Sony STR-DN1000 Manuale d'uso

Str-dn1000

Advertising
background image

STR-DN1000 4-136-736-61(1) IT/PL

4-136-736-61(1)

Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

(1)

1: Installazione dei diffusori/
1: Instalowanie głośników

STR-DN1000

Guida di impostazione rapida
Podręcznik szybkiej instalacji

2: Collegamento dei diffusori/2: Podłączanie głośników

3: Collegamento di altri componenti/
3: Podłączanie innych urządzeń

DVD IN

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

HDMI

ANTENNA

DMPORT

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 3

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

OPTICAL IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

SAT IN

BD IN

DVD IN

OPTICAL

CENTER

COAXIAL

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

TV

L

R

SURROUND

(for AUDIO)

EZW

-T100

L

R

FRONT A

DVD IN

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

HDMI

ANTENNA

DMPORT

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 3

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

OPTICAL IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

SAT IN

BD IN

DVD IN

OPTICAL

COAXIAL

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

TV

L

R

SURROUND

(for AUDIO)

EZW

-T100

L

R

FRONT A

CENTER

DVD IN

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

HDMI

ANTENNA

DMPORT

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 3

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

OPTICAL IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

SAT IN

BD IN

DVD IN

OPTICAL

CENTER

COAXIAL

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

TV

(for AUDIO)

EZW

-T100

L

R

FRONT A

L

R

SURROUND

SAT IN

BD IN

DVD IN

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

HDMI

ANTENNA

DMPORT

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 3

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

OPTICAL IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

SAT IN

BD IN

DVD IN

OPTICAL

CENTER

COAXIAL

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

TV

L

R

SURROUND

(for AUDIO)

EZW

-T100

L

R

FRONT A

R

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

L

OPTICAL IN

SAT IN

BD IN

DVD IN

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

HDMI

ANTENNA

DMPORT

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 3

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

OPTICAL IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

SAT IN

BD IN

DVD IN

OPTICAL

CENTER

COAXIAL

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

TV

L

R

SURROUND

(for AUDIO)

EZW

-T100

L

R

FRONT A

AUDIO
OUT

SUBWOOFER

10 mm

Componenti video/ Urządzenia wideo

VIDEO
OUT

MONITOR

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

IN 3

AM

Y

COMPONENT VIDEO

OUT

IN

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

SA-CD/CD/CD-R

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

SAT IN

BD IN

OPTICAL

CENTER

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

SURROUND BACK/

FRONT B/
BI-AMP

L

R

SURROUND

EZW

-T100

L

R

FRONT A

TV

OPTICAL IN

OPTICAL

COAXIAL

SAT IN

BD IN

DVD IN

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

(for AUDIO)

DVD IN

COAXIAL

OPTICAL IN

TV

Italiano

Questa Guida all’installazione rapida illustra come collegare un lettore DVD, un lettore Blu-ray Disc, un
sintonizzatore satellitare, o decodificatore, la TV, i diffusori e un subwoofer, in modo da poter usufruire di
un audio surround multicanale. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l’uso del ricevitore.

1: Installazione dei diffusori

Le illustrazioni riportate sopra mostrano l’esempio relativo alla configurazione di un sistema diffusori a 7.1
canali (sette diffusori e un subwoofer). Consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il ricevitore e le
informazioni riportate sul lato opposto della presente guida.

Nelle illustrazioni contenute in questa guida sono indicati i diffusori da  a .

 Diffusore anteriore (sinistro)

 Diffusore surround (destro)

 Diffusore anteriore (destro)

 Diffusore posteriore surround (sinistro)

 Diffusore centrale

 Diffusore posteriore surround (destro)

 Diffusore surround (sinistro)

 Subwoofer

2: Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori in base al numero e al tipo.

Informazioni sui cavi dei diffusori

Utilizzare cavi dei diffusori appropriati per la larghezza della stanza.
Prendendo come riferimento il colore o il contrassegno del cavo del diffusore da collegare al terminale
positivo (+) o negativo (–), è possibile avere la certezza di collegare sempre il cavo in modo corretto senza
confondere i terminali positivo e negativo.

Informazioni sui terminali dei diffusori

Collegare i terminali

 ai terminali  del ricevitore, quindi collegare i terminali  ai terminali  del

ricevitore.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi dei diffusori, fare riferimento all’illustrazione o alle
istruzioni per l’uso in dotazione con il ricevitore.

Ruotare la manopola di blocco finché il cavo del diffusore non è collegato in modo saldo.

Informazioni sul tasto SPEAKERS

È possibile selezionare i diffusori anteriori che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, consultare la
sezione “8: Selezione del sistema di diffusori anteriori” nelle Istruzioni per l’uso del ricevitore.

3: Collegamento di altri componenti

Questa sezione contiene l’esempio relativo al collegamento del presente ricevitore ad altri componenti.
Per ulteriori informazioni su altri collegamenti e sugli altri componenti, consultare i punti 3 e 4 della
sezione “Operazioni preliminari” delle Istruzioni per l’uso del ricevitore.
Il presente ricevitore è dotato di una funzione per la conversione di segnali video. Consultare la sezione “4b:
Collegamento dei componenti video” contenuta nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il ricevitore.

4: Collegamento finale di tutti i cavi di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di rete.

Cavo audio monofonico (non in dotazione)/
Monofoniczny przewód audio (nie należą do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/
Przewody głośnikowe (nie należą do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/
Przewody głośnikowe (nie należą do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/
Przewody głośnikowe (nie należą do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/
Przewody głośnikowe (nie należą do wyposażenia)

A

Cavo HDMI (non in dotazione)/Przewód HDMI (nie należą do wyposażenia)

B

Cavo digitale ottico (non in dotazione)/Cyfrowy przewód optyczny (nie należą do wyposażenia)

Televisore/Odbiornik TV

Lettore Blu-ray Disc/

Odtwarzacz dysków Blu-ray

Sintonizzatore satellitare o

decodificatore/

Tuner satelitarny lub przystawka

telewizyjna

Lettore DVD/

Odtwarzacz DVD

A

B

A

A

A

Polski

Niniejszy Podręcznik szybkiej instalacji opisuje sposób podłączenia odtwarzacza DVD, odtwarzacza dysków
Blu-ray, tunera satelitarny lub przystawka telewizyjna, odbiornika telewizyjnego, głośników i subwoofera, aby
można było korzystać z wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

1: Instalowanie głośników

Na powyższych ilustracjach przedstawiono przykładową konfigurację zestawu głośników 7.1-kanałowych
(siedem głośników i jeden subwoofer). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z odbiornikiem i w innych częściach niniejszego podręcznika.
Na ilustracjach w tym podręczniku głośniki oznaczono literami od  do .

 Głośnik przedni (lewy)

 Głośnik dźwięku przestrzennego (prawy)

 Głośnik przedni (prawy)

 Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (lewy)

 Głośnik środkowy

 Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (prawy)

 Głośnik dźwięku przestrzennego (lewy)

 Subwoofer

2: Podłączanie głośników

Podłącz głośniki zgodnie z ich numerem i typem.

Informacje o przewodach głośnikowych

Należy użyć przewodów głośnikowych odpowiadających szerokości pomieszczenia.
Kierując się kolorem lub oznaczeniem przewodu głośnikowego przy podłączaniu go do zacisku dodatniego
(+) lub ujemnego (–), można mieć zawsze pewność, że został on podłączony prawidłowo bez pomylenia
biegunów.

Informacje o zaciskach głośnikowych

Połącz zaciski dodatnie

 do zacisków dodatnich  odbiornika, a zaciski ujemne  do zacisków

ujemnych

 odbiornika.

Szczegółowe instrukcje podłączania przewodów głośnikowych znajdują się na ilustracjach lub w instrukcji
obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

Obracaj pokrętłem blokującym aż przewód głośnikowy zostanie solidnie podłączony.

Informacje o przycisku SPEAKERS

Można wybrać głośniki przednie, które maja być używane. Szczegółowe informacje można znaleźć rozdziale
„8: Wybieranie zestawu głośników przednich”, w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

3: Podłączanie innych urządzeń

Jest to przykładowe połączenie odbiornika z innymi urządzeniami. Szczegółowe informacje o innych
połączeniach i urządzeniach można znaleźć w punktach 3 i 4 rozdziału „Czynności wstępne”, w instrukcji
obsługi dostarczonej z odbiornikiem.
Odbiornik ten udostępnia funkcję konwertowania sygnałów wideo. Informacje na ten temat można znaleźć
w części „4b: Podłączanie urządzeń wideo” w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

4: Wszystkie przewody zasilające należy podłączyć na końcu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego.

Advertising