale a BUS CONTROL IN, non è

possibile utilizzare AUX3 IN.

*

9

Non rimuovere il dispositivo di protezione.

*

1

Opmerking bij de antenne-aansluiting

Indien uw auto is uitgerust met een antenne van het type ISO (International
Organization for Standardization), moet u die aansluiten met behulp van de
bijgeleverde adapter

. Sluit eerst de auto-antenne aan op de bijgeleverde

adapter en vervolgens de antennestekker op het hoofdtoestel.

*

2

Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd)

*

3

Plaatsen met het snoer naar boven.

*

4

Geleverd met de XA-C40

*

5

Zie "Parkeerremkabel aansluiten (

)" op de achterkant voor meer informatie

over het aansluiten op het schakelsnoer van de parkeerrem.

*

6

Zie "Een microfoon aansluiten (

)" op de achterkant voor meer informatie over

aansluiten op de MIC-ingangskabel.

*

7

Het geluid wordt alleen via deze aansluiting uitgevoerd wanneer ZONE x ZONE

is geactiveerd. Deze aansluiting voert het geluid met een vast niveau uit,
ongeacht de volumeregeling van het apparaat.

*

8

Als u een optioneel apparaat aansluit op BUS CONTROL IN, is AUX3 IN niet

beschikbaar.

*

9

Verwijder de beveiliging niet.

Ч 2

Ч 8

Diffusore centrale
Middenluidspreker

Subwoofer attivo
Actieve subwoofer

REAR AUDIO

OUT

SUB OUT

CENTER

OUT

FRONT AUDIO

OUT

REAR VIDEO /

ZxZ AUDIO OUT

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

NAVI / CAMERA

IN

AUX AUDIO

IN

AUX AUDIO

IN

AUX VIDEO

IN

AUX VIDEO

IN

AUX AUDIO

IN

A

B

Videocamera*
Videocamera*

Dispositivo audio portatile*
Draagbaar audioapparaat*

Dispositivo di gioco*
Gameconsole*

Videocamera
posteriore
*
Camera aan de
achterkant
*

Monitor*
Monitor*

* non in dotazione

niet bijgeleverd

* non in dotazione

niet bijgeleverd

Selettore di fonte*

Bronkeuzeschakelaar*

XA-C40

L

AUX3 VIDEO IN

REAR VIDEO OUT

ZxZ AUDIO OUT

AUX3 AUDIO IN

REAR

FRONT SUB OUT

CENTER

OUT

BUS AUDIO IN /

R

L

R

A

1

3

5

7

2

4

6

8

6

5

7

4

8

MIC IN

*

6

REVERSE IN

NAVI / CAMERA IN

AUX2 AUDIO IN

AUX1 VIDEO IN

AUX2 VIDEO IN

AUX1 AUDIO IN

BUS

CONTROL IN

AUX3 VIDEO

IN

*

8

ZxZ AUDIO

OUT

*

7

BUS AUDIO IN /

AUX3 AUDIO IN

*

8

REMOTE

IN

CENTER

OUT

REAR VIDEO OUT

REAR AUDIO OUT

FRONT AUDIO OUT

SUB OUT

*

1

dall’antenna dell’auto

van een auto-antenne

Fusibile (10 A)
Zekering (10 A)

Rigato blu e bianco
Blauw/wit gestreept

AMP REM

dal connettore di alimentazione dell’auto
van de autovoedingsaansluiting

Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di
alimentazione” che si trova sul retro.

Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.

Alimentazione massima fornita 0,3 A
Max. voedingsstroom 0,3 A

In dotazione con il cambia CD
Geleverd met de CD-wisselaar

Selettore di fonte

(non in dotazione)

Bronkeuzeschakelaar

(niet bijgeleverd)

XA-C40

dal connettore del diffusore dell’auto
van de autoluidsprekeraansluiting

*

3

Monitor (non in dotazione)
Monitor (niet bijgeleverd)

Verde chiaro
Lichtgroen

*

2

*

5

PARKING BRAKE

Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.
De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.

1

Viola

Paars

+

Diffusore, posteriore, destro

Luidspreker, achter, rechts

2

Diffusore, posteriore, destro

Luidspreker, achter, rechts

3

Grigio

Grijs

+

Diffusore, anteriore, destro

Luidspreker, voor, rechts

4

Diffusore, anteriore, destro

Luidspreker, voor, rechts

5

Bianco

Wit

+

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

6

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

7

Verde

Groen

+

Diffusore, posteriore, sinistro

Luidspreker, achter, links

8

Diffusore, posteriore, sinistro

Luidspreker, achter, links

Le posizioni 1, 2 e 3 non hanno piedini.
De posities 1, 2 en 3 hebben geen pins.

4

Giallo

Geel

alimentazione continua

continu voeding

5

Blu

Blauw

comando dell’antenna elettrica

automatische antenne

6

Arancione/bianco

Oranje/wit

alimentazione illuminazione commutata

geschakelde voeding voor verlichting

7

Rosso

Rood

alimentazione commutata

geschakelde voeding

8

Nero

Zwart

terra

aarding

*

2

*

2

*

2

*

4

Schema di collegamento

A AMP REMOTE IN di un amplifi catore di

potenza opzionale

Questo collegamento è riservato esclusivamente agli
amplifi catori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde
evitare di causare danni all’apparecchio.

Al cavo di interfaccia di un telefono per auto

Al cavo di commutazione del freno a mano
All’apparecchio ausiliare, quale ad esempio

un lettore portatile, un dispositivo di gioco e
così via (non in dotazione).

Suggerimento
È possibile utilizzare il cavo a piedini RCA

in dotazione

oppure un modello opzionale.

Alla videocamera posteriore o al dispositivo

di navigazione (non in dotazione)

Al terminale di alimentazione da +12 V del

cavo spia della retromarcia dell’auto (solo se
viene collegata la videocamera posteriore)

Al microfono (non in dotazione)

Avvertenza

Quando si collega l’apparecchio con il cavo di
alimentazione in dotazione

, si potrebbe danneggiare

l’antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.

Note sui cavi di controllo e di alimentazione
Il cavo (blu) di controllo dell’antenna elettrica fornisce

alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il
sintonizzatore oppure la funzione TA (notiziario sul traffi co) o
AF (frequenza alternativa).

Se l’automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata

nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di
controllo dell’antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso
dell’alimentazione ausiliaria al terminale di alimentazione
del preamplifi catore dell’antenna esistente. Per ulteriori
informazioni, consultare il proprio fornitore.

Non è possibile usare un’antenna elettrica senza scatola a relè

con questo apparecchio.

Collegamento per la conservazione della memoria
Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato,
viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche
quando l’interruttore di accensione è spento.

Note sul collegamento dei diffusori
Prima di collegare i diffusori spegnere l’apparecchio.
Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con

capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero
venire danneggiati.

Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell’auto

e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del
diffusore sinistro.

Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al

terminale negativo (–) del diffusore.

Non collegare i diffusori in parallelo.
Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché

il collegamento di diffusori attivi, dotati di amplifi catori
incorporati, ai terminali dei diffusori potrebbe danneggiare
l’apparecchio.

Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei

diffusori incorporati installati nell’automobile se l’apparecchio
condivide un cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e
sinistro.

Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell’apparecchio.

Note sui collegamenti
Se l’amplifi catore e il diffusore non sono collegati

correttamente, “FAILURE” viene visualizzato nel display. In tal
caso, accertarsi che l’amplifi catore e il diffusore siano collegati
correttamente.

Se viene utilizzato il monitor per i sedili posteriori, collegare il

cavo di commutazione del freno a mano alla massa (terra).

Aansluitschema

Naar AMP REMOTE IN van een optionele

eindversterker

Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door
een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden
beschadigd.

Naar het interface-snoer van een

autotelefoon

Naar het schakelsnoer van de parkeerrem
Naar randapparatuur, zoals een draagbare

mediaspeler, gameconsole, enzovoort (niet
bijgeleverd)

Tip
U kunt het bijgeleverde tulpstekkersnoer

of een optioneel

snoer gebruiken.

Naar camera aan de achterkant of

navigatieapparaat (niet bijgeleverd)

Naar de +12 V voedingsaansluiting van de

kabel van het achteruitrijlicht van de auto
(alleen als de camera aan de achterkant
wordt aangesloten)

Naar de microfoon (niet bijgeleverd)

Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast,
kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde
voedingskabel

 de antenne beschadigen.

Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels
• De antennevoedingskabel (blauw) levert +12 V gelijkstroom

wanneer u de tuner inschakelt of de AF (Alternative
Frequency) of TA (Traffi c Announcement) functie activeert.

• Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne

in de achterruit/zijruit, moet u de antennevoedingskabel
(blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de
voedingsingang van de bestaande antenneversterker.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.

• Met dit apparaat is het niet mogelijk een automatische antenne

zonder relaiskast te gebruiken.

Instandhouden van het geheugen
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de
stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het
contact van de auto wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers
• Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de

luidsprekers aan te sluiten.

• Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm

en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen
verwerken. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig
beschadigd raken.

• Verbind in geen geval de aansluitingen van de luidsprekers

met het chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de
rechter- en linkerluidspreker niet op elkaar aan.

• Verbind de aardingskabel van dit apparaat niet met de

negatieve (–) aansluiting van de luidspreker.

• Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.
• Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers)

aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal
leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus
altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker
aan.

• Om defecten te vermijden mag u de bestaande

luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een
gemeenschappelijke negatieve (–) draad is voor de rechter- en
linkerluidsprekers.

• Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.

Opmerkingen over aansluiten
• Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten,

wordt "FAILURE" op het scherm weergegeven. In dit geval
moet u zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn
aangesloten.

• Als u de monitor gebruikt voor de achterbank, moet u het

schakelsnoer van de parkeerrem aansluiten op de aarding.

ATT

Azzurro
Lichtblauw

*

9

Dispositivo di protezione

Beveiliging

Filtro
Filter

Advertising