Sony XDR-M1 Manuale d'uso

Dab/fm digital radio, Xdr-m1, Svenska varning

Advertising
background image

DA

B/

FM

HOLD

P

O

W

E

R

PO

WE

R

HO

LD

LIGHT

FM SENS

DX

LOCAL

MENU

FA

VO

UR

ITE

DA

B/

FM

EN

TE

R/

SC

IN

FO

DC IN 4.5V

PO

WE

R

HO

LD

LIGHT

FM SENS

DX

LOCAL

MENU

FA

VO

UR

ITE

DAB/

FM

EN

TE

R/

SC

IN

FO

DC IN 4.5V

1

2

POWER

HO

LD

LIGHT

FM SENS

DX

DC IN 4.5V

LOCAL

ME

NU

FAVOURITE

DAB/

FM

ENTER/

SC

INFO

VO

L

MENU

AUTO

MB

PM

AM

OFF

FAVOURITE

INFO

DAB/

FM

ENTER/

SC

DAB FM

2-590-122-42(1)

DAB/FM DIGITAL RADIO

Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso (facciata opposta)

XDR-M1

© 2005 Sony Corporation Printed in China

Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

POWER

A

Svenska

VARNING!

Undvik risk för elskador och brand genom att
inte utsätta radion för regn eller fukt.

Undvik elskador genom att inte öppna
radions chassi. Överlåt service till behörig
servicetekniker.

Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en
bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte
placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och
liknande.

Funktioner

• DAB (Band III)/ Digitalradio med FM-band.
• Stort högupplöst LCD-teckenfönster ger enkel

åtkomst och förenklar användningen.

• Favoritmapp (40 förinställningar).
• Stereohörlurar med fjärrkontroll medföljer.

Välja
strömförsörjning

Hur du sätter i batterierna
(se fig.
A)

1

Öppna batterifacket på enhetens baksida.

2

Sätt in två alkaliska LR6-batterier (storlek
AA) (medföljer ej) – tänk på att vända
batterierna rätt – och stäng sedan locket.

Batterilivslängd (ungefärligt antal timmar) (JEITA*)

När du använder

DAB

FM

Sony LR6 alkaliskt batteri (storlek AA)

9

40

* Uppmätt värde enligt JEITA-standard (Japan

Electronics and Information Technology Industries
Association). I praktiken kan batteriets livslängd
variera, beroende på hur du använder enheten.

När är det dags att byta
batterier?

När batterierna börjar bli svaga blir ljudet svagare och
alltmer orent.
När batterierna är helt tömda visas ”E” i
teckenfönstret och strömmen slås av.
När ”E” visas byter du ut båda batterierna mot nya.
När du har bytt batterier trycker du på POWER för
att släcka indikatorn.

Att tänka på vid batteribyte
• Försök att byta batterierna inom 10 minuter, annars

raderas inställningarna för klockan, eventuella listor
med mottagningsbara sändningar som upprättats vid
DAB-sökning, förinställda radiokanaler samt alla
andra inställningar som du gjort. I så fall får du göra
om alla inställningarna igen.

• Om du byter ut batterierna medan strömmen är

påslagen finns det risk för att enheten återställs till
fabriksinställningarna.

Att observera angående batterier
• Försök inte ladda upp torrbatterier.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra

metallföremål. Om batterierna poler kommer i
kontakt med metallföremål kan det leda till
kortslutning, som i sin tur kan göra att batterierna
blir mycket heta.

• Om du vet med dig att du inte kommer att använda

enheten under en längre tid, bör du ta ur batterierna,
då undviker du risken för de frätskador som ett
läckande batteri kan orsaka.

• Blanda inte olika typer av batterier.
• Använd alltid nya batterier när du byter ut dem.

Om locket till batterifacket
lossnar (se fig.
B)

Locket till batterifacket är konstruerat så att det
lossnar av sig självt om det öppnas med alltför mycket
våld. Bilden visar hur du sätter tillbaka det.

1

Sätt lockets högra gångjärn i det högra
urtaget på enheten.

2

Sätt det vänstra gångjärnet i det vänstra
urtaget på enheten.

Driva enheten med
hushållsnätet (se fig.
C)

Anslut Sonys nätadapter (medföljer) till DC IN 4.5 V-
kontakten och sedan till ett vägguttag. Se till att
kontakterna sitter i ordentligt.

Förbättra
mottagningen

(se fig. D)

DAB Band III/FM:
Hörlurskabeln fungerar som antenn, försök därför att
sträcka ut den så mycket som möjligt.

Använda radion

Enheten kan ta emot DAB-tjänster och FM-kanaler,
båda har lägena FAVOURITE och MANUAL –
DAB-tjänster har även ett NORMAL-läge.

FAVOURITE: För att välja dina lagrade favorit-
tjänster/kanaler. (Se ”Förinställa favorittjänster och
favoritkanaler”.)
MANUAL: För stegvis justering av frekvensen.
NORMAL: För att välja någon av de lagrade
tjänsterna.

— Manuell inställning

1

Slå på radion genom att trycka på
POWER.

När du slår på strömmen till enheten igen är
mottagningen inställd på det band du senast
lyssnade på.

2

Välj önskat band genom att trycka flera
gånger på DAB/FM.

Varje gång du trycker på knappen ändras bandet
på följande sätt:

DAB

FM

Manuellt läge:
1 Visa menyn genom att trycka på MENU.
2 Välj ”MODE” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

3 Välj ”MANUAL” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

FAVOURITE

[[MODE]

MANUAL

MAN” visas i teckenfönstret.

Normalt läge:
1 Utför steg 1 och 2 som om det gällde

manuellt läge.

2 Välj ”NORMAL” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

NORMAL

[[MODE]

FAVOURITE

MANUAL

NOR” visas i teckenfönstret.

3

Ställ in önskad tjänst eller kanal genom att
trycka på v (upp) eller V (ned).

Två korta ljudsignaler hörs när den första
ensemblen för DAB, eller den lägsta frekvensen
för FM tas emot under inställningen.

4

Ställ in volymen med VOL +/–.

Tips!
Du kan ställa in volymen i 32 steg. Volymen ökar när
skjutreglaget flyttas åt höger.

VOLUME

16

Om användning av FM
• Frekvensen ändras ett steg i taget när du trycker på

v (upp) eller V (ned).

• Kanalsteget är ställt på 0,05 MHz för FM.

Om användning av DAB
• Innan du tar emot DAB-sändningar bör en eller flera

ensembler finnas lagrade i listan via DAB-
sökningen. (Se ”Grundinställning för DAB”.)

• ”<

WAITING>” visas i teckenfönstret när enheten är

inställd på en ensemble.

• ”<

NO SERVICE>” visas när den valda tjänsten inte

sänds.

• ”<

NO ENSEMBLE>” visas när ensemblen för den

valda tjänsten inte kan tas emot.

NOR

SERVICE LABEL

ENSEMBLE

<NO ENSEMBLE>

• Om en vald tjänst slutar sändas hörs inget ljud och

”<

NO SERVICE>” visas. I så fall kan du välja en

annan tjänst genom att trycka på v (upp) eller V
(ned).

Knappen VOL + har en punkt som du
kan känna med fingret.

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.

is a trademark of Sony Corporation.

C

Att observera angående nätadaptern
• När du tänker driva enheten med de interna

batterierna kopplar du bort nätadaptern från
vägguttaget och DC IN 4.5 V-kontakten. Se till att
kontakten för extern strömförsörjning är
bortkopplad innan du använder enheten.

• Använd bara den medföljande nätadaptern från

Sony. Kontakterna på andra tillverkares nätadaptrar
kan ha annan polaritet. Om du inte använder den
medföljande nätadaptern kan du råka ut för
funktionsstörningar.

Ställa klockan

--:--” visas i teckenfönstret när du sätter i

batterierna eller ansluter nätadaptern och trycker på
POWER (eller MENU) för första gången efter det att
du köpt enheten, eller efter en återställning.

1

Visa menyn genom att trycka på MENU.

2

Välj ”

TIME SET” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), tryck sedan på
ENTER/SC.

Timvisningen markeras.

[[TIME SET]

PM 12

:00

3

Ställ in timmen genom att trycka på v
(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Minutvisningen markeras.

4

Ställ in minuterna genom att trycka på v
(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Klockan startar och ”

:” börjar blinka.

Tips!
• Du kan ställa in den aktuella tiden snabbare genom

att hålla v (upp) eller V (ned) intryckt.

• För att ställa in rätt tid på sekunden när börjar du

med att ställa in minuterna i steg 4 och trycker
sedan på ENTER/SC när du hör tidsignalen (från
t.ex. en uppringd tidtjänst).

• Vilket tidvisningssystem som används beror på

vilken modell du har. Exempel: I 24-
timmarssystemet innebär ”0:00” midnatt och
”12:00” middag.

Obs!
• Om du inte utför inställningen av klockan inom 65

sekunder avbryts inställningsläget.

• Om du vill avbryta en pågående klockinställning

trycker du på MENU.

Grundinställning för
DAB

När du väljer DAB-bandet för första gången söker
enheten automatiskt efter sändningar som går att ta
emot och upprättar en lista över dem.
Om du vill söka efter DAB-sändningar igen, eller om
enheten har återställts, gör du så här:

1

Sträck ut hörlurskabeln med fjärrkontrollen
så mycket som möjligt.

2

Slå på radion genom att trycka på
POWER.

3

Välj DAB-bandet genom att trycka på
DAB/FM.

4

Tryck på MENU.

5

Välj ”

SCAN” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Inget ljud hörs men ”<

SCANNING>” visas i

teckenfönstret. En DAB-sökning tar mellan 30
och 90 sekunder att utföra. När sökningen är
slutförd ställer enheten in för mottagning av den
första tjänsten i den första ensemble som lagrades
under DAB-sökningen.

NOR

<SCANNING...>

6

Obs!
• Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder

avbryts menyläget.

• Om ingen mottagning påträffades under DAB-

sökningen visas ”<

NO ENSEMBLE>” i

teckenfönstret.

NOR

<NO ENSEMBLE>

• Om du vill avbryta en pågående DAB-sökning

trycker du på MENU. Eventuella tjänster som tagits
emot innan du avbröt sökningen läggs in i listan
med mottagningsbara tjänster.

• Om batterierna tar slut och du väntar med att byta

dem kan det hända att mottagningslistan raderas. I
så fall får du utföra sökningen igen.

Om SC (Secondary Component,
sekundärkomponent)

Om den valda primära komponenten har en sekundär
komponent blinkar ”

SC” i teckenfönstret.

NOR

SC

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

European equities we

Du tar emot den önskade sekundära komponenten
genom att trycka på ENTER/SC. ”

SC” visas när den

sekundära komponenten tas emot.

Följande händer när du trycker på v (upp), V (ned)
eller ENTER/SC.

v (upp) eller V (ned)

ENTER/SC

Obs!
När den valda sekundära komponenten avslutas,
återgår enheten automatiskt till den primära
komponenten.

Andra användbara
funktioner

Förstärka basen
1

Tryck på MENU när strömmen är
påslagen.

2

Välj ”

MEGA BASS” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), tryck sedan på
ENTER/SC.

ON” eller ”OFF” är markerat. Ursprunglig

inställning är ”

ON”.

3

Välj ”

ON” genom att trycka på v (upp) eller

V (ned), och tryck sedan på ENTER/SC.
MB ” visas i teckenfönstret.

Du avbryter funktionen MEGA BASS genom att
välja ”

OFF” i steg 3. ”

MB

” slocknar.

Förbättra mottagningen

Ställ FM SENSLOCAL om ljudet innehåller
störningar på grund av att radiosignalen är för stark.
Under normala förhållanden ska den stå i läge DX.

Automatisk avstängning

Du kan använda automatisk avstängning så att radion
automatiskt stängs av efter en förinställd tid.
Ursprunglig inställning är ”

OFF”.

1

Tryck på MENU.

2

Välj ”

AUTO OFF” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Den aktuella inställda tiden visas markerad.

3

Välj önskad tid genom att trycka på v (upp)
eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC. ”AUTO OFF ” visas i
teckenfönstret.

Varje gång du trycker på knappen v (upp) eller V
(ned) ändras tiden på följande sätt:

OFF

30

60

90

120

Du avbryter den automatiska avstängningen
genom att välja ”

OFF” i steg 3. ”

AUTO OFF

slocknar då i teckenfönstret.

HOLD-funktionen

När du skjuter HOLD på enheten i pilens riktning
visas ”-” i teckenfönstret. Alla knappar på enheten
stängs av och går inte att använda.
Med den här funktionen kan du förhindra att radion
slås på av misstag, eller att radions frekvens
oavsiktligt ändras.

Använda fjärrkontrollen
(se fig.
E)

Du kan styra nedanstående med fjärrkontrollen.

För att

Tryck eller skjut

Slå på eller stänga av enheten POWER

Byta tjänst eller kanal

v (upp) eller V (ned)

Välja band

DAB/FM

Ställa in volymen

VOL + eller

Använda HOLD-funktionen HOLD*

* HOLD på fjärrkontrollen gäller bara fjärrkontrollens

knappar.

HOLD

LIGHT

FM SENS

DX/LOCAL

DC IN

4.5 V-kontakt

Hörlurskontakt

VOL (volym)

B

Nätadapter (medföljer)

Till DC IN 4.5 V-kontakt

D

E

Fjärrkontroll med
hörlurar

POWER

HOLD

Hörlurskontakt

VOL

(volym)

LR6 (storlek AA)

× 2

Sätt in batteriets E sida först.

DAB/FM WALKMAN

Justera kontrasten i LCD-
teckenfönstret

Du kan variera kontrasten i teckenfönstret i 15 steg.

1

Tryck på MENU.

2

Välj ”

CONTRAST” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned). Tryck på ENTER/SC.

CONTRAST” och ”x” visas i teckenfönstret. Du

ökar kontrasten genom att flytta ”x” åt höger.

[[CONTRAST]

L H

3

Ställ in kontrasten genom att trycka på v
(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Tända belysningen i LCD-
teckenfönstret

Tryck på LIGHT.

För att spara batterierna stängs bakgrundsbelysningen
automatiskt av om du inte utför någon funktion inom
5 sekunder.

Förinställa
favorittjänster och
favoritkanaler

— Favoritläge

Du kan förinställa 20 tjänster för DAB och 20 kanaler
för FM.

Förinställa tjänster och kanaler
1

Följ anvisningarna för steg 1 till 3 under
”Använda radion” och ställ manuellt in den
sändning som du vill förinställa.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

FAVOURITE” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

SAVE” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Tjänsten eller kanalen lagras. (DAB-tjänster
lagras tillsammans med ett namn på tjänsten.)
Teckenfönstret ändras från ”MAN” eller ”NOR”
till ”FAV”.

Tips!
Efter steg 1 kan du hoppa över steg 2 och 3 och
istället fortsätta med steg 4 där du håller
ENTER/SC intryckt under mer än 2 sekunder.

Obs!
Om du väljer ”

SAVE” i steg 4 och redan har lagrat 20

kanaler och 20 tjänster visas <

FAVOURITE FULL> i

teckenfönstret. Då måste du radera någon eller några
oönskade kanaler eller tjänster innan du sparar.

1.NORMAL

[[[FAVOURITE SAVE]

<FAVOURITE FULL>

Radera från favoritmappen
1

Ställ in det band du vill radera.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

FAVOURITE” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

DELETE” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Listan med lagrade favoriter visas i
teckenfönstret.

5

Välj önskad tjänst eller kanal genom att
trycka på v (upp) eller V (ned), och tryck
sedan på ENTER/SC.

När du raderat en favorit ställs mottagningen om
till favoriten som låg före den som du har raderat.

Obs!
När en sekundär tjänst lagrats i favoritmappen visas
den med ”

*” vid siffran längst till vänster i

favoritlistan.

Redigera namnet på en FM-
kanal
1

Ställ in FM-bandet.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

FAVOURITE” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

EDIT” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Listan med lagrade favoriter visas i
teckenfönstret.

5

Välj den kanal som du vill redigera genom
att trycka på v (upp) eller V (ned), och
tryck sedan på ENTER/SC.

Fönstret för teckeninmatning visas.

6

Välj önskat tecken genom att trycka på v
(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Upprepa ovanstående instruktion. Du kan högst
använda 16 tecken.

Tips!
• Varje gång du trycker på INFO ändras

teckeninmatningsfönstret på följande sätt:

• När du väljer ”

BS” raderas siffran som står före

markören.

Ställa in en förinställd tjänst
eller kanal
1

Tryck på MENU när strömmen är
påslagen.

2

Välj ”

MODE” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC. Välj sedan ”

FAVOURITE”

och tryck på ENTER/SC.

Du kan också trycka på FAVOURITE i steg 1
eller 2.
Varje gång du trycker på knappen ändras läget på
följande sätt:

MANUAL

NORMAL*

eller

FAVOURITE

* NORMAL gäller endast DAB.

Obs!
• Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder i

något av lägena avbryts det aktuella läget.

• Om du vill avbryta halvvägs trycker du på MENU.
• Om du ändrar favoritläget utan förinställning visas

”<

NO FAVOURITE>” och du kommer tillbaka till

föregående mottagningsläge.

• Om du redigerat ett favoritnamn för FM visas det

redigerade namnet på den första raden.

FAV

98.90MHz

BETA Radio 1

Kanalsökning
(endast FM)

Enheten söker automatiskt efter FM-kanaler.

1

Ställ in FM-bandet.

2

Håll v (upp) eller V (ned) intryckt under
mer än 2 sekunder.

Enheten ställer automatiskt in en kanal som går att
ta emot.

3

Vid behov kan du ställa in kanalen mer
exakt genom att trycka på v (upp) eller V
(ned).

4

Ställ in volymen med VOL +/–.

Ändra visningsläge
för teckenfönstret
(endast DAB)

Om du vill ändra teckenfönstrets visningsläge trycker
du på INFO under DAB-mottagning. Det visningsläge
som du har valt för teckenfönstret bevaras även om du
stänger av och slår på enheten igen eller byter band.

Namnet på ensemblen (högst 16 tecken) visas på den
första raden. Tjänstens namn (högst 16 tecken) visas
på den andra raden, programtypen på den tredje och
den dynamiska informationen på den fjärde raden.

Varje gång du trycker på INFO ändras teckenfönstret
på följande sätt:

MAN

MAN

MAN

MAN

MAN

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

European equities we

re little changed on

European equities we

Tuesday as slightly

firmer U.S. futu

V

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

SIGNAL LEVEL:100

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

5A:174.928MHz

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

BIT RATE:132kbps

ALPHA1 RADIO

DAB ENSEMBLE ONE

Pop Music

COMPONENT LABEL

1-rads dynamisk information

4-raders dynamisk information

Signalnivå

Frekvens

Bithastighet

Komponentnamn

Teckenfönstret ändras inte även om du ändrar tjänst
genom att trycka på v (upp) eller V (ned). Det är bara
om du använder 4-raders dynamisk information som
visningsläget återgår till 1-rads dynamisk information.

Obs!
• Om tjänsten saknar namn visas inget meddelande.
• Om det inte finns någon dynamisk etikett visas

”<

NO DLS>”.

• Andra meddelanden visas i följande situationer:

– “<

NO LABEL>” visas om ensemblen saknar

namn.

– ”

BIT RATE: ---” visas om information om

bithastigheten saknas.

– ”

SIGNAL LEVEL: ---” visas om information

om signalnivån saknas.

PTY (programtyp)

Den här funktionen visar tjänster efter programtyp,
t.ex. nyheter (NEWS) eller sport (SPORTS) i den
PTY-lista (programtyplista) som överförs via DAB.

Om den tjänst eller kanal som tas emot inte sänder
information om programtypen visas ”

NO PTY Data”.

Programtyp

Teckenfönster

Oidentifierad

None

Nyheter

News

Aktualiteter

Current Affairs

Information

Information

Sport

Sport

Utbildning

Education

Teater

Drama

Kultur & konst

Cultures

Vetenskap

Science

Underhållning

Varied Speech

Popmusik

Pop Music

Rockmusik

Rock Music

Lättlyssnat

Easy Listening

Lätt klassiskt

Light Classics M

Klassisk musik

Serious Classics

Övrig musik

Other Music

Väder

Weather & Metr

Ekonomi

Finance

För barn

Children’s Progs

Sociala frågor

Social Affairs

Andliga frågor

Religion

Telefonväkteri

Phone In

Resor & semester

Travel & Touring

Fritid & hobby

Leisure & Hobby

Jazzmusik

Jazz Music

Countrymusik

Country Music

Nationell musik

National Music

Gamla godingar

Oldies Music

Folkmusik

Folk Music

Dokumentärer

Documentary

Textminnesfunktion

Du kan lagra högst 10 mönster för dynamiska DAB-
etiketter. Dynamiska DAB-etiketter kan visas med
högst 128 tecken.

Lagra textinformationen
1

Ställ in för att visa den dynamiska etiketten
under DAB-mottagning.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

TEXT MEMO” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

SAVE” genom att trycka på v (upp)

eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Textlistan visas i teckenfönstret.

5

Välj den textlista som du vill spara genom
att trycka på v (upp) eller V (ned), och
tryck sedan på ENTER/SC.

1.European equities

[[[SAVE]

2.Bush recants in so

3.The temperature

V

Lagrade dynamiska etiketter visas med några av
de första orden i namnet. Om du väljer ett
nummer som är upptaget skriver den nya texten
över det.

Hämta lagrad text
1

Ställ in en DAB-tjänst.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

TEXT MEMO” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

RECALL” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Textlistan visas i teckenfönstret.

1.European equities

[[[RECALL]

2.Bush recants in so

3.The temperature

V

5

Välj den textlista du vill visa genom att
trycka på v (upp) eller V (ned), och tryck
sedan på ENTER/SC.

Den dynamiska etiketten visas på teckenfönstrets
fjärde rad.

re little changed on

European equities we

Tuesday as slightly

firmer U.S. futu

V

6

Du kan rulla texten genom att trycka på v
(upp) eller V (ned).

Avbryt genom att trycka på MENU.

Radera lagrad text
1

Ställ in en DAB-tjänst.

2

Tryck på MENU.

3

Välj ”

TEXT MEMO” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

4

Välj ”

DELETE” genom att trycka på v

(upp) eller V (ned), och tryck sedan på
ENTER/SC.

Textlistan visas i teckenfönstret.

1.European equities

[[[DELETE]

2.Bush recants in so

3.The temperature

V

5

Välj den textlista som du vill radera genom
att trycka på v (upp) eller V (ned), och
tryck sedan på ENTER/SC.

Lagrad text under den text som du raderade flyttas
uppåt i listan.

Återställa enheten

Fungerar inte radion som den ska kan du trycka på
den här knappen med ett spetsigt föremål. Då
återställs bl.a. klockans inställningar och de tjänster
och kanaler som du har förinställt till
fabriksinställningarna.

Försiktighetsåtgärder

• Driv enheten bara med de strömkällor som anges

under ”Tekniska data”. Om du vill driva enheten
med batterier använder du två alkaliska LR6-
batterier (storlek AA). Om du vill driva enheten via
elnätet bör du bara använda den medföljande
nätadaptern. Använd ingen annan typ av nätadapter.

• Radion är inte bortkopplad från nätspänningen så

länge den är ansluten till ett vägguttag, även om du
har slagit av strömmen på radion.

• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget när du vet

med dig att du inte kommer använda enheten under
en längre tid.

• Se till att omgivningstemperaturen ligger mellan

0°C och 40°C där du använder enheten. Om du
använder den där temperaturen är högre än den
högsta rekommenderade kan det hända att siffrorna
som visas i teckenfönstret inte har någonting att
göra med den frekvens som tas emot. Om du
använder enheten där temperaturen är lägre än den
lägsta rekommenderade kan det hända att det går
långsamt att uppdatera siffrorna i teckenfönstret.
(De här avvikelserna innebär inte att enheten har
skadats; de försvinner automatiskt när temperauren
blir normal igen.)

• Märketiketten som visar drivspänning m.m. sitter på

enhetens baksida.

• Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer,

direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska
stötar. Lämna aldrig enheten i en bil som står
parkerad i solen.

• Skulle något föremål eller någon vätska råka

komma in i enheten bör du genast koppla bort
nätadaptern eller ta ur batterierna och sedan låta en
behörig servicetekniker undersöka enheten innan du
använder den igen.

• I fordon och byggnader kan det var svårt att få bra

radiomottagning. I så fall kan du prova att lyssna
nära ett fönster.

• Den här produkten är inte vattentät, se därför till att

skydda den när det regnar, snöar liksom där det är
mycket fuktigt.

• Rengör enhetens yttre med en mjuk duk, fuktad med

ett milt rengöringsmedel.

Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att

förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Relevanta tillbehör: fjärrkontroll, stereohörlurar

Om hörlurar

Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna när du kör, cyklar eller
framför ett motordrivet fordon. Det kan skapa farliga
trafiksituationer; på vissa platser är det dessutom
olagligt. Det är inte heller riskfritt att lyssna med
hörlurar på hög volym när du promenerar, särskilt inte
vid övergångsställen. Var mycket uppmärksam – sluta
helst att lyssna – i situationer som kan innebära fara.

Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du använder
hörlurar.
Hörselexperter varnar för användning av hörlurar med
hög volym under en längre tid. Om du hör ett
ringande eller pipande ljud bör du omedelbart sänka
volymen, helst bör du sluta lyssna helt och hållet.

Ta hänsyn till omgivningen
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljud
från omgivningen och du visar hänsyn mot dem som
vill slippa höra ljudet från dina hörlurar.

Varning!

När åskan går bör du genast ta av dig hörlurarna.

Om du har några problem eller frågor,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Felsökning

Om inte följande checklista hjälper dig att komma
tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste Sony-
återförsäljare.

Belysningen i teckenfönstret är svag, eller
inga indikatorer visas.
• Du använder enheten där det är extremt kallt eller

varmt, eller där det är mycket fuktigt.

Ljudet hörs mycket svagt, ljudet avbryts eller
mottagningen är svag.
• Befinner du dig i en byggnad kan du prova att

lyssna i närheten av ett fönster.

En kanal eller tjänst tas inte emot när jag
tryckt på en snabbvalsknapp (FAVOURITE).
• Det finns ingen kanal eller tjänst lagrad på den

knappen.

• En annan kanal eller tjänst har förinställts. Förinställ

kanalen eller tjänsten igen.

När service utförs på radion kan det hända att de
förinställda tjänsterna och kanalerna raderas.
Du bör skriva ned alla dina inställningar eftersom du
kan behöva göra om dem igen.

Tekniska data

Tidvisning

UK

12-timmarssystem

Övriga länder/områden

24-timmarssystem

Frekvensomfång

Band

Frekvensomfång

Kanalsteg

DAB (Band-III) 174,928

– 239,200 MHz

FM

87,50 – 108,00 MHz

0,05 MHz

DAB (BAND-III) frekvenstabell

(MHz)

Nr

Kanal Frekvens

Nr Kanal Frekvens

1

5A

174,928

20

9D

208,064

2

5B

176,640

21

10A

209,936

3

5C

178,352

22

10B

211,648

4

5D

180,064

23

10C

213,360

5

6A

181,936

24

10D

215,072

6

6B

183,648

25

11A

216,928

7

6C

185,360

26

11B

218,640

8

6D

187,072

27

11C

220,352

9

7A

188,928

28

11D

222,064

10

7B

190,640

29

12A

223,936

11

7C

192,352

30

12B

225,648

12

7D

194,064

31

12C

227,360

13

8A

195,936

32

12D

229,072

14

8B

197,648

33

13A

230,784

15

8C

199,360

34

13B

232,496

16

8D

201,072

35

13C

234,208

17

9A

202,928

36

13D

235,776

18

9B

204,640

37

13E

237,488

19

9C

206,352

38

13F

239,200

Uteffekt:

2,5 mW + 2,5 mW (vid 10 % harmonisk
distorsion)

Utgång:

i

(hörlurar), kontakt (ø 3,5 mm, stereo

minikontakt)

Strömförsörjning:

3 V likström (DC), två alkaliska LR6-batterier
(storlek AA)

Extern strömförsörjning:

DC IN 4.5 V

Mått:

Ca 60

Ч 82 Ч 21,5 mm (b/h/d)

inklusive utstickande delar och kontroller

Vikt:

Ca 119 g inklusive batterier / exklusive tillbehör

Medföljande tillbehör:

Nätadapter (1), fjärrkontroll (1),
stereohörlurar (1)

Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.

RESET-knapp

A

B C D E F G H I J

r

01. 87.50MHz

K L M N O P Q R S T

r

U V W X Y Z BS END

r

a

b c d e f g h i j

r

01. 87.50MHz

k l m n o p q r s t

r

u v w x y z BS END

r

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

r

01. 87.50MHz

! “ # $ % & ( ) * .

r

; < = > ? @ BS END

r

_

‘ + - ’ , / :

r

01. 87.50MHz

r

BS END

r

Advertising