Sony STR-DN2010 Manuale d'uso

Str-dn2010, Component video assignable (input only)

Advertising
background image

STR-DN2010 4-182-051-41(1) IT/PL

4-182-051-41(1)

Sony Corporation © 2010 Printed in Malaysia

1: Installazione dei diffusori/

1: Instalowanie głośników

+ "

#

)

*

$

%

'

(

&

STR-DN2010

Guida di impostazione rapida

Podręcznik szybkiej konfiguracji

2: Collegamento dei diffusori/2: Podłączanie głośników

3: Collegamento di altri componenti/

3: Podłączanie innych urządzeń

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

/

F

/H

G

/I

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

J

10 mm

Componenti video/ Urządzenia wideo

COMPONENT VIDEO

ASSIGNABLE (INPUT ONL

Y)

COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

HDMI TV OUT

HDMI OUTPUT

Italiano

In questa Guida di impostazione rapida, a scopo illustrativo è usato il modello USA.

Le illustrazioni in questa guida si riferiscono a diffusori come da A a J.
A

Diffusore anteriore (sinistro) F Diffusore surround posteriore (sinistro)*

B

Diffusore anteriore (destro)

G

Diffusore surround posteriore (destro)*

C

Diffusore centrale

H

Diffusore anteriore superiore (sinistro)*

D

Diffusore surround (sinistro) I Diffusore anteriore superiore (destro)*

E

Diffusore surround (destro)

J

Subwoofer

*

Non è possibile usare contemporaneamente i diffusori surround posteriori e i diffusori anteriori superiori.

1: Installazione dei diffusori

Le illustrazioni riportate sopra mostrano l’esempio relativo alla configurazione di un sistema diffusori a 7.1

canali (sette diffusori e un subwoofer). Fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con il ricevitore

e sul retro della presente guida.

2: Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori in base al numero e al tipo.

Informazioni sui cavi e i terminali dei diffusori

Utilizzare cavi dei diffusori appropriati per la larghezza della stanza.
I cavi dei diffusori possono avere colori diversi o contrassegni diversi. Per effettuare il collegamento

corretto, decidere quale collegare ai terminali più (+) e meno (–) del diffusore. Quindi collegare il

terminale più (+) al terminale più (+) del ricevitore e il terminale meno (–) al terminale meno (–) del

ricevitore.
Fare riferimento all’illustrazione soprastante per informazioni sul collegamento di cavi e terminali dei

diffusori.

Informazioni sul tasto SPEAKERS

È possibile selezionare il sistema diffusori anteriori. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione

“Selezione del sistema di diffusori anteriori” nelle Istruzioni per l’uso del ricevitore.

3: Collegamento di altri componenti

Questa sezione contiene l’esempio relativo al collegamento del presente ricevitore ad altri componenti.

Per ulteriori informazioni su altri collegamenti e sugli altri componenti, consultare i punti 3 e 4 della

sezione “Collegamenti” delle Istruzioni per l’uso del ricevitore.

Questo ricevitore è provvisto della funzione per la conversione dei segnali video. Fare riferimento a

“4a: Collegamento dei componenti video” nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il ricevitore.

4: Collegamento finale di tutti i cavi di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di rete.

Cavo audio monofonico (non in dotazione)/

Monofoniczny przewód audio (nie należy do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/

Przewód głośnikowy (nie należy do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/

Przewód głośnikowy (nie należy do wyposażenia)

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/

Przewód głośnikowy (nie należy do wyposażenia)

A

Cavo HDMI (non in dotazione)/Kabel HDMI (nie należy do wyposażenia)

B

Cavo digitale ottico (non in dotazione)/Cyfrowy przewód optyczny (nie należy do wyposażenia)

Televisore/Telewizor

Lettore Blu-ray Disc/

Odtwarzacz Blu-ray

Sintonizzatore satellitare,

Sintonizzatore TV via cavo/Tuner

satelitarny, Tuner telewizji kablowej

Lettore DVD, Registratore DVD/

Odtwarzacz DVD, Nagrywarka DVD

A

B

*

A

A

A

Polski

W tym Podręczniku szybkiej konfiguracji w celach ilustracyjnych użyto modelu amerykańskiego.

Na ilustracjach w tym podręczniku znajdują się głośniki z oznaczeniami od A do J.
A

Głośnik przedni (lewy)

F

Głośnik przestrzenny, tylny (lewy)*

B

Głośnik przedni (prawy)

G

Głośnik przestrzenny, tylny (prawy)*

C

Głośnik centralny

H

Głośnik przedni wysoki (lewy)*

D

Głośnik przestrzenny (lewy)

I

Głośnik przedni wysoki (prawy)*

E

Głośnik przestrzenny (prawy)

J

Subwoofer

*

Nie można używać jednocześnie głośników przestrzennych tylnych i przednich wysokich.

1: Instalowanie głośników

Na powyższych ilustracjach przedstawiono przykładową konfigurację zestawu głośników 7.1-kanałowych

(siedem głośników i jeden subwoofer). Sprawdź instrukcje obsługi dostarczone z odbiornikiem i tylną stronę

tego podręcznika.

2: Podłączanie głośników

Podłącz głośniki zgodnie z ich numerem i typem.

Informacje o przewodach głośnikowych i zaciskach

Należy użyć przewodów głośnikowych odpowiadających szerokości pomieszczenia.
Przewody głośników mogą mieć różne kolory lub różne oznaczenia. Aby podłączyć je prawidłowo, należy

ustalić, które przewody podłączyć do zacisków dodatnich (+), a które do zacisków ujemnych (–) głośnika.

Następnie należy połączyć zacisk dodatni (+) z zaciskiem dodatnim (+) odbiornika, a zacisk ujemny (–) z

zaciskiem ujemnym (–) odbiornika.
Powyższa ilustracja zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia przewodów i zacisków głośników.

Informacje o przycisku SPEAKERS

Umożliwia wybranie przedniego zestawu głośnikowego. Szczegółowe informacje można znaleźć rozdziale

„Wybieranie zestawu głośników przednich”, w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

3: Podłączanie innych urządzeń

Jest to przykładowe połączenie odbiornika z innymi urządzeniami. Szczegółowe informacje o innych

połączeniach i urządzeniach można znaleźć w punktach 3 i 4 rozdziału „Połączenia”, w instrukcji obsługi

dostarczonej z odbiornikiem.

Ten odbiornik wyposażony jest w funkcję konwersji sygnałów wideo. Patrz „4a: Podłączanie urządzeń

wideo” w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.

4: Wszystkie przewody zasilające należy podłączyć na końcu

Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazda ściennego.

*

Non è necessario collegare questo cavo se il televisore è compatibile con la funzione Canale di ritorno audio (ARC)./

Nie musisz podłączać tego przewodu, jeśli Twój telewizor jest zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio (ARC).

“PlayStation 3”/

„PlayStation 3”

A

Cavo dei diffusori (non in dotazione)/

Przewód głośnikowy (nie należy do wyposażenia)

Advertising