Sony MDR-1RBT Manuale d'uso

Wireless stereo headset

Advertising
background image

MDR-1RBT

4-441-038-42(1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China

Wireless
Stereo Headset

Introductiehandleiding

NL

Guida rapida

IT

Guia de Iniciação Rápida

PT

Skrócony przewodnik

PL

Nederlands

Het toestel opladen

Het opladen begint wanneer het toestel
en de computer worden verbonden.
Het opladen is na maximum ongeveer
6 uur voltooid en de indicator (rood) gaat
automatisch uit.

Koppelen en verbinden met het

Bluetooth-apparaat

Laad dit toestel op voordat u koppelt.

1

Plaats het

Bluetooth-apparaat binnen 1 meter van dit toestel.

2

Ga naar de koppelstand op dit toestel.

Houd de POWER-toets
meer dan 7 seconden
ingedrukt terwijl het
toestel is uitgeschakeld.

Controleer nadat u de
toets loslaat of de indicator
afwisselend blauw en rood
knippert.

Blauw Rood

3

Voer de koppelingsprocedure op het

Bluetooth-apparaat uit om dit toestel te herkennen.

Als de lijst met herkende apparaten op het scherm van het

Bluetooth-apparaat werdt weergegeven,

selecteer dan "MDR-1RBT".
Indien een wachtwoord moet worden ingevoerd op het scherm van een

Bluetooth-apparaat, vul dan

"0000" in.

4

Breng de

Bluetooth-verbinding vanuit het Bluetooth-apparaat tot stand.

Verbinden met het gekoppelde apparaat

1

Schakel het toestel in.

Houd de POWER-toets
ongeveer 2 seconden
ingedrukt terwijl het
toestel is uitgeschakeld.

Blauw

2

Breng de

Bluetooth-verbinding vanuit het Bluetooth-apparaat tot stand.

Luisteren en bellen

Het toestel bedienen nadat de

Bluetooth

-verbinding met uw

Bluetooth

-apparaat is gemaakt.

Naar muziek luisteren

Profiel: A2DP, AVRCP

Start het afspelen op het

Bluetooth-apparaat.

VOL+

VOL−

Een gesprek voeren/ontvangen

Profiel: HSP, HFP

Gebruik uw mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Beëindig een gesprek door op de

toets op het toestel te drukken.

Druk op de

toets op het toestel als er een gesprek binnenkomt.

Voer dezelfde handeling uit wanneer er een gesprek binnenkomt terwijl u naar muziek
luistert.

One touch-verbinding met een smartphone (NFC)

NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee op korte afstand draadloze
communicatie tussen verschillende apparaten, zoals mobiele telefoons en IC tags, mogelijk is.
Dankzij NFC komt datacommunicatie eenvoudig tot stand door op apparaten die geschikt zijn voor
NFC het betreffende symbool of een speciale plek aan te raken.
Met de NFC-functie wordt het toestel automatisch ingeschakeld en gekoppeld en verbonden met
een

Bluetooth-apparaat.

Geschikte smartphones

Smartphones met ingebouwde NFC-functie

(Besturingssysteem: Android 2.3.3 of later, behalve Android 3.x)

Voorbereiding op de smartphone

Er moet een toepassing voor de NFC-functie op de smartphone zijn geïnstalleerd.
Download de toepassing "NFC eenvoudig verbinden" van Google Play, en installeer deze.

1 Download en installeer de toepassing "NFC eenvoudig verbinden".

Ga naar de volgende website:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Met de tweedimensionale code:
Gebruik een tweedimensionale code reader app.

2 Stel de smartphone in op gebruik van de NFC-functie.

Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor details.

Over de "NFC eenvoudig verbinden" App

"NFC eenvoudig verbinden" is Sony’s originele app voor Android Phone beschikbaar in Google Play Store.
Zoek "NFC eenvoudig verbinden" en download de gratis app om meer te vernemen over de functies.

Verbinden met een smartphone door One touch

Door het toestel aan te raken met de smartphone, wordt het automatisch ingeschakeld gevolgd door koppeling en

Bluetooth

-verbinding.

1

Schuif de NFC-schakelaar naar ON op dit

toestel.

2

Start de toepassing "NFC eenvoudig verbinden" op de smartphone.

Controleer of het toepassingsscherm wordt weergegeven.

3

Raak dit toestel aan met de smartphone.

Raak het toestel met de smartphone aan op de plaats
die met N is gemarkeerd.
Volg de instructies op het scherm om de verbinding te
voltooien.
Raak de smartphone opnieuw aan om te verbinding te
verbreken.
U kunt het geluid van andere NFC-compatibele
Bluetooth-apparaten selecteren. Meer informatie vindt
u in de Help-gids.

Het toestel gebruiken door de meegeleverde kabel aan te sluiten

U gebruikt het toestel als normale bekabelde hoofdtelefoon door de meegeleverde kabel aan te sluiten.

Meegeleverde kabel

De

Bluetooth-functie wordt uitgeschakeld.

Lees de Help-gids op uw computer of smartphone voor een gedetailleerde
gebruiksaanwijzing van het toestel.

http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/

Het woordmerk en logo van

Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze

merken door Sony Corporation vindt onder licentie plaats.

Het merkteken N is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en

andere landen.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Overige handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.

Italiano

Carica dell’apparecchio

La carica inizia quando l’apparecchio
e il computer vengono collegati. La
carica viene completata in circa 6 ore, al
massimo, e l’indicatore (rosso) si spegne
automaticamente.

Associazione e connessione con il dispositivo

Bluetooth

Prima di eseguire l’associazione, caricare il presente apparecchio.

1

Posizionare il dispositivo

Bluetooth entro 1 m dal presente apparecchio.

2

Attivare la modalità di associazione sul presente apparecchio.

Tenere premuto il
pulsante POWER per più
di 7 secondi mentre il
presente apparecchio è
spento.

Assicurarsi che l’indicatore
lampeggi alternativamente
in blu e in rosso dopo aver
rilasciato il pulsante.

Blu

Rosso

3

Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo

Bluetooth per rilevare il presente

apparecchio.

Quando sul display del dispositivo

Bluetooth viene visualizzato l’elenco dei dispositivi rilevati,

selezionare “MDR-1RBT”.
Qualora venga richiesta l’immissione della passkey sul display di un dispositivo

Bluetooth, immettere

“0000”.

4

Effettuare la connessione

Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Connessione con il dispositivo associato

1

Accendere l’apparecchio.

Tenere premuto il
pulsante POWER per
circa 2 secondi mentre il
presente apparecchio è
spento.

Blu

2

Effettuare la connessione

Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Ascolto e chiamata

Utilizzare l’apparecchio dopo aver effettuato la connessione

Bluetooth

con il dispositivo

Bluetooth

utilizzato.

Ascolto di musica

Profilo: A2DP, AVRCP

Avviare la riproduzione sul dispositivo

Bluetooth.

VOL+

VOL−

Effettuazione di una chiamata/Ricezione di una chiamata

Profilo: HSP, HFP

Utilizzare il proprio telefono cellulare per effettuare una chiamata.

Per terminare una chiamata, premere il pulsante

sull’apparecchio.

Quando si riceve una chiamata, premere il pulsante

sull’apparecchio.

Eseguire la stessa operazione quando si riceve una chiamata mentre si sta ascoltando
della musica.

Connessione con uno smartphone con un solo tocco (NFC)

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione senza fili a corto
raggio tra svariati dispositivi, ad esempio telefoni cellulari e “tag” con circuiti integrati. Grazie alla
funzione NFC, è possibile stabilire facilmente la comunicazione dati semplicemente toccando il
simbolo in questione o l’ubicazione designata su dispositivi compatibili NFC.
Utilizzando la funzione NFC, l’apparecchio viene acceso automaticamente e quindi associato e
connesso a un dispositivo

Bluetooth.

Smartphone compatibili

Smartphone con funzione NFC incorporata

(SO: Android 2.3.3 o versioni successive, escluso Android 3.x)

Preparazione sullo smartphone

È necessario installare sullo smartphone un’applicazione per la funzione NFC.
Scaricare l’applicazione “Connessione facile NFC” da Google Play e installarla.

1 Scaricare e installare l’applicazione “Connessione facile NFC”.

Accedere al sito web seguente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Mediante il codice bidimensionale:
Utilizzare un’applicazione per la lettura dei codici bidimensionali.

2 Impostare lo smartphone in modo che sia possibile utilizzare la funzione NFC.

Per i dettagli, consultare le istruzioni dello smartphone.

Informazioni sull’applicazione “Connessione facile NFC”

“Connessione facile NFC” è l’applicazione Sony originale per telefoni Android disponibile nel negozio Google Play.
Per ulteriori informazioni relative alle funzioni, cercare “Connessione facile NFC” e scaricare l’applicazione gratuita.

Connessione con lo smartphone mediante un solo tocco

Toccando l’apparecchio con lo smartphone, l’unità viene accesa automaticamente e quindi procede con l’associazione e la
connessione

Bluetooth

.

1

Impostare l’interruttore NFC su ON sul presente

apparecchio.

2

Avviare l’applicazione “Connessione facile NFC” sullo smartphone.

Assicurarsi che venga visualizzata la schermata dell’applicazione.

3

Toccare il presente apparecchio con lo

smartphone.

Toccare con lo smartphone la parte contrassegnata dal
simbolo N del presente apparecchio.
Per completare la connessione, attenersi alle istruzioni
sullo schermo.
Per eseguire la disconnessione, toccare di nuovo lo
smartphone.
È possibile selezionare l’audio proveniente da altri
dispositivi

Bluetooth compatibili NFC. Per i dettagli,

consultare la Guida.

Uso dell’apparecchio collegando il cavo in dotazione

È possibile utilizzare l’apparecchio come delle normali cuffie cablate, collegando il cavo in dotazione.

Cavo in dotazione

La funzione

Bluetooth è disattivata.

Per informazioni dettagliate sul funzionamento del presente apparecchio, leggere
la Guida su un computer o uno smartphone.

http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/

Il nome

Bluetooth e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi è concesso

in licenza a Sony Corporation.

N Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Android è un marchio di Google Inc.

Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Continuare a toccare l’apparecchio
con lo smartphone fino a far
vibrare quest’ultimo.

Raak het toestel aan met de
smartphone tot die gaat trillen.

Advertising