Sony CFM-20L Manuale d'uso

Radio cassette-corder, Cfm-20/20l, Voorzorgsmaatregelen

Advertising
background image

3-228-217-43 (1)

Radio Cassette-Corder

Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
Istruzioni per l’uso

CFM-20/20L

Sony Corporation ©2001

WAARSCHUWING

Stel het apparaat in geen geval bloot aan regen of vocht, om
brand of een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen.
Open om dezelfde reden ook niet de ombouw van het apparaat.
Laat technisch onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel.

WAARSCHUWING

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde kast.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.

Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat
waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.

De FUNCTION keuzeschakelaar bevindt zich bovenaan op
het toestel. Wanneer u de speler aanzet, licht de OPR/
BATT indicator op (behalve Taiwanees model).

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid/stroomvoorziening

• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat

terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het
stopkontakt, en laat het apparaat door bevoegd vakpersoneel
nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

• Voor gebruik op netspanning dient u te kontroleren of de

bedrijfsspanning van het apparaat (zie onder “Technische
gegevens”) overeenkomt met het plaatselijke lichtnet-
voltage; sluit het apparaat op het stopkontakt aan met het
bijgeleverde netsnoer, nooit met enig ander netsnoer.

• Zolang de stekker in het stopkontakt zit, is er sprake van

een geringe stroomtoevoer naar het apparaat, ook al staat
het apparaat uitgeschakeld.

• Voor batterijvoeding gebruikt u vier stuks R20 (D-

formaat) batterijen.

• Wanneer u het apparaat voorlopig niet meer op batterijvoeding

gebruikt, kunt u beter de batterijen er uit verwijderen, om schade
door eventuele batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

• Een naamplaatje met daarop de bedrijfsspanning, het

stroomverbruik e.d. bevindt zich aan de onderzijde van
het apparaat.

Opstelling/bediening

• Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron

of in direkt zonlicht. Vermijd tevens plaatsen met veel
stof, vocht en mechanische trillingen of schokken.

• Houd een speling van tenminste 10 mm achter het

apparaat open. Zorg dat de ventilatie-openingen niet
geblokkeerd worden, in het belang van het juist
funktioneren van het apparaat en een langere levensduur
van de onderdelen.

• Aangezien in de luidsprekers krachtige magneten zijn

toegepast, mag u kredietkaarten met een magnetische
pincode en horloges met een mechanisch uurwerk niet te
dicht in de buurt van het apparaat leggen, om schadelijke
effekten van het magnetisch veld te voorkomen.

• Klap de handgreep niet op wanneer de telescoopantenne

is uitgeschoven.

• Is het apparaat een tijdlang niet gebruikt, zet het dan in

de weergavestand en laat het bandloop-mechanisme
zonder cassette enkele minuten warm draaien, voordat u
een cassette plaatst voor afspelen of opnemen.

Mocht u verder nog vragen of problemen met de bediening
van het apparaat hebben, aarzel dan niet kontakt op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Verhelpen van
storingen

Er klinkt geen geluid.

• Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.
• Kontroleer of de batterijen alle in de juiste

richting liggen in het batterijvak.

• Als de batterijen leeg zijn, dient u ze alle door

nieuwe te vervangen.

• Stel de geluidssterkte hoger in.
• Stel de FUNCTION keuzeschakelaar in op de

geluidsbron die u wilt horen.

Ruis is hoorbaar.

• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of andere

apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt
van de speler. Breng de draagbare telefoon enz.
weg van de speler.

Insteken van een cassette lukt niet.

• Let op dat u de cassette op de juiste wijze

insteekt.

• Druk op de xZ toets om de ingedrukte n toets

te laten uitspringen.

De

z

opnametoets kan niet ingedrukt

worden.

• Er is geen cassette in het deck geplaatst.
• Zorg dat het wispreventienokje van de geplaatste

cassette intakt is of bedek de opening met een
stukje plakband.

Tegenvallende geluidskwaliteit bij
opnemen of afspelen, of onvoldoende
wissen van oude opnamen.

• De bandkoppen zijn vuil. Reinig de in de

afbeelding aangegeven onderdelen met een
wattenstaafje, licht bevochtigd met wat
reinigingsvloeistof of zuivere spiritus.

• Demagnetiseer de koppen en alle metalen delen

van het bandloopwerk, met een in de audiohandel
verkrijgbaar demagnetiseerapparaatje.

op een wandstopkontakt
a uma tomada da rede
a una presa a muro

Modellen voorr andere landen
Modelos de outros países
Modelli per gli altri paesi

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche non aprire il rivestimento. Per
ripararazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

Attenzione

Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, come
una libreria o un mobiletto.

Onde evitare incendi o scosse elettriche, non collocare
sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi come ad
esempio vasi.

Collegare l’unità ad una presa CA facilmente accessibile.
Se si dovesse notare un’anormalità nell’unità, scollegare
subito la spina principale dalla presa CA.

Nota

Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’Art 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548.

Il selettore FUNCTION si trova nella parte superiore.
Quando si accende il lettore, l’indicatore OPR/BATT si
illumina (escluso il modello per Taiwan).

Precauzioni

Sicurezza/Fonti di alimentazione

• Se qualche oggetto o liquido penetra nell’apparecchio,

scollegare l’apparecchio dalla fonte di alimentazione e
farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo
ulteriormente.

• Per il funzionamento a CA (corrente alternata), controllare

che la tensione operativa dell’apparecchio sia identica a
quella della rete elettrica locale (vedere “Caratteristiche
tecniche”) e usare il cavo di alimentazione in dotazione;
non usare alcun altro tipo di cavo.

• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione

CA fintanto che il cavo di alimentazione è collegato alla
presa a muro, anche se l’apparecchio stesso è stato spento.

• Per il funzionamento a pile, usare quattro pile tipo R20

(formato D).

• Quando non si usano le pile, estrarle per evitare danni

che possono essere causati da perdite di fluido delle pile
o corrosione.

• La piastrina indicante la tensione operativa, il consumo,

ecc. si trova sul fondo.

Collocazione/funzionamento

• Non lasciare l’apparecchio nei pressi di fonti di calore o

in luoghi esposti alla luce solare diretta, polvere
eccessiva o scosse meccaniche.

• Non collocare alcun oggetto entro 10 mm dal lato posteriore

dell’apparecchio. I fori di ventilazione non devono essere
ostruiti perché l’apparecchio possa funzionare correttamente
e per prolungare la durata dei suoi componenti.

• Poiché per i diffusori è impiegato un forte magnete,

tenere carte di credito personali a codificazione
magnetica o orologi a molla lontani dall’apparecchio per
evitare possibili danni causati dal magnete.

• Non sollevare la maniglia quando l’antenna telescopica è

allungata.

• Se l’apparecchio non è stato usato per un lungo periodo,

regolarlo in modo di riproduzione e lasciarlo scaldare per
qualche minuto prima di inserire una cassetta.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti
l’apparecchio, consultare il proprio rivenditore Sony.

Keuze van de
stroomvoorziening

Het netsnoer aansluiten

Taiwanees model:

Open de batterijhouder en neem het netsnoer.
Dankzij een opening in de houder kan het
toestel op netstroom werken zonder de klep te
verwijderen. Steek de stekker van het netsnoer
in het stopcontact.

Modellen voor andere landen:

1

op de AC IN stroomingang

2

op een wandstopkontakt

Gebruik van het apparaat op
batterijen:

Plaats vier stuks R20 (D-formaat) batterijen
(niet bijgeleverd) in het batterijvak.

Opmerking

Vervang de batterijen als het OPR/BATT
spanningslampje nog maar zwak oplicht of als het
apparaat niet meer naar behoren werkt. Vervang
altijd alle batterijen tegelijk door nieuwe.

Scelta della fonte di
alimentazione

Collegamento del cavo di
alimentazione

Modello per Taiwan:

Aprire lo scomparto pile ed estrarre il cavo di
alimentazione. Un’apertura nel coperchio dello
scomparto consente di effettuare i collegamenti
col cavo di alimentazione CA anche se il
coperchio è chiuso. Quindi collegare il cavo di
alimentazione alla corrente domestica.

Modelli per gli altri paesi:

1

alla presa AC IN

2

a una presa a muro

Uso con le pile

Inserire quattro pile tipo R20 (formato D) (non
in dotazione) nello scomparto pile.

Nota

Sostituire le pile quando l’indicatore OPR/BATT si
affievolisce o quando l’apparecchio cessa di
funzionare. Sostituire tutte le pile con altre nuove.

Selecção das fontes de
alimentação

Ligar o cabo da corrente eléctrica

Modelo de Taiwan:

Abra o compartimento da bateria e retire o cabo
da corrente eléctrica. Uma abertura na porta do
compartimento permite fazer a ligação CA sem
abrir a porta. Em seguida, ligue o cabo à tomada
de corrente.

Modelos de outros países:

1

à tomada AC IN

2

a uma tomada da rede

Utilização do leitor com pilhas

Insira quatro pilhas R20 (tamanho D, não
fornecidas) no compartimento de pilha.

Nota

Substitua as pilhas quando o brilho do indicador
OPR/BATT diminuir ou quando o leitor parar de
funcionar. Substitua todas as pilhas por outras
novas.

Soluzione dei problemi

L’audio è assente.

• Collegare saldamente il cavo di alimentazione.
• Inserire correttamente le pile.
• Sostituire tutte le pile se sono scariche.
• Regolare il volume.
• Regolare FUNCTION sulla funzione che si

desidera impiegare.

Presenza di disturbi sonori.

• Si sta utilizzando il lettore vicino a un telefono

cellulare o a un apparecchio che emette onde
radio. Collocare il telefono cellulare o
l’apparecchio lontano dal lettore.

Non è possibile inserire la cassetta.

• Inserire correttamente la cassetta.
• Premere xZ per rilasciare n.

Il tasto

z

non funziona.

• Non c’è una cassetta nell’apposito vano.
• Assicurarsi che sulla cassetta sia presente la

linguetta di protezione.

Riproduzione, registrazione o
cancellazione sono di qualità scadente.

• Testine sporche. Pulire l’apparecchio (come

illustrato) con un bastoncino di cotone
leggermente inumidito con detergente o alcool.

• Smagnetizzare le testine e tutte le parti metalliche

del percorso del nastro con uno smagnetizzatore
per testine reperibile in commercio.

Guia para solução de
problemas

Ausência de áudio.

• Ligue o cabo de alimentação CA firmemente.
• Insira as pilhas apropriadamente.
• Substitua todas as pilhas, caso estejam fracas.
• Ajuste o volume.
• Ajuste o selector FUNCTION à posição que

deseja operar.

Ouvem-se ruídos.

• Alguém está a utilizar, perto do leitor, um

telefone portátil ou outro equipamento que emite
ondas de rádio. Afaste o telefone portátil, etc., do
leitor.

Nгo й possível inserir a cassete.

• Insira a cassete apropriadamente.
• Pressione xZ para liberar n.

A tecla

z

não funciona.

• Não há cassete inserida no compartimento de

cassete.

• Certifique-se de que a lingueta de protecção está

intacta na cassete.

Reprodução, gravação ou apagamento
de qualidade insatisfatória.

• Cabeças contaminadas. Limpe o aparelho (tal

como ilustrado) com uma haste de algodão
levemente humedecida com um fluido de limpeza
ou álcool.

• Desmagnetize as cabeças e todas as partes

metálicas no trajecto da fita com um
desmagnetizador de cabeças disponível no
mercado.

Testina di
registrazione/
riproduzione

Rolete pressor

Haste de algodão

Veio de arrasto

Cabeça de
gravação/
reprodução

Capstan-as

Rullo di presa

Aandrukrol

Weergavekop

Opname/weergavekop

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não
exponha o aparelho à chuva nem à humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a técnicos especializados.

Advertência

Não instale o aparelho num espaço fechado, como por
exemplo, uma estante ou um armário.

Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
coloque recipientes com líquidos, como jarras, em cima do
aparelho.

Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente acessível.
Caso observe uma anormalidade na unidade, desligue
imediatamente a ficha principal da saída de CA.

O selector FUNCTION está localizado na parte superior.
Quando ligar o leitor, acende-se o indicador OPR/BATT
(excluindo o modelo de Taiwan).

Precauções

Acerca da segurança/fontes de
alimentação

• Se algum objecto sólido ou líquido cair no interior do

leitor, este deve ser desligado da tomada e submetido a
uma revisão técnica por pessoal qualificado antes de
voltar a ser utilizado.

• Para o funcionamento com CA, verifique se a voltagem

de funcionamento do leitor é idêntica à tensão do
fornecimento de alimentação local (consulte
“Especificações”) e utilize o cabo de alimentação CA
fornecido; não utilize nenhum outro tipo de cabo.

• O leitor não estará desligado da rede CA enquanto

permanecer ligado a uma tomada da rede, mesmo que o
interruptor de alimentação do leitor tenha sido
desactivado.

• Para o funcionamento com pilhas, utilize quatro pilhas

R20 (tamanho D).

• Quando as pilhas não forem ser utilizadas, remova-as

para evitar possíveis avarias decorrentes de vazamento
ou corrosão das pilhas.

• A placa indicativa da voltagem de funcionamento,

consumo, etc. está localizada na base do aparelho.

Acerca da localização/operação

• Não deixe o leitor nas cercanias de fontes de calor, nem

em locais sujeitos à luz solar directa, poeira excessiva ou
choques mecânicos.

• Não coloque nada dentro da área de 10 mm das laterais

do aparelho. Os orifícios de ventilação devem ser
mantidos desobstruídos para que o leitor opere
apropriadamente e para prolongar a vida útil dos seus
componentes.

• Visto que um forte íman é utilizado para os altifalantes,

mantenha cartões de crédito pessoal com codificação
magnética ou relógios de corda distantes do leitor, a fim
de evitar possíveis avarias causadas pelo íman.

• Não levante a pega quando a antena telescópica estiver

esticada.

• Caso o leitor não tenha sido utilizado por um longo

intervalo, ajuste-o ao modo de reprodução para aquecê-lo
por alguns minutos antes de inserir uma cassete.

Caso surjam dúvidas ou problemas concernentes a este
leitor, consulte o seu agente Sony mais próximo.

Technische gegevens

Afstembereik
CFM-20:

FM: Europa: 87,6 - 107 MHz/Italië: 87,5 - 108 MHz/

Overige landen: 87,6 - 108 MHz

AM:Europa: 531 - 1 602 kHz/Italië: 526,5 - 1 606,5 kHz/

Taiwan: 530 - 1 710 kHz/Overige landen: 530 -
1 605 kHz

CFM-20L:

FM: 87,6 - 107 MHz/LG (LW): 153 - 279 kHz

Antennes

FM: teleskoopantenne
AM/LG: ingebouwde ferrietstaafantenne

Tussenfrekwenties

FM: 10,7 MHz/AM/LG: 455 kHz

Opnamesysteem

2 sporen mono

Frekwentiebereik

100 - 6 300 Hz

Luidsprekers

Breedband-luidspreker: 7,7 cm diameter

×

1

Uitgang

Aansluiting voor oortelefoon met impedantie

van 8

(behalve Taiwanees model)

Maximaal uitgangsvermogen

0,8 W

Gebruiksduur batterijen

Bij opnemen van FM radio-

uitzendingen: Sony R20P batterijen: Ca. 18 uur/Sony
LR20 alkalinebatterijen: Ca. 50 uur
Bij afspelen van cassettes: Sony R20P batterijen: Ca.
16 uur/Sony LR20 alkalinebatterijen: Ca. 42 uur

Stroomvereisten

Taiwan: 120 V AC, 60 Hz/

Argentinië: 220 - 230 V AC, 50 Hz/Overige landen:
230 V AC, 50 Hz
6 V gelijkstroom, van vier stuks R20 (D-formaat)
batterijen

Stroomverbruik

5 W AC

Afmetingen

(b/h/d) ca. 278

Ч

154

Ч

130 mm, inkl.

uitstekende onderdelen en knoppen

Gewicht

Taiwan: Ca. 1,9 kg (inkl. batterijen)/Overige

landen: Ca. 1,8 kg (inkl. batterijen)

Bijgeleverd toebehoren

Netsnoer (1) (behalve

Taiwanees model)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.

Caratteristiche
tecniche

Gamma di frequenza*
CFM-20:

FM: Europa: 87,6 - 107 MHz/Italia: 87,5 - 108 MHz/

Altri paesi: 87,6 - 108 MHz

AM:Europa: 531 - 1 602 kHz/Italia: 526,5 - 1 606,5 kHz/

Taiwan: 530 - 1 710 kHz/Altri paesi: 530 -
1 605 kHz

CFM-20L:

FM: 87,6 - 107 MHz/LW: 153 - 279 kHz

Antenne

FM: Telescopica
AM/LW: Barra di ferrite incorporata

Frequenza intermedia

FM: 10,7 MHz/AM/LW:

455 kHz

Sistema di registrazione

2 piste mono

Risposta in frequenza

100 - 6 300 Hz

Diffusore

Gamma completa: 7,7 cm dia.

×

1

Uscita

Presa per auricolari con impedenza pari a 8

(escluso il modello per Taiwan)

Uscita di potenza massima

0,8 W

Durata delle pile

Registrazione FM: Sony R20P: circa

18 ore/Alcaline Sony LR20: circa 50 ore
Riproduzione: Sony R20P: circa 16 ore/Alcaline Sony
LR20: circa 42 ore

Alimentazione

Taiwan: 120 V CA, 60 Hz/Argentina:

220 - 230 V CA, 50Hz/Altri paesi: 230 V CA, 50 Hz
6 V CC, quattro pile tipo R20 (formato D)

Consumo

CA 5 W

Dimensioni

Circa 278

Ч

154

Ч

130 mm (l/a/p), inclusi

comandi e parti sporgenti

Peso

Taiwan: Circa 1,9 kg, (incluse le pile)/Altri paesi:

Circa 1,8 kg, (incluse le pile)

Accessorio in dotazione

Cavo di alimentazione CA

(1) (escluso il modello per Taiwan)

Il design e le caratteristiche tecniche soggetti a modifiche
senza preavviso.

* di cui al par.3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par.3

dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87.

Especificações

Gama de frequências
CFM-20:

FM: Europa: 87,6 - 107 MHz/Itália: 87,5 - 108 MHz/

Outros países: 87,6 - 108 MHz

AM:Europa: 531 - 1 602 kHz/Itália: 526,5 - 1 606,5 kHz/

Taiwan: 530 - 1 710 kHz/Outros países: 530 -
1 605 kHz

CFM-20L:

FM: 87,6 - 107 MHz/LW: 153 - 279 kHz

Antenas

FM: Telescópica
AM/LW: Barra de ferrite incorporada

Frequência intermediária

FM: 10,7 MHz/AM/LW:

455 kHz

Sistema de gravação

2 pistas mono

Resposta de frequência

100 - 6 300 Hz

Altifalantes

Gama completa: 7,7 cm de diâm.

×

1

Saída

Tomada para auricular; para um auricular com

uma impedância de 8

(excluindo o modelo de Taiwan)

Potência máxima de saída

0,8 W

Duração das pilhas

Gravação FM: Pilhas Sony

R20P: Aprox. 18 horas/Pilhas alcalinas Sony LR20:
Aprox. 50 horas
Reprodução: Sony R20P: Aprox. 16 horas/Sony LR20
alcalina: Aprox. 42 horas

Alimentação requerida

Taiwan: 120 V CA, 60 Hz/

Argentina: 220 - 230 V CA, 50Hz/Outros países: 230 V
CA, 50 Hz
6 V CC, quatro pilhas R20 (tamanho D)

Consumo

5 W CA

Dimensões

Aprox. 278

Ч

154

Ч

130 mm (l/a/p),

incluindo controlos e partes salientes

Peso

Taiwan: Aprox. 1,9 kg, (incluindo pilhas)/Outros

países: Aprox. 1,8 kg, (incluindo pilhas)

Acessório fornecido

Cabo de alimentação CA (1)

(excluindo o modelo de Taiwan)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso
prévio.

Testina di
cancellazione

op een wandstopkontakt
a uma tomada da rede
a una presa a muro

1

2

Taiwanees model
Modelo de Taiwan
Modello per Taiwan

Puleggia di
trascinamento

Advertising